Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Na osnovu člana 36a stav 11. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA NAPLATOM POTRAŽIVANJA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

„Sl. glasnik RS“, br. 114/2012 od 04.12.2012

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 36a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra naplatom potraživanja.

Član 2.

Naplatom potraživanja, u smislu člana 36a stav 1. Zakona, za izvršeni promet dobara i usluga, smatra se:

1) prijem gotovine, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje u gotovom novcu;

2) prijem novčanih sredstva na tekući račun, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje uplatom na tekući račun;

3) prijem čeka, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem čeka;

4) izdavanjem potvrde (slipa) o izvršenom plaćanju, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem kartice;

5) podnošenjem menice na isplatu, odnosno prenos (indosiranje) menice, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem menice;

6) zaključivanje ugovora o prebijanju (kompenzaciji);

7) zaključivanje ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji) u svojstvu ustupioca potraživanja, odnosno ugovora o prodaji potraživanja;

8) prihvatanjem uputa u svojstvu primaoca uputa datog uputiocu, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje na osnovu ugovora o upućivanju (asignaciji) zaključenog između uputioca i upućenika, odnosno između uputioca, upućenika i primaoca uputa;

9) pristankom na ugovor o preuzimanju duga zaključenog između dužnika – lica kome je izvršen promet dobara ili usluga i preuzimaoca duga;

10) sticanjem prava raspolaganja na dobrima, odnosno primanjem usluga, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje u dobrima i uslugama;

11) prijem novčanih sredstava od komisionara, odnosno konsignatera, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje od ovih lica;

12) prijem novčanih sredstava od lica koje naplaćuje potraživanje u ime i za račun obveznika PDV – isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

Naplata potraživanja prijemom čeka u smislu stava 1. tačka 3) ovog člana smatra se izvršenom danom koji je na čeku naznačen kao datum izdavanja čeka.

Kada je ugovor o upućivanju (asignaciji) iz stava 1. tačka 8) ov

og člana zaključen između uputioca i upućenika, prihvatanje uputa daje se posebnim dokumentom.

Ugovori, pristanak na ugovor o preuzimanju duga i prihvatanje uputa iz st. 1. i 3. ovog člana, moraju biti u pisanoj formi, odnosno u formi elektronskog dokumenta izdatog u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument.

Član 3.

Ako je delimično naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdat jedan račun, smatra se da je za svaki od tih prometa delimično naplaćeno potraživanje srazmerno učešću naknade za svaki pojedinačni promet u ukupnoj naknadi za sve promete za koje je račun izdat.

Ako je naplaćeno potraživanje za više prometa za koje je izdato više računa, a naplaćeni iznos potraživanja je manji od zbira iznosa potraživanja po tim računima, smatra se da je naplata potraživanja izvršena po redosledu po kojem su prometi izvršeni, a ako je istog dana izvršeno više prometa – po redosledu izdavanja računa za te promete.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.