Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja

Na osnovu člana 9. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja (“Sl. glasnik RS”, broj 135/04), Ministar finansija donosi


PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA I O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJA OBEZBEĐUJE VRŠENJE KONTROLE OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

"Sl. glasnik RS", br. 140/2004

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se način obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i sadržina i način vođenja evidencije kojom se obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja.

Član 2

Obračun poreza na premije neživotnih osiguranja vrši se primenom poreske stope od 5% na poresku osnovicu iz člana 4 Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004 - u daljem tekstu: Zakon) za svaki zaključeni ugovor o poslu neživotnog osiguranja.

Član 3

Poreski obveznik je dužan da, na osnovu zaključenih ugovora o neživotnom osiguranju, saglasno članu 8 stav 1 Zakona, vodi evidenciju kojom se obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja, za svaku vrstu neživotnog osiguranja posebno.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) vrsti neživotnog osiguranja;

2) poreskoj osnovici;

3) obračunatom porezu.

Član 4

Po isteku svakog kalendarskog meseca, a na osnovu podataka iz evidencije iz člana 3 ovog pravilnika, poreski obveznik sačinjava mesečni obračun poreza na premije neživotnih osiguranja (u daljem tekstu: mesečni obračun) na Obrascu MOPPNO - Mesečni obračun poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec ___ 200__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Mesečni obračun iz stava 1 ovog člana predaje se nadležnom poreskom organu u roku od deset dana po isteku svakog meseca, nezavisno od toga da li u mesecu za koji je obračun sačinjen postoji obaveza plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

Subpages (1): Obrazac MOPPNO
Comments