Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Na osnovu člana 107. stav 5. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 i 135/04), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

"Sl. glasnik RS", br. 11/2005

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku koju dostavlja fizičko lice kao poreski obveznik, kada sam obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana po odbitku (u daljem tekstu: porez po odbitku) na zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje u ili iz druge države članice, odnosno druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika ili službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije ili kod drugog isplatioca, ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, odnosno ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, u skladu sa članom 107 Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002 i 135/2004 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poresku prijavu iz člana 1 ovog pravilnika, poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PP OPO novčani iznosi unose se u dinarima bez para.

Član 3

Poresku prijavu na Obrascu PP OPO poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, posebno za ostvarenu zaradu i svaku drugu vrstu prihoda navedenu na obrascu te poreske prijave, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio zaradu ili drugu vrstu prihoda.

Član 4

U Obrascu PP OPO iskazuju se i podaci o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: pripadajući doprinosi) koje poreski obveznik obračunava i plaća iz ostvarenog prihoda istovremeno sa obračunom i plaćanjem poreza po odbitku iskazanog u toj poreskoj prijavi, saglasno članu 65 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004).

Član 5

U Obrazac PP OPO, u kolonu 3 unose se sledeći podaci:

1) pod red. br. 1. - ostvareni prihod koji čini zarada i druga primanja po osnovu zaposlenja, ugovorena naknada ili druga vrsta prihoda (bruto iznos);

2) pod red. br. 2. - prihod koji je izuzet ili oslobođen plaćanja poreza do propisanog iznosa, uz navođenje zakonskog osnova za izuzimanje ili oslobođenje od plaćanja poreza (upisuje se član, odnosno odredba Zakona);

3) pod red. br. 3. - ostvareni prihod koji se oporezuje, kao razlika između ostvarenog prihoda sa red. br. 1. i iznosa prihoda koji je izuzet ili oslobođen od plaćanja poreza sa red. br. 2; ako Zakonom nije propisano izuzimanje, odnosno oslobođenje od plaćanja poreza, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 1;

4) pod red. br. 4. - iznos troškova koji je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako se priznaju po Zakonu (prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, prihodi od nepokretnosti, prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi prihodi);

5) pod red. br. 5. - oporezivi prihod (poreska osnovica) koji čini razlika između ostvarenog prihoda koji se oporezuje sa red. br. 3. i iznosa troškova sa red. br. 4, ako se priznaju po Zakonu; ako se troškovi ne priznaju, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 3;

6) pod red. br. 6. - iznos poreza, obračunat primenom propisane stope poreza na oporezivi prihod sa red. br. 5;

7) pod red. br. 7. - iznos poreza na dohodak građana koji je plaćen u drugoj državi članici ili drugoj državi na ostvareni prihod sa red. br. 1 (sadržan u tom prihodu), ako je dokumentovan odgovarajućom potvrdom nadležnog državnog organa druge države članice ili druge države;

8) pod red. br. 8. - iznos poreza za plaćanje, kao razlika između iznosa obračunatog poreza sa red. br. 6. i iznosa poreza plaćenog u drugoj državi članici ili drugoj državi sa red. br. 7; u slučaju da porez nije plaćen u drugoj državi članici ili drugoj državi, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 6;

9) pod red. br. 9. - osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, utvrđena u skladu sa zakonom; ako je osnovica doprinosa jednaka osnovici poreza, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 5;

10) pod red. br. 10. - iznos obračunatih i plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz ostvarenog prihoda, kao zbir iznosa sa red. br. 10.1. do 10.3;

11) pod red. br. 10.1. - iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: PIO), ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9;

12) pod red. br. 10.2. - iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9;

13) pod red. br. 10.3. - iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9.

U koloni 4 - Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 8, 10.1, 10.2. i 10.3.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".