Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), Vlada donosi

 

UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

"Sl. glasnik RS", br. 124/2004, 27/2005 i 4/2013

 

Član 1

Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon), smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

Član 2

Pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz dobara obveznika PDV čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.

Obveznik PDV koji ispuni jedan od kriterijuma iz stava 1 ovog člana, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje narednog finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Član 3

Za lica koja su evidentirana za PDV u smislu člana 63 stav 1 Zakona, pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz proizvoda čija je vrednost u odnosu na ukupnu vrednost prometa proizvoda i usluga veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za 2004. godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.

Obveznik PDV koji ispuni jedan od kriterijuma iz stava 1 ovog člana, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje finansijskog izveštaja za 2005. godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, za januar 2005. godine obveznik PDV utvrđuje vrednost izvršenog izvoza proizvoda i vrednost ukupnog prometa proizvoda i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za period od 1. januara do 31. decembra 2004. godine, a koje obveznik PDV vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 3a

Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

Utvrđivanje pretežnog prometa dobara u inostranstvo obveznik PDV iz stava 1 ovog člana vrši za svaki poreski period tekuće godine.

Obveznik PDV iz stava 1 ovog člana utvrđuje vrednost izvršenog izvoza dobara i vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za tekuću kalendarsku godinu, a koje vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 4

Obveznik PDV iz člana 2 stav 2 i člana 3 stav 2 ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec februar tekuće godine, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznik PDV iz člana 3a stav 1 ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec u kojem je ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV 1 - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Obveznik PDV iz člana 3 stav 3 ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za mesec januar 2005. godine, izjavu o podacima od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu IPID PDV - Izjava o pretežnom prometu dobara u inostranstvo u 2004. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

"Sl. glasnik RS", br. 27/2005

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

"Sl. glasnik RS", br. 4/2013

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".