Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa

Na  osnovu  člana  108a  stav  10.  Zakona  o  porezu  na  dohodak  građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 i 135/04), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽINI PRIJAVE ZA UPIS U REGISTAR ISPLATILACA PRIHODA PO OSNOVU ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O IZVOĐENJU TIH PROGRAMA

"Sl. glasnik RS", br. 139/2004

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, na koje se porez plaća po odbitku, a koji pravna lica, preduzetnici i drugi subjekti (u daljem tekstu: isplatioci prihoda) isplaćuju interpretatorima, ansamblima i orkestrima, imitatorima, iluzionistima, menadžerima i drugim angažovanim licima (u daljem tekstu: interpretatori i druga angažovana lica), kao i sadržina obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa, saglasno članu 108a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002 i 135/2004 - u daljem tekstu: Zakon).

Isplatiocima prihoda, u smislu ovog pravilnika, ne smatraju se fizička lica koja za sopstvene potrebe i potrebe svoje porodice angažuju interpretatore i druga lica iz stava 1 ovog člana.

Član 2

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa iz člana 108a stav 2 Zakona, na koje se, prema članu 99 Zakona plaća porez po odbitku, Poreskoj upravi dostavljaju prijavu i obaveštenje iz člana 1 ovog pravilnika, na sledećim obrascima:

1) Obrazac RIP - Prijava za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa;

2) Obrazac OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu _____ 200__. godine.

Obrasci iz stava 1 ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Obrazac RIP podnosi se Poreskoj upravi, prema mestu sedišta isplatioca prihoda, najkasnije do 31. januara 2005. godine, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa, saglasno članu 108a st. 3 i 4 Zakona.

Obrazac OZU podnosi se Poreskoj upravi do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu, saglasno članu 108a stav 7 Zakona.

Uz obrazac OZU, podnose se i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

Član 4

U Obrazac RIP, podaci se unose na sledeći način:

Deo 1. - Podaci o isplatiocu prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - unose se osnovni podaci o isplatiocu prihoda (PIB, matični broj i firma), osnovni podaci o delatnosti (šifra pretežne delatnosti) i datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar nadležnog organa).

Deo 2. - Podaci o objektima i prostorima za izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - unosi se:

U kolonu 2 - vrsta objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa, i to:

- ugostiteljski ili turistički objekat (hotel, motel, restoran, odmaralište, diskoteka, splav i dr.);

- TV studio;

- stadion, sportska ili druga hala;

- otvoreni prostor (trg, bazen i sl.);

- koncertna, pozorišna, bioskopska ili druga sala;

- dom kulture, prostorija udruženja, saveza ili druge organizacije, mesne ili druge zajednice;

- drugi nepomenuti objekat ili prostor.

U kolonu 3 - podaci o mestu i adresi (ulica i broj) objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa;

U kolonu 4 - podaci o gradu, odnosno opštini na čijoj teritoriji se nalazi mesto u kojem se organizuje izvođenje programa;

U kolonu 5 - podaci o površini objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa;

U kolonu 6 - podaci o kapacitetu objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa - broj osoba (posetilaca) koje može da primi taj objekat, odnosno prostor.

Član 5

U Obrazac OZU, podaci se unose na sledeći način:

U kolonu 2 - broj zaključenog ugovora o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa iz delovodnika podnosioca obaveštenja, odnosno isplatioca prihoda;

U kolonu 3 - podatak o datumu zaključenja ugovora iz kolone 2;

U kol. 4 i 5 - podaci o drugoj ugovornoj strani sa kojom je zaključen ugovor iz kolone 2 - naziv i poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) za pravna lica i preduzetnike, odnosno ime i prezime i jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za fizička lica.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.