Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 12. stav 1. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", broj 15/05), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA DOBARA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

"Sl. glasnik RS", br. 19/2005

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina, vrsta podataka i način vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM).

Član 2

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom dobara domaćeg porekla, u smislu člana 4 stav 2 Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", broj 15/2005 - u daljem tekstu: Uredba), na teritoriji APKM (u daljem tekstu: proizvođač dobara) podnosi prijavu za upis u Registar proizvođača dobara na teritoriji APKM (u daljem tekstu: Registar), koji se vodi kod nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Prijava iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

1) naziv i sedište proizvođača dobara;

2) adresu proizvođača dobara;

3) vrstu dobara koja proizvođač dobara proizvodi;

4) procenjeni godišnji obim (količinu) proizvodnje dobara.

Uz prijavu iz stava 1 ovog člana proizvođač dobara dostavlja:

1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) podatak o poslovnom prostoru koji je opremljen za odgovarajuću proizvodnju;

3) podatak o instaliranim proizvodnim kapacitetima za proizvodnju dobara.

Po sprovedenom postupku kontrole, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave upisuje proizvođača dobara u Registar i proizvođaču dobara izdaje izvod iz Registra na Obrascu RPD, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako se uz prijavu ne dostavi dokumentacija, odnosno podaci iz stava 3 ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave koja vodi Registar će o tome obavestiti podnosioca prijave.

Član 3

Registar sadrži:

1) naziv proizvođača dobra;

2) broj rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa iz člana 2 stav 3 tačka 1) ovog pravilnika;

3) ime i prezime odgovornog lica proizvođača dobara;

4) sedište proizvođača dobara;

5) adresu proizvodnih pogona proizvođača dobara;

6) vrstu dobara koja proizvodi proizvođač dobara;

7) procenjeni godišnji obim (količinu) proizvodnje dobara.

Ako dođe do promene podataka upisanih u Registar, proizvođač dobara dužan je da takvu promenu prijavi organizacionoj jedinici Poreske uprave koja vodi Registar, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, saglasno članu 12 stav 2 Uredbe, prestaje primena Pravilnika o sadržini, vrsti podataka, načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i evidenciji o dopremanju robe domaćeg porekla sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS", broj 11/2005).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Comments