Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana


PRESTAO DA VAŽI: Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana

Na osnovu člana 21b stav 9. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/04, 80/02 i 135/04), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA IZ ČLANA 21B ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

"Sl. glasnik RS", br. 140/2004

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2004, 80/2002 i 135/2004 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poslodavac koji zaposli novog radnika na neodređeno vreme i po tom osnovu ispuni propisane uslove za sticanje prava na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog radnika (u daljem tekstu: poreska olakšica) u skladu sa članom 21b Zakona, Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta, dostavlja podatke iskazane na Obrascu OPNR - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku poreske olakšice po osnovu zapošljavanja novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana.

Obrazac iz stava 1 ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

U slučaju kad nastanu propisani razlozi za gubitak poreske olakšice po osnovu novozaposlenog radnika, uz obavezu plaćanja dugovanog poreza, u skladu sa članom 21b Zakona, poslodavac je dužan da Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta, dostavi podatke na Obrascu OPNR.

Član 4

Podatke na Obrascu OPNR, poslodavac dostavlja pojedinačno za svakog novozaposlenog radnika, po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu ili za koga gubi pravo na poresku olakšicu.

Član 5

Podatke na Obrascu OPNR, poslodavac dostavlja Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu, odnosno od dana nastanka razloga za gubitak poreske olakšice za tog novozaposlenog radnika.

Član 6

U Obrazac OPNR, poslodavac unosi podatke na sledeći način:

U delu I - Podaci o poslodavcu, unosi se:

1) pod red. br. 1. - poreski identifikacioni broj (PIB);

2) pod red. br. 2. - puna oznaka firme;

3) pod red. br. 3. - sedište i adresa;

4) pod red. br. 4. - matični broj (za pravno lice ili radnju);

5) pod red. br. 5. - datum početka obavljanja delatnosti - upisa u registar nadležnog organa;

6) pod red. br. 6. - broj zaposlenih kod poslodavca na dan 1. januara 2005. godine;

7) pod red. br. 7. - broj zaposlenih kod poslodavca na dan zasnivanja radnog odnosa (stupanja na rad) novog radnika za koga se dostavljaju podaci, ne računajući tog novozaposlenog radnika;

8) pod red. br. 8. - broj novozaposlenih radnika za koje je poslodavac već stekao i koristi poresku olakšicu, ne računajući novozaposlenog za koga se dostavljaju podaci;

U delu II - Podaci o novozaposlenom radniku za koga poslodavac stiče poresku olakšicu, unosi se:

1) pod red. br. 9. - ime i prezime novog radnika, po osnovu čijeg zapošljavanja poslodavac stiče pravo na poresku olakšicu, odnosno podnosi ovaj obrazac;

2) pod red. br. 10. - adresa stanovanja (mesto, ulica i broj) novozaposlenog radnika sa red. br. 9;

3) pod red. br. 11. - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), kao poreski identifikacioni broj, novozaposlenog radnika sa red. br. 9;

4) pod red. br. 12. - datum kada je novozaposleni radnik sa red. br. 9. prijavljen kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje; u slučaju kad novozaposleni radnik prvi put zasniva radni odnos unosi se taj podatak;

5) pod red. br. 13. - datum kada je sa novozaposlenim radnikom sa red. br. 9. poslodavac zaključio ugovor o radu;

6) pod red. br. 14. - datum prijave novozaposlenog radnika sa red. br. 9. na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje; ako prijava kod svih nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje nije izvršena istog dana, unosi se poslednji datum u redosledu prijavljivanja nadležnim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

7) pod red. br. 15. - datum zasnivanja radnog odnosa novozaposlenog radnika sa red. br. 9, koji, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, predstavlja dan stupanja na rad;

8) u okviru red. br. 16. - iskazuje se period korišćenja poreske olakšice, tako što se zaokružuje red. br. 16.1. ili red. br. 16.2; ako se zaokružuje red. br. 16.2, na tom rednom broju iskazuje se i podatak o preostalom periodu korišćenja poreske olakšice u skladu sa članom 21b stav 7 Zakona, a na red. br. 16.3. unosi se ime i prezime i JMBG prethodno novozaposlenog radnika kome je prestao radni odnos i umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice zapošljavanjem novog radnika sa red. br. 9;

U delu III - Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i uplati dugovanog poreza, koji se popunjava samo kada se Obrazac OPNR dostavlja u slučaju nastanka propisanih razloga za gubitak poreske olakšice, unosi se:

1) pod red. br. 17. - datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za novozaposlenog radnika sa red. br. 9;

2) pod red. br. 18. - kratak opis razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za novozaposlenog radnika sa red. br. 9. (smanjenje broja zaposlenih kod poslodavca ili prestanak radnog odnosa novozaposlenom radniku u toku korišćenja poreske olakšice, ako se korišćenje poreske olakšice pod propisanim uslovima ne nastavlja za drugog novozaposlenog radnika);

3) u okviru red. br. 19. - iskazuju se podaci o uplati dugovanog poreza zbog gubitka poreske olakšice, i to: pod red. br. 19.1. - datum uplate dugovanog poreza (saglasan datumu u izveštaju o promenama i stanju na računu kod banke), a pod red. br. 19.2. - iznos uplaćenog poreza, koji čini iznos poreza koji bi poslodavac platio da nije koristio poresku olakšicu valorizovan primenom stope rasta cena na malo od dana kada bi obaveza plaćanja poreza nastala da nije korišćena poreska olakšica do dana uplate poreza (saglasan iznosu u izveštaju o promenama i stanju na računu kod banke).

Kada se Obrazac OPNR podnosi radi ostvarivanja prava na poresku olakšicu, podaci se iskazuju u delu I - Podaci o poslodavcu i u delu II - Podaci o novozaposlenom radniku za koga poslodavac stiče poresku olakšicu.

Kada se Obrazac OPNR podnosi zbog nastanka razloga za gubitak poreske olakšice, podaci se iskazuju u delu III - Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i uplati dugovanog poreza, a podaci u delu I - Podaci o poslodavcu i u delu II - Podaci o novozaposlenom radniku za koga poslodavac stiče poresku olakšicu unose se tako što se preuzimaju iz Obrazca OPNR koji je podnet za istog novozaposlenog radnika prilikom ostvarivanja prava na poresku olakšicu.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.