Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost

Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

"Sl. glasnik RS", br. 120/2012

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra dobrima, odnosno uslugama iz člana 25. stav 2. tač. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) i 18) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Objektima, u smislu člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, smatraju se građevine spojene sa tlom, koje predstavljaju fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu, u svim stepenima izgrađenosti, koje kao takve mogu biti predmet prenosa prava raspolaganja, i to:

1) stambeni objekti (zgrade koje su u potpunosti namenjene stanovanju, kao i zgrade koje su delom namenjene stanovanju, a delom u druge svrhe, u delu koji je namenjen stanovanju);

2) druge vrste objekata (poslovne zgrade, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, objekti infrastrukture elektronskih komunikacija – kablovska kanalizacija, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i dr.).

Ekonomski deljivim celinama u okviru objekata smatraju se delovi objekata koji se isporučuju kao posebne celine (stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta i dr.).

Član 3.

Novoizgrađenim građevinskim objektima, u smislu člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, smatraju se objekti iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika čija je izgradnja, odnosno dogradnja započeta:

1) do 31. decembra 2004. godine, a nastavljena od 1. januara 2005. godine, u delu koji je izgrađen, odnosno dograđen od 1. januara 2005. godine;

2) od 1. januara 2005. godine.

Ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata smatraju se delovi tih objekata koji se isporučuju kao posebne celine (stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta i dr.).

U slučaju prometa novoizgrađenog građevinskog objekta, odnosno ekonomski deljive celine u okviru tog objekta, kada se samo promet dela tog objekta oporezuje PDV kao prvi prenos prava raspolaganja, obveznik PDV utvrđuje procenat vrednosti objekta koji se oporezuje PDV (u daljem tekstu: procenat vrednosti objekta).

Procenat vrednosti objekta predstavlja procenat koji je jednak razlici od 100% i procenta učešća vrednosti objekta na dan 31. decembra 2004. godine, odnosno na dan sticanja nezavršenog novoizgrađenog građevinskog objekta u ukupnoj vrednosti objekta u momentu prenosa prava raspolaganja.

Osnovica za obračunavanje PDV za prvi prenos prava raspolaganja na delu objekta iz stava 3. ovog člana utvrđuje se primenom procenta vrednosti objekta na ukupan iznos naknade za promet tog objekta, uz odbitak PDV.

Član 4.

Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 7) Zakona, smatraju se preventivne, dijagnostičko-terapijske i rehabilitacione usluge koje pružaju domovi zdravlja, bolnice, zavodi, zavodi za javno zdravlje, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri i klinički centri, u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu, registrovane za obavljanje tih delatnosti, kao i smeštaj, nega i ishrana bolesnika u tim ustanovama, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti.

Preventivnim uslugama iz stava 1. ovog člana smatraju se usluge koje imaju za cilj sprečavanje nepovoljnog zdravstvenog stanja.

Dijagnostičko-terapijskim uslugama iz stava 1. ovog člana smatraju se usluge uspostavljanja dijagnoze u cilju određivanja terapije, uspostavljanja dijagnoze, određivanja i sprovođenja terapije.

Rehabilitacionim uslugama iz stava 1. ovog člana smatraju se usluge koje imaju za cilj delimično ili potpuno vraćanje izgubljene funkcije ljudskog tela.

Član 5.

Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 11) Zakona, smatraju se usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite: centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika i ustanove za dnevni boravak i pomoć u kući, u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana, registrovane za obavljanje tih delatnosti, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti.

Dobrima, odnosno uslugama čiji je promet neposredno povezan sa uslugama iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito lekovi, hrana, piće, usluge pranja i čišćenja.

Neposredna povezanost između usluga iz stava 1. i dobara i usluga iz stava 2. ovog člana postoji samo u slučaju kada isporuku dobara, odnosno pružanje usluga vrši isto lice.

Član 6.

Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 12) Zakona, smatraju se usluge smeštaja i ishrane učenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama, registrovanim za obavljanje tih delatnosti, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti.

Član 7.

Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 13) Zakona, smatraju se usluge obrazovanja (predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog) i profesionalne prekvalifikacije, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast, nezavisno od toga da li su ova lica usmerena ka ostvarivanju dobiti.

Profesionalnom prekvalifikacijom iz stava 1. ovog člana smatraju se dodatno obrazovanje i obuka koji se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuju zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Dobrima, odnosno uslugama čiji je promet neposredno povezan sa uslugama iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito uxbenici, hrana, piće i produženi boravak dece.

Neposredna povezanost između usluga iz st. 1. i 2. i dobara i usluga iz stava 3. ovog člana postoji samo u slučaju kada isporuku dobara, odnosno pružanje usluga vrši isto lice.

Član 8.

Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona, smatraju se usluge iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti, delatnosti muzeja, galerija, arhiva, zaštite kulturnih dobara, zaštite istorijskih spomenika, biblioteka, botaničkih bašti i zooloških vrtova, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, a čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti.

Član 9.

Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 15) Zakona, smatraju se usluge sistematskog stvaralačkog rada koji se preduzima radi otkrivanja novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenja tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja, koje vrše lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost.

Član 10.

Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 18) Zakona, smatraju se usluge priređivanja igara na sreću u skladu sa propisima koji uređuju igre na sreću.

Član 11.

Utvrđivanje neposredne povezanosti u smislu člana 5. stav 3.
i člana 7. stav 4. ovog pravilnika shodno se primenjuje i na druga dobra i usluge čiji je promet u smislu člana 25. stav 2. Zakona oslobođen plaćanja PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Član 12.

Licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, u smislu ovog pravilnika i člana 25. stav 2. Zakona, smatra se lice koje je osnovano od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskim delu.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV („Službeni glasnik RS”, broj 105/04).

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.