Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana


Na osnovu člana 15. stav 1. i člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), a u vezi sa članom 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 47/13 i 48/13 – ispravka), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA IZ ČLANA 21B ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

"Sl. glasnik RS", br. 74/2013

 

 

Član 1.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, broj 140/04) prestaje da važi.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.