Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet telekomunikacionih usluga u slučaju kada se preko operatora daje humanitarna pomoć slanjem SMS poruka ili pozivanjem određenih telefonskih brojeva (tzv. humanitarnih brojeva)

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10), Ministar finansija donosi

 

OBJAŠNJENJE O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA U SLUČAJU KADA SE PREKO OPERATORA DAJE HUMANITARNA POMOĆ SLANJEM SMS PORUKA ILI POZIVANJEM ODREĐENIH TELEFONSKIH BROJEVA (TZV. HUMANITARNIH BROJEVA)

Broj: 413-00-175/2017-04 od 22.05.2014. godine

 

U osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga ne uračunava se iznos koji obveznik PDV – lice koje vrši predmetni promet naplaćuje u ime i za račun drugog lica, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.

Prema tome, obveznici PDV – operatori fiksne i mobilne telefonije nisu dužni da, prilikom napalte naknade za promet usluga fiksne i mobilne telefonije, obračunaju i plate PDV na iznos donatorskih novčanih sredstava koji su davaoci donacije uplatili na ime donacije slanjem SMS poruka ili pozivanjem telefonskih brojeva određenih za namenu prikupljanja humanitarne pomoći, tzv. humanitarnih brojeva, pod uslovom da taj novčani iznos prenose licu u čije ime i za čiji račun su izvršili naplatu, odnosno licu posredstvom kojeg se vrši realizacija akcije prikupljanja donatorskih sredstava.

 * * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Prema odredbi člana 5. stav. 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu predmet dobara iz člana 4. Zakona.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poresku osnovicu kod prometa dobara i usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Osnovica ne sadrži popuste i druga umanjenja cene, koji su primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara i usluga, kao ni iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu (član 17. stav 3. Zakona).