Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka i 108/13), člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI PREDUZETNICI U PORESKOM BILANSU ISKAZUJU TRANSFERNE CENE

"Sl. glasnik RS", br. 20/2014

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na koji poreski obveznici – preduzetnici, koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, u poreskom bilansu iskazuju transferne cene i cene transakcija utvrđene po principu „van dohvata ruke”.

Član 2.

Preduzetnici iz stava 1. ovog pravilnika uz poreski bilans podnose dokumentaciju o transakcijama sa povezanim licima u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku, u skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS”, br. 61/13 i 8/14).

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.