Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

"Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 13/2012, 12/2013 i 23/2014 - dr. pravilnik

 

Čl. 1-5

Prestalo da važi

Član 6

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti obveznika, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazuje se na Obrascu PK 3 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućoj godini, odnosno u periodu izrade poreskog bilansa;

2) pod rednim brojem 2. - iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. - iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. - iznos poreskog kredita obračunatog u poreskom periodu, u visini od 80% izvršenih ulaganja, koji se u istom poreskom periodu može iskoristiti do visine obračunatog poreza, a neiskorišćeni deo ovog poreskog kredita može se preneti na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

5) pod rednim brojem 5. - iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 6. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 4. i 5;

7) pod rednim brojem 7. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

8) pod rednim brojem 8. - iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, u skladu sa članom 39. Zakona, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenih saglasno članu 48. st. 6. i 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi sa članom 48a stav 4. tog zakona;

9) pod rednim brojem 9. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 7. i 8;

10) pod rednim brojem 10. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se koristi u tekućoj godini;

11) pod rednim brojem 11. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9. i 10;

12) pod rednim brojem 12. - ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu, iskazan kao zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

13) pod rednim brojem 13. - neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 6. i 11.

5. Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva

Član 7

Prestao da važi

Član 8

Srazmerni iznos ulaganja koja obveznik izvrši u svoja osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti u nedovoljno razvijenom području, definisanom u skladu sa propisima koji uređuju regionalni razvoj, odnosno koji opredeljuju nedovoljno razvijena područja, iskazuje se na Obrascu SU 3 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU 3 unose se podaci iz poslovnih knjiga koje obveznik vodi o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, pri čemu obveznik koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, osnovna sredstva ne koriguje za procenjenu, odnosno fer vrednost koju taj obveznik (ukoliko primenjuje međunarodne računovodstvene standarde - MRS, odnosno međunarodne standarde finansijskog izveštavanja - MSFI), vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 - vrednost nabavljenih osnovnih sredstava, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

2) pod rednim brojem 2 - vrednost osnovnih sredstava - opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3 - razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4 - vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5 - srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6 - iznos umanjenja obračunatog poreza, kao procenat sa rednog broja 5. pomnožen iznosom sa rednog broja 58. Obrasca PB 2 koji je propisan članom 2. ovog pravilnika.

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim red. br. iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos sadašnje vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka korisnog veka upotrebe predmetnih osnovnih sredstava.

Čl. 9 i 10

Prestali da važe

Subpages (2): Obrazac PK 3 Obrazac SU 3