Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

Nа osnovu člаnа 36. stаv 5. Zаkonа o porezu nа dodаtu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012), Ministаr finаnsijа i privrede donosi

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU POLOVNIM DOBRIMA, UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA

"Sl. glasnik RS", br. 105/2004 i 118/2012

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se dobra koja se, u smislu člana 36 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004 i 86/2004), smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima.

Član 1a

Polovnim dobrima, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju se pokretne korišćene stvari u stanju u kome su nabavljene, ili nakon popravke, a koje su pogodne za dalju upotrebu, osim umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.

Član 2

Umetničkim delima, u smislu člana 1 ovog pravilnika, smatraju se:

1) slike, crteži, kolaži i dekorativne ploče, ako ih autori izrađuju rukom, osim planova i crteža za arhitektonske, inženjerske, industrijske, komercijalne, topografske ili slične svrhe, ručno dekorisanih izrađenih dela, crteža za pozorišni scenario, studijski slikanih tkanina ili sličnih slikarskih platna;

2) originalne gravure, štampane slike i litografije, ako ih autor izradi rukom u ograničenom broju u crno-beloj tehnici ili u boji jedne ili više ploča, bez obzira na postupak i materijal koji je upotrebljen, osim ako je bio primenjen mehanički ili fotomehanički postupak;

3) originalne skulpture i kipovi od bilo kog materijala, ako ih izradi autor, kao i odlivci skulptura čija je izrada ograničena na osam kopija, ako je kontroliše autor ili njegov naslednik;

4) tapiserije i rukom tkani tekstilni zidni predmeti na osnovu originalnog umetničkog dela, pod uslovom da nema više od osam kopija svakog od njih;

5) unikatni keramički predmeti izrađeni isključivo od strane autora i sa njegovim potpisom;

6) slike u bakru izrađene isključivo rukom, ograničene na osam numerisanih kopija sa potpisom autora ili studija;

7) umetničke fotografije koje snimi, odnosno odštampa autor ili koje su snimljene pod njegovim nadzorom, ako su potpisane i numerisane i ograničene na 30 kopija u svim veličinama.

Član 3

Kolekcionarskim dobrima, u smislu člana 1 ovog pravilnika, smatraju se:

1) poštanske i taksene marke, poštanski žigovi, prigodni koverti prvog dana izdavanja, pisaći pribor i odštampane pismonosne pošiljke, frankirane ili ako nisu frankirane da nisu u opticaju ili nisu namenjene za upotrebu;

2) kolekcije i delovi kolekcija i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog značaja.

Član 4

Antikvitetima, u smislu člana 1 ovog pravilnika, smatraju se predmeti, osim umetničkih dela i kolekcionarskih dobara, koji su stari više od 100 godina.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

"Sl. glasnik RS", br. 118/2012

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.