Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

Na osnovu člana 15a stav 6. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka i 108/13), Ministar finansija donosi

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE

"Sl. glasnik RS", br. 115/2013

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja poreza na zarade saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka i 108/13 - u daljem tekstu: Zakon) i dostavljanje podataka Poreskoj upravi o obračunatom porezu.

Član 2

Poreska osnovica iz člana 15a stav 2. Zakona utvrđuje se na način i po postupku propisanim ovim pravilnikom za utvrđivanje poreske osnovice kod isplate zarade, naknade zarade i drugih primanja zaposlenog, na teret sredstava poslodavca, koja se u smislu Zakona smatraju zaradom (u daljem tekstu: zarada kod poslodavca).

Na način iz stava 1. ovog člana utvrđuje se i poreska osnovica za obračun poreza na zarade kod isplate naknade zarade zaposlenom koja se vrši na teret sredstava drugog isplatioca (u daljem tekstu: naknada zarade kod drugog isplatioca).

Poreska osnovica iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje se tako što se iznos zarade kod poslodavca, odnosno naknade zarade kod drugog isplatioca umanjuje za neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade, odnosno naknade zarade (u daljem tekstu: neoporezivi iznos).

Član 3

Umanjenje zarade za neoporezivi iznos zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom vrši se prilikom isplate zarade, odnosno bilo kog dela zarade kod poslodavca za odgovarajući mesec, u potpunosti, odnosno u iznosu koji opredeljuje poslodavac, s tim da ukupno umanjenje zarade ne može biti veće od neoporezivog iznosa koji važi u momentu isplate zarade.

U slučaju kada zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, zarada se umanjuje za srazmerni deo neoporezivog iznosa (u daljem tekstu: pripadajući srazmerni iznos) prilikom isplate zarade, odnosno bilo kog dela zarade kod poslodavca za odgovarajući mesec, u potpunosti, odnosno u iznosu koji opredeljuje poslodavac, s tim da ukupno umanjenje zarade ne može biti veće od pripadajućeg srazmernog iznosa.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i kod isplate naknade zarade kod drugog isplatioca.

Član 4

Za zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, osnovica poreza na zaradu utvrđuje se tako što se zarada umanjuje za neoporezivi iznos u celosti.

Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca i ukupno ne ostvaruje puno radno vreme, umanjenje zarade za pripadajući srazmerni iznos vrši se srazmerno radnom vremenu tog zaposlenog kod svakog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim da ukupno umanjenje mora biti manje od neoporezivog iznosa.

Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca i ukupno ostvaruje puno radno vreme, umanjenje zarade za pripadajući srazmerni iznos vrši se srazmerno radnom vremenu tog zaposlenog kod svakog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim da je ukupno umanjenje jednako neoporezivom iznosu.

Kada zaposleni u toku meseca, zbog zasnivanja, prestanka ili mirovanja radnog odnosa, odnosno iz drugog razloga ne ostvari zaradu za pun fond radnih časova, osnovica poreza na zaradu utvrđuje se tako što se ostvarena zarada umanjuje za srazmerni neoporezivi iznos, koji se utvrđuje srazmerno odnosu broja radnih časova za koje je zaposleni ostvario zaradu kod poslodavca za taj mesec i broja radnih časova punog fonda radnih časova za taj mesec.

Član 5

Kada zaposleni za odgovarajući mesec pored zarade kod poslodavca ostvaruje i naknadu zarade kod drugog isplatioca (po osnovu privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, porodiljskog odsustva i dr.), umanjenje zarade kod poslodavca, odnosno naknade zarade kod drugog isplatioca, vrši se srazmerno odnosu broja radnih časova za koje ostvaruje zaradu kod poslodavca, odnosno naknadu zarade kod drugog isplatioca, u odnosu na pun fond radnih časova za taj mesec.

Član 6

U skladu sa odredbama ovog pravilnika utvrđuje se i osnovica za obračun poreza na zaradu zaposlenog po osnovu radnog odnosa u Republici Srbiji, zasnovanog saglasno propisima Republike Srbije, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana, saglasno Zakonu, sam obračunava i uplaćuje porez na zarade, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac zarade, odnosno naknade zarade.

Član 7

Osnovica poreza na zarade za zaposlenog koji je korisnik prava na naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorije invalidnosti), odnosno prava na naknadu zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu (III kategorije invalidnosti), utvrđuje se tako što se zarada zaposlenog umanji za neoporezivi iznos, odnosno srazmerni neoporezivi iznos.

Kod umanjenja zarade zaposlenog u smislu stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na ostale zaposlene.

Član 8

U slučaju kada zbog usklađivanja dinarskih iznosa u skladu sa Zakonom, dođe do povećanja neoporezivog iznosa, a kod prethodnih isplata zarade za odgovarajući mesec nije iskorišćeno umanjenje zarade u punom iznosu, umanjenje zarade vrši se tako što se preostali deo zarade koji se isplaćuje umanji za iznos razlike između usklađenog neoporezivog iznosa koji važi u momentu isplate tog dela zarade kod poslodavca i iskorišćenog umanjenja zarade kod prethodne isplate, odnosno isplata.

Član 9

Zaposleni iz člana 6. ovog pravilnika koji radi sa nepunim radnim vremenom, uz Obrazac PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen ______20__. godine, propisan pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, a koji podnosi u zakonom propisanom roku nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, dostavlja i obaveštenje o nepunom radnom vremenu, iskazanom u procentualnom iznosu u odnosu na puno radno vreme.

Član 10

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice ("Službeni glasnik RS", br. 116/06 i 37/07), osim odredaba člana 11. st. 1. i 2. tog pravilnika koje prestaju da važe 1. marta 2014. godine.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.