Tarifa republičkih administrativnih taksi: ODELJAK A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji


TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI


Iznos takse
u dinarima

I. ZAHTEVI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

280

NAPOMENA: 


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:


1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;


2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;


3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje);


4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;


5) za zahtev u carinskom postupku;


6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;


7) za zahtev za izdavanje pasoša;


8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev.


Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.400

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku

11.510

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.


Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana

1.270

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.


Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:


1) fizičkom licu

1.550

2) pravnom licu

4.220

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.


Tarifni broj 5.

Brisan

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

420

NAPOMENA:


Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.


Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.


Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.


Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju

1.270

Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku

1.550

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja

580

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja

580

Za žalbu na rešenje Deviznog inspektorata doneto u upravnom postupku

1.730

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek

2.460

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.


III. REŠENJA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

480

NAPOMENA:


Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.


Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.


Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

24.620

IV. UVERENJA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

280

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:


1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;


2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;


3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.


Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu

1.470

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala

370

Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala

370

NAPOMENA:


Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.


Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.


Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.


Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.


Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

370

Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

210

NAPOMENA:


Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.


Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po

330

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda:


1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči

370

2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po

480

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

250

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu

250

VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:


1) po zahtevu za upis u registar

1.400

2) po zahtevu za upis promena u registar

700

3) po zahtevu za brisanje iz registra

1.400

Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

700

Tarifni broj 20.

Brisan

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:

1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka

14.240

2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

11.860

3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka

11.860

4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka

11.860

Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke

70

Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci

70

Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka

1.360

NAPOMENA:


(Brisana)


Tarifni broj 22.

Brisan

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za:


1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela

421.840

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.110

3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.110

4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.110

Tarifni broj 24.

Brisan

Tarifni broj 25.

Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

740

Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

740

Tarifni broj 26.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti

1.400

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata

1.400

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja

1.400

Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

1.240

Tarifni broj 27.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:


1) po zahtevu za upis u registar

480

2) po zahtevu za upis promena u registar

480

3) po zahtevu za brisanje iz registra

480

Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca

370

VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 28.

Za odobrenje, i to:


1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije

245.480

2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije

245.480

3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije

110.460

4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit)

13.260

Tarifni broj 29.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije

25.440

Tarifni broj 30.

Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to:


1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

2.820

2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

1.400

3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji

1.400

Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije

2.820

Tarifni broj 31.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta


NAPOMENA:


Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.


Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje odobrenja, i to:


1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi

5.160

2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi

2.460

3) za nabavljanje posebnog oružja

1.590

4) za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja

1.590

5) za nabavljanje kombinovanog oružja

2.460

6) za nabavljanje delova za oružje

1.100

7) za nabavljanje municije

480

8) za bavljenje prometom oružja i municije koji podnose preduzeća i radnje, pre upisa u sudski registar, odnosno registar radnji

34.380

9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja

30.690

10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije

5.160

11) za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća, odnosno radnji

5.160

12) za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem

30.690

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.


Tarifni broj 33.

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, i to:


1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima

5.160

2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima

2.460

3) oružnog lista za posebno oružje

1.590

4) oružnog lista za oružje sa tetivom

1.590

5) oružnog lista za kombinovano oružje

2.460

6) odobrenja za držanje trofejnog oružja

740

7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata

2.080

NAPOMENA:


Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, plaća se taksa u iznosu od 25% od iznosa odgovarajuće takse za izdavanje oružnog lista iz ovog tarifnog broja.
Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju njegove dotrajalosti, odnosno oštećenja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 1. uvećana za taksu iz Tarifnog broja 9. Odeljak A ove tarife.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za oružni list, odnosno za odobrenje, za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.


Tarifni broj 34.

Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova

2.460

Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje

480

Tarifni broj 35.

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave

990

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

5.160

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

5.160

NAPOMENA:


Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.


Tarifni broj 36.

(Prestao da važi)

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:


1) izdavanje putnog lista za strance

1.690

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

7.360

3) izdavanje putne isprave za izbeglice

3.690

4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit

4.260

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

15.420

6) privremeni boravak do tri meseca

10.320

7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine

15.460

8) privremeni boravak preko jedne godine

24.450

Za izdavanje odobrenja, i to:


1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

11.240

2) (brisana)


3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

6.140

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

6.180

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:


1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

4.080

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

380

3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

550

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

1.690

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

15.420

Za izdavanje granične dozvole

10.960

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

21.950

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

14.060

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

14.060

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

10.960

NAPOMENA:


Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa.


Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade.


Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.


Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.


Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.


Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice.


Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.


Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.


Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.


Tarifni broj 38.

Za vize za državljane Republike Srbije, i to:


1) Viza "B" - koja se izdaje na brodsku i pomorsku knjižicu

1.150

2) Viza "M" - koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma

1.150

3) Viza "S" - koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja

1.150

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:


1) izbegla, prognana i raseljena lica

670

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

16.740

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

8.370

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

670

Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije

1.850

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

29.770

NAPOMENA:


Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.


Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

250

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

250

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

250

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

250

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

250

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

250

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

250

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

670

Za izdavanje vozačke dozvole

420

Za izdavanje probne vozačke dozvole

420

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

860

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

860

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

7.520

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

420

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

460

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

420

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

250

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

250

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

250

Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice

1.820

Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

690

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

1.820

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

5.360

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

80.390

Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora

1.740

Tarifni broj 42.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora

9.130

Za rešenje po zahtevu za utvrđenje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača

91.390

Za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

79.950

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.150

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

11.510

Tarifni broj 43.

Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila

480

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila

91.390

Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila

5.160

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila

112.490

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

79.950

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

580

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.150

Tarifni broj 44.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju

850

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

11.510

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

2.460

Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta

12.090

Tarifni broj 45.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa

7.360

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:


1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

25.770

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju za objekte bruto površine


(1) do 150 m2

10.550

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

22.260

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

44.520

(4) preko 5.000 m2

84.360

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine


(1) do 150 m2

10.550

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

22.260

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

44.520

(4) preko 5.000 m2

84.360

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja

22.260

5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

748.720

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija

515.510

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

257.760

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.210

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova

1.240

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa

9.220

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

19.530

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

36.910

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite

36.910

Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

23.020

Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

11.510

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:


1) za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara

29.450

2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

24.540

3) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija

36.830

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

8.590

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

5.160

6) za prevoz eksplozivnih materija

5.160

7) za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite

29.450

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije

990

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

740

Za proširenje zahteva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara

4.900

Za proširenje zahteva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite

4.900

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.460

Tarifni broj 48.

Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu

480

Tarifni broj 49.

Za izvod iz kaznene evidencije

370

IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU

Tarifni broj 50.

Za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika

2.930

Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:


1) izvršenim uplatama

4.900

2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja)

4.900

3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.)

4.900

Tar. br. 51-55.

Brisani

Tarifni broj 56.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone

21.080

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone

21.080

Tarifni broj 57.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa)

7.020

NAPOMENA:


Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.


Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).


Tarifni broj 58.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR

7.370

Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR

2.110

Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima

3.200

Tarifni broj 59.

Brisan

X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 60.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju

34.380

Tarifni broj 61.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:


1) upis u Registar preduzeća za reviziju

3.600

2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju

420

3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju

1.760

Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju

1.080

Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.080

Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.080

XI. SPISI I RADNJE U OBLASTI OSIGURANJA

Tarifni broj 62.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole, za:


1) rad organizacije za osiguranje

73.640

2) preregistraciju organizacije za osiguranje

36.830

3) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

24.540

4) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

12.270

Tarifni broj 63.

Za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje

12.270

XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest

6.520

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.)

1.070

Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala

6.440

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

5.580

Za izdavanje veterinarsko - sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu

3.250

Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko - sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

5.690

NAPOMENA:


Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. ovog tarifnog broja.


Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla

8.820

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju)

8.820

Tarifni broj 66.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom

3.690

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat - prodavnicu za promet ribe

3.690

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:


1) proizvodnju i držanje životinja (farme)

3.720

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:


(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

22.340

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

11.160

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

3.720

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

22.340

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

22.340

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

11.160

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

22.340

7) proizvodnju stočne hrane

11.160

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

11.160

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

9.770

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

9.770

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

630

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

630

Tar. br. 68-69.

Brisani

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina)

6.700

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

3.690

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

1.970

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina

5.780

NAPOMENA:


Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.


Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:


1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)

13.260

2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini

22.340

3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

11.160

4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

11.160

Tarifni broj 72.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:


1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje

480

2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu

480

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu

6.680

Tar. br. 74-75.

Brisani

Tarifni broj 76.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

5.580

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

9.310

Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata

7.020

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda

14.060

Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja

7.020

Tarifni broj 77.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za:


1) proizvodnju i držanje životinja

3.720

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:


(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

22.340

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

11.160

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

3.720

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

22.340

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

22.340

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

11.160

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

22.340

7) proizvodnju stočne hrane

11.160

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

3.720

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

700

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja

3.720

Tarifni broj 78.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

1.300

Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja

1.300

Tar. br. 79-91.

Brisani

Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari

1.200

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha

6.150

XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Tarifni broj 92.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednog subjekta

465.110

NAPOMENA:


Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.


Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

11.240

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

11.240

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

8.430

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:


1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.310

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.310

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

11.070

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

11.070

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.310

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

22.140

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

11.070

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:


1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

2.310

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

7.360

3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

2.310

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

3.690

5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

2.310

6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

11.070

7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.310

8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

11.070

9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.310

10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

5.540

11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

2.310

12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

10.630

Tarifni broj 96.

Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom "proizvod starog zanata", odnosno "proizvod umetničkog zanata", odnosno "proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake

360

Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja

3.510

Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja

7.020

Tarifni broj 97.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom

9.840

Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica

9.840

Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.020

Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu

3.510

Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.020

Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća

3.510

Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.020

Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu

3.510

Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

5.630

Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

9.840

Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji

9.840

Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

9.840

Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja

3.720

Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

16.880

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

11.240

Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.020

Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.020

Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

2.600

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

4.430

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

4.430

Tarifni broj 99.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga

42.190

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine

28.130

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama

42.190

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine

28.130

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza

42.190

Tarifni broj 100.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje

2.110

Za ispravu o homologaciji

2.110

Tarifni broj 101.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

2.110

Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom "EURO 3"

2.110

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju

1.150

Za prijavu za promenu obima akreditacije

1.150

Za prijavu za obnavljanje akreditacije

1.150

Tarifni broj 103.

Brisan

Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala

1.150

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.150

XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 105.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:


1) pojedinačan - ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

2.760

2) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

4.820

3) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

9.540

Tarifni broj 106.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:


1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

2.760

2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

4.820

3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

9.540

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to:


1) do deset patentnih zahteva

7.020

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

700

Za prijavu za priznanje malog patenta

7.020

Za međunarodnu prijavu patenta, i to:


1) do deset patentnih zahteva

7.020

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

700

Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu

7.020

Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu

3.510

Za prijavu za zaštitu topografije integrisanog kola

7.020

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:


1) ako prijava sadrži jedan dizajn

5.630

2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn

4.220

Za prijavu za priznanje žiga, i to:


1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

14.060

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.820

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

2.820

Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:


1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

28.130

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.220

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

4.220

Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla

7.020

Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

7.020

Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

14.060

NAPOMENA:


Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.


Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 108.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga

2.110

Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:


1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

14.060

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.820

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

2.820

Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu

2.110

Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu

2.110

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga

700

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 110.

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta

21.080

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju

7.020

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja

4.220

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:


1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

9.840

2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

11.950

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

14.060

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

16.880

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.680

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

22.500

7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

25.310

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

28.130

9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za za svaku godinu preko deset godina po

5.630

NAPOMENA:


Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.


Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 112.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:


1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

9.840

2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave

11.950

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

14.060

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

16.880

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.680

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.680

7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave

19.680

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

19.680

NAPOMENA:


Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.


Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 113.

Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta

1.400

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije integrisanog kola

14.060

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije integrisanog kola fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 115.

Za održavanje važenja dizajna za period od pet godina, i to za:


1) prvi dizajn

14.060

2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije

9.840

Za održavanje važenja dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se godišnja taksa, i to za:


1) prvi dizajn

8.430

2) drugi i svaki sledeći dizajn

5.630

NAPOMENA:


Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 116.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:


1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

28.130

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.220

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.220

Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:


1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

35.150

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.220

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.220

Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:


1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake

14.060

2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake

14.060

NAPOMENA:


Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 117.

Za zahtev za razdvajanje žiga

2.110

Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:


1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

28.130

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.220

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.220

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:


1) pravno lice

28.130

2) fizičko lice

14.060

Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:


1) pravno lice

14.060

2) fizičko lice

7.020

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija

1.400

Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

1.400

Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

3.510

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:


1) prvo uverenje do deset strana

1.680

2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana

420

3) svaku sledeću stranu preko desete strane

30

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine

3.510

Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta

14.060

Za zahtev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata

2.820

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:


1) prvi zahtev do 30 dana

1.400

2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka

2.110

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine

2.820

Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine

1.400

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja

28.130

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga

28.130

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

28.130

Za predlog za poništaj prava na topografiju

28.130

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:


1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn

28.130

2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn

2.820

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije

4.220

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:


1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn

4.220

2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

2.820

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

2.110

Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

1.400

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna

700

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave

7.020

Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda

7.020

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 129.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto

2.820

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto

2.820

Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto

2.820

Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto

2.820

Tarifni broj 130.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida

7.020

Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.130

Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.130

Tarifni broj 131.

Za dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

112.490

Za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja

112.490

Tarifni broj 132.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent

2.820

Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent

2.820

NAPOMENA:


Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.


Tarifni broj 133.

Za zahtev za davanje prinudne licence

21.080

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava

7.020

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.240

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

74.400

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:


1) za odobrenje za istraživanje

55.810

2) za produžetak istražnog prava

18.590

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

111.630

4) za ispiranje plemenitih metala

7.360

5) za izvođenje rudarskih radova

93.010

6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

37.220

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

74.400

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija

14.720

9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

49.210

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

224.970

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

112.490

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

112.490

13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

97.660

Tarifni broj 136.

Za rešenje o odobravanju puštanja u probni rad i upotrebu gasovoda, odnosno naftovoda, odnosno produktovoda, za međunarodni ili magistralni transport

36.830

Tarifni broj 137.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja gasovoda, naftovoda i produktovoda

7.360

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda

7.360

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja, odnosno izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda

44.180

Tarifni broj 138.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda

7.360

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

5.580

Za rešenje kojim se daje energetska dozvola za izgradnju novih, odnosno za rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata


NAPOMENA:


Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.


Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.


Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

28.130

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti lica za obavljanje poslova na održavanju objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.220

Tarifni broj 141.

Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije

1.850

Za rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja

18.590

Tarifni broj 142.

Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrejača vode i pregrejača para, parnih sudova pod pritiskom) koji se vrši po zahtevu korisnika

7.360

XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 143.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju

250

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika

740

Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju

1.470

Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju

7.360

Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju

1.210

Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu

14.720

Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto

14.720

Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

5.890

Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

5.890

Tarifni broj 144.

Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za:


1) prvi primerak

4.900

2) svaki sledeći primerak

990

Tarifni broj 145.

Za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju

29.450

Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika

49.110

Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to:


1) u bilateralnom saobraćaju

13.740

2) u tranzitnom saobraćaju

19.640

Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku

1.540

Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika

147.290

Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe

1.840

Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

29.450

Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

6.620

Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

1.840

Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

1.360

Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to:


1) za kratkoročnu dozvolu

1.360

2) za dugoročnu dozvolu

21.730

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:


1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

2.930

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.470

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

4.900

4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.470

Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku

73.640

NAPOMENA:


Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.


Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.Iznos takse
u dinarima

Tarifni broj 146.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni i javni prevoz u drumskom saobraćaju

1.360

Tarifni broj 147.

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova


Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda

14.060

Za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima

7.020

Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to:


1) do tri naloga za izvršenje

9.840

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

2.820

Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to:


1) do tri naloga

9.840

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

2.820

Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu

2.820

NAPOMENA:


Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.


Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje.


Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.


Tarifni broj 148.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja prototipa železničkih voznih sredstava - 0,3% od predračunske vrednosti projekta


Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava - 0,6% od vrednosti vozila


Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila - 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila


Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu - 0,6% od vrednosti novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu


Za rešenje po zahtevu za odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno modernizaciju železničke infrastrukture

21.080

Za rešenje po zahtevu za saglasnost na akt o uslovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, železničkih voznih sredstava i drugih sredstava i za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na industrijskom koloseku

21.080

NAPOMENA:


Predračunska vrednost po projektu iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.


Taksa iz st. 1. do 4. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.


XVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

Tarifni broj 149.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prvog upisa plovnog objekta unutrašnje plovidbe u registar, i to:


1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti

44.180

2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe

2.210

3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovne objekte, izuzev plovnih objekata iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja

8.820

Tarifni broj 150.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca:


1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

2.420

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

4.850

Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, kapetanija upisa i pozivni znak broda:


1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

5.890

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

11.790

Tarifni broj 151.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova, i to:


1) do 5.000 NT

58.920

2) preko 5.000 do 15.000 NT

73.640

3) preko 15.000 do 30.000 NT

98.200

4) preko 30.000 do 50.000 NT

196.400

5) preko 50.000 NT

220.930

Tarifni broj 152.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:


1) do 500 Kw

61.370

2) preko 500 Kw do 1.000 Kw

88.370

3) preko 1.000 Kw

122.740

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:


1) do 500 TN

29.450

2) preko 500 TN do 1.000 TN

44.180

3) preko 1.000 do 2.000 TN

147.290

4) preko 2.000 TN

196.400

Tarifni broj 153.

Za zahtev za:


1) izdavanje brodskih isprava, odnosno knjiga brodova unutrašnje plovidbe

2.230

2) izdavanje duplikata, odnosno za izmenu podataka, odnosno za produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga

1.100

3) izdavanje brodske knjižice, odnosno dozvole za ukrcanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe

2.230

4) izdavanje duplikata, odnosno izmenu podataka, odnosno zamenu brodske knjižice, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe

1.100

5) obavljanje osnovnog, odnosno redovnog, odnosno vanrednog pregleda čamca i plovećeg postrojenja

750

6) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu plovidbene dozvole za čamac, odnosno za ploveće postrojenje

570

7) polaganje ispita za zvanje u unutrašnjoj plovidbi

1.100

8) polaganje ispita za upravljača i rukovaoca čamca

750

9) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu uverenja za upravljača i rukovaoca čamca

750

10) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe

2.050

11) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovnih objekata

1.300

Tarifni broj 154.

Za rešenje, i to:


1) o upisu promena u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe

5.580

2) o sprovođenju uknjižbe, odnosno predbeležbe, odnosno zabeležbe, odnosno prenosa upisa broda, odnosno brisanje broda, odnosno drugih promena

2.780

3) o brisanju, odnosno o izvršenom brisanju iz upisnika, odnosno o promeni tehničkih karakteristika i drugim promenama čamca, odnosno plovećeg postrojenja

570

4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve

22.340

5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine

9.310

6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport

22.340

7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času)

7.440

8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija

35.340

9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže

13.020

10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju

9.310

11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela

2.230

12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu

22.340

13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima

130.230

14) priznavanju zvanja članu posade broda

3.720

15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima

5.580

16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe

9.310

17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima

6.520

18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza

7.440

Tarifni broj 155.

Za izvode iz:


1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe

1.850

2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja

570

3) registra reda plovidbe

2.780

4) brodarske knjižice

570

Tarifni broj 156.

Za odobrenje stranom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama

39.280

Tarifni broj 157.

Za dozvolu stranom licu da može vršiti kabotažni prevoz putnika i stvari na unutrašnjim vodama

98.200

XVIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

Tarifni broj 158.

Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za:


1) vazduhoplov transportne kategorije

14.720

2) vazduhoplov opšte kategorije

7.360

3) vazduhoplov posebne kategorije

3.690

Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika

2.210

Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova:


1) transportne kategorije

7.370

2) opšte kategorije

4.910

Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova

3.690

Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije

2.460

Tarifni broj 159.

Za rešenje:


1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.420

2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica

1.100

3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma

8.820

4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta

4.420

5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena

2.210

6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma

4.420

7) o promeni podataka u Upisniku letilišta

2.210

8) o promeni podataka u Evidenciji terena

1.100

9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma

4.420

10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta

2.210

11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena

1.100

12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja

3.690

13) o upisu založnog prava

3.690

Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz:


1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

3.690

2) Evidencije letilica

2.210

3) Upisnika aerodroma

4.420

4) Upisnika letilišta

4.420

5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja

1.210

Za uverenje o:


1) jačini buke

3.690

2) emisiji gasova pri sagorevanju

3.720

Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje

770

Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za:


1) vazduhoplov transportne kategorije

22.080

2) vazduhoplov opšte kategorije

4.420

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.420

4) motor, elisu, opremu i padobran

2.210

Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup

3.690

Tarifni broj 160.

Za uverenje o tipu transportne kategorije, za:


1) vazduhoplov

220.930

2) motor

73.640

3) elisu

49.110

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

49.110

Za uverenje o tipu opšte kategorije, za:


1) vazduhoplov

73.640

2) motor

49.110

3) elisu

24.540

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

24.540

Za uverenje o tipu posebne kategorije, za:


1) vazduhoplov

24.540

2) motor

12.270

3) elisu

9.810

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

9.810

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za:


1) vazduhoplov

73.640

2) motor

49.110

3) elisu

4.900

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

24.540

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za:


1) vazduhoplov

49.110

2) motor

36.830

3) elisu

12.270

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

12.270

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za:


1) vazduhoplov

12.270

2) motor

6.140

3) elisu

4.900

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

4.900

Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:


1) vazduhoplov transportne kategorije

122.740

2) motor i elisu

49.110

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

49.110

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

36.830

5) vazduhoplov posebne namene

7.360

6) padobran

7.360

Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:


1) vazduhoplov transportne kategorije

36.830

2) motor i elisu

18.400

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

18.400

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

8.820

5) vazduhoplov posebne kategorije

2.210

6) padobran

2.210

Tarifni broj 161.

Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu

7.360

Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje

740

Tarifni broj 162.

Za dozvolu za:


1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu

22.080

2) obavljanje čarter letova

22.080

Za odobrenje:


1) rute za panoramsko letenje

12.270

2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe

22.080

3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti

22.080

Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja

250

XIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

Tarifni broj 163.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima

4.900

Tarifni broj 164.

Za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata

1.470

Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa, i to:


1) za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi

250

2) za svaki građevinski objekat, osim objekta iz tačke 1) ovog tarifnog broja

740

NAPOMENA:


Za rešenje kojim se na postojećem objektu odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija i dr. plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse iz ovog tarifnog broja.


Tarifni broj 166.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata

21.800

Tarifni broj 167.

Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije propisano


NAPOMENA:


Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.


Tarifni broj 168.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta

23.200

Tarifni broj 169.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost


NAPOMENA:


Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.


Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.


Tarifni broj 170.

Za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova


Za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova


Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, osim u slučaju iz stava 1. ovog tarifnog broja, plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radov


NAPOMENA:
Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.


Tarifni broj 171.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta

36.830

XX. SPISI I RADNJE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za:


1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda

14.720

2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine

5.160

3) nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno priznavanje strane školske javne isprave, za:


(1) osnovno obrazovanje

2.460

(2) srednje obrazovanje

4.900

4) priznavanje strane visokoškolske isprave

9.810

5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole

6.140

Tarifni broj 173.

Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove

21.080

Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove

14.060

Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja

1.400

Tarifni broj 174.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola

740

Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja

740

Za duplikat dozvole za rad - licence

1.400

Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence

620

XXI. SPISI I RADNJE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU

Tarifni broj 175.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za:


1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja

2.460

2) akt o upisu u registar istraživača

700

3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija

12.270

4) rešenje o registraciji inovacione organizacije, odnosno o registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti

5.630

5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti

700

6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta

2.460

XXII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZDRAVLJA

Tarifni broj 176.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za:


1) rešenje kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat za objekte, i to:


(1) do 100 m2

7.360

(2) preko 100 m2 do 400 m2

14.720

(3) preko 400 m2

29.450

2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta:


(1) do 100 m2

7.360

(2) preko 100 m2 do 400 m2

14.720

(3) preko 400 m2

29.450

Tarifni broj 177.

Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to:


1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

22.080

2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

22.080

3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

17.180

4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

17.180

Tarifni broj 178.

Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju:


1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze

17.180

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

17.180

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije

3.690

Tarifni broj 179.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi

3.100

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine

3.100

Tarifni broj 180.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

10.550

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

3.690

Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji

1.720

Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji

1.720

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

1.970

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca)

9.840

NAPOMENA:


Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.


Tarifni broj 181.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:


1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije

28.130

2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga

10.550

3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije

11.240

Tarifni broj 182.

Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

42.190

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

70.320

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

35.150

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama

23.910

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova

28.130

NAPOMENA:


Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 183.

Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse

28.130

Tarifni broj 184.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

35.150

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

11.240

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga

14.060

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

16.880

Tarifni broj 185.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja

17.180

XXIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tarifni broj 186.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja

1.850

Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

1.850

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:


1) do 100 m2

37.220

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

72.550

3) preko 1.000 m2

119.060

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja:


1) do 100 m2

32.130

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

62.650

3) preko 1.000 m2

102.820

Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:


1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

1.850

2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:


(1) do 100 m2

9.310

(2) preko 100 m2 do 1.000 m2

18.590

(3) preko 1.000 m2

37.220

Tarifni broj 187.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:


1) obične vode:


(1) do 10 l/sekundi

28.130

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

42.190

(3) preko 100 l/sekundi

56.250

2) mineralne vode:


(1) do 5 l/sekundi

42.190

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

56.250

(3) preko 10 l/sekundi

84.360

Tarifni broj 188.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara

56.250

Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije

7.440

Tarifni broj 189.

Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.020

Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.020

Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima

3.020

Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi

3.020

Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja

3.020

Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe

3.020

Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu

3.020

Tarifni broj 189a

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara

2.870

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara

1.150

Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara

1.150

Tarifni broj 190.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka

18.400

Za zahtev za registraciju u sistem EMAS

93.010

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke)

11.160

Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

3.250

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

57.540

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

92.060

Tarifni broj 192.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole

139.530

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole

3.720

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole

3.720

Tarifni broj 193.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera

55.810

Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli

37.220

Tarifni broj 194.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera

55.810

Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera

37.220

Tarifni broj 195.

Brisan

Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa

2.870

Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti

69.050

Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa

40.270

Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti

34.520

Za ažuriranje Plana zaštite od udesa

17.260

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana

28.760

Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada

172.610

Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

69.050

Za dozvolu za izvoz opasnog otpada

55.640

Za dozvolu za tranzit opasnog otpada

55.640

Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

5.290

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada

8.140

Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada

17.260

Za izdavanje dozvole za transport otpada

17.260

Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada

28.760

Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

57.540

Za izdavanje dozvole za tretman otpada

57.540

Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

57.540

Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

92.060

Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole

2.530

Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

69.050

Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom

46.030

Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

5.750

Tar. br. 198. i 199.

Brisani

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja

21.080

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja

7.020

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom

21.080

Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije

21.080

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice

4.240

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije

4.240

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

23.020

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač

5.360

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

1.150

Za mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač

1.150

Tarifni broj 202.

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

112.490

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti)

6.910

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe

3.220

Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene

3.220

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt)

11.510

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe)

3.220

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune

3.220

Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje

3.220

Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka

1.150

Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka

110

Tarifni broj 204.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata

12.270

XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 205.

Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji

12.270

Tarifni broj 206.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:


1) do 50 m2

370

2) preko 50 m2 do 100 m2

740

3) preko 100 m2

1.470

Tarifni broj 207.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

840

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

700

Tarifni broj 208.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu

4.220

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika

18.330

XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE

Tarifni broj 210.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije

4.220

Za uverenje o položenim ispitima, i to:


1) prvi put

990

2) drugi i svaki naredni put

2.110

Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu

1.130

Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja

700

Tarifni broj 211.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:


1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja

7.020

2) direktnog prenosa aktuelnih događaja

4.220

3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano

3.510

4) pregleda aerofoto snimaka


(1) do 100 km2

1.400

(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po

10

5) pregleda video zapisa


(1) do 30 minuta

1.270

(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po

10

Tarifni broj 212.

Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

700

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.510

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.510

Tarifni broj 213.

Za zahtev nosioca izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

700

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na izradu planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.510

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje nosilac izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova treba da prilagodi potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.510

Tarifni broj 214.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:


1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

210.920

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji

5.630

XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 215.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:


1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost

1.720

2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:


(1) pribavljanje nepokretnosti

5.160

(2) otuđenje nepokretnosti

8.590

(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.700

(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.700

(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti

8.590

(6) razmenu nepokretnosti

8.590

(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari

3.430

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora

10.320

3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:


(1) obveznika veliko preduzeće

103.100

(2) obveznika srednje preduzeće

68.720

(3) obveznika malo preduzeće

34.380

XXVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 216.

Za overu geodetskog plana, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

1.720

Za overu heliografske kopije plana (crteža) plaća se za svaki ceo i za započet kvadratni metar

2.460

Tarifni broj 217.

Za overu kopije plana, i to:


1) veličine polutabaka

370

2) za drugi i svaki dalji ceo i započeti polutabak preko jednog polutabaka

70

Za overu prepisa, odnosno izvoda iz katastarskog operata, odnosno terenskog elaborata premera, i to:


1) za prvi tabak obrasca korišćenog za prepis (katastarski obrazac)

480

2) za drugi i svaki dalji započeti tabak obrasca korišćenog za prepis

250

Za odobrenje plana koji izrađuje lice ovlašćeno za vršenje geodetskih radova plaća se taksa u skladu sa st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.


NAPOMENA:


Za overu plana iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa iz Tarifnog broja 216. stav 2.


Tarifni broj 218.

Za rešenje po zahtevu za upis promena u katastarskom operatu po ispravama, bez uviđaja na licu mesta

480

Za rešenje po zahtevu za upis promena u katastarskom operatu za koje je potrebno izvršiti uviđaj na licu mesta

740

XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu

420

Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena

420

Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika

420

NAPOMENA:


Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 220.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

420

Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju

770

NAPOMENA:


Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


Tarifni broj 221.

Za izvode iz matičnih knjiga, i to:


1) na domaćem obrascu

120

2) namenjenih inostranstvu

370

NAPOMENA:


Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.


XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:


1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana

2.460

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

736.440

3) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

73.640

4) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.460

5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

73.640

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

250

Tarifni broj 223.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

2.460

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

740

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

740

Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

2.460

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

250

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

250

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

Tarifni broj 223a

Za zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti

1.150

Za rešenje o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti

17.260

Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi deviznog poslovanja

1.150

Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini

3.450

Tarifni broj 223b

Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima

5.750

Za rešavanje po zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima

172.610

Za rešavanje po zahtevu za dobijanje saglasnosti za promenu firme i sedišta rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

9.200

Za rešavanje po zahtevu za evidentiranje statusne promene i promene oblika organizovanja rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

9.200

Za izvod iz registra lica koja obavljaju delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

6.910

Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi sa delatnošću pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

1.150

Tarifni broj 223v

Za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

1.150

Za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

13.810

Za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova

580

Za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova

9.200

Za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova

1.150

Za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra

1.150

Za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Devizni inspektorat

1.150

XXX. OSTALI SPISI I RADNJE

Tarifni broj 224.

Brisan

Tarifni broj 225.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine

8.590

Tarifni broj 226.

Za dozvolu za osnivanje berze

12.270

Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze

14.720

Tarifni broj 227.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po

740

Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti

5.980

Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja

5.980