Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS, broj 61/05), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFUNDACIJU PDV PLAĆENOG OD 1. JANUARA DO 26. JULA 2005. GODINE

"Sl. glasnik RS", br. 67/2005

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak ostvarivanja prava na refundaciju PDV koji je od 1. januara do 26. jula 2005. godine platilo ministarstvo nadležno za poslove zdravlja za dobra koja su predmet ugovora o donaciji i humanitarnoj pomoći i prava na refundaciju PDV koji su platile tradicionalne crkve i verske zajednice za dobra i usluge koji su neposredno povezani sa verskom delatnošću, kao i šta se smatra dobrima i uslugama neposredno povezanim sa verskom delatnošću u smislu ovog pravilnika.

Član 2

Refundacija PDV iz člana 30. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 61/05), ostvaruje se na osnovu pismenog zahteva koji Poreskoj upravi - Centrali (u daljem tekstu: Centrala) podnosi lice koje obavlja promet dobara i usluga iz člana 25. stav 2. tačka 7) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 i 61/05 - u daljem tekstu: Zakon).

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB podnosioca zahteva;

2) broj i datum zaključenog ugovora o donaciji i humanitarnoj pomoći;

3) iznos plaćenog PDV;

4) naziv poslovne banke i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti refundacija PDV;

5) pečat i potpis ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se:

1) kopija ugovora o donaciji i humanitarnoj pomoći;

2) dokument o obračunatom PDV (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, odnosno carinski dokument);

3) potvrda ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o plaćenom PDV.

Član 3

Refundacija PDV iz člana 30. stav 2. Zakona ostvaruje se na osnovu zahteva koji Centrali, objedinjeno za sve organizacione delove tradicionalne crkve i verske zajednice, podnose upravna tela određena od strane Srpske pravoslavne crkve, Islamske zajednice, Katoličke crkve, Slovačke Evangelističke crkve a.v, Jevrejske zajednice, Reformatorske hrišćanske crkve i Evangelističke hrišćanske crkve a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve i verske zajednice).

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB podnosioca zahteva;

2) ukupan iznos PDV za refundaciju;

3) naziv poslovne banke i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti refundacija PDV;

4) pečat i potpis ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se:

1) pregled plaćenih računa o nabavci dobara i usluga, odnosno carinskih dokumenata, izdatih od 1. januara do 26. jula 2005. godine;

2) pismeno obaveštenje o određivanju upravnog tela tradicionalne crkve i verske zajednice ovlašćenog za podnošenje zahteva za refundaciju.

Pregled računa iz stava 3. tačka 1) ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB izdavaoca računa;

2) broj i datum računa, odnosno carinskog dokumenta;

3) iznos obračunatog PDV.

Uz pregled računa iz stava 4. ovog člana dostavljaju se originali i fotokopije računa o nabavci dobara i usluga, odnosno uvozu dobara.

Račun koji nije izdat u skladu sa članom 42. Zakona ne može se upotrebiti u postupku refundacije PDV.

Član 4

Centrala, nakon završene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV.

Član 5

Originali računa iz člana 3. stav 5. ovog pravilnika, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva zajedno sa rešenjem iz stava 5. ovog pravilnika.

Član 6

Dobrima i uslugama neposredno povezanim sa verskom delatnošću, u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra i usluge koja su kao takva određena Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV ("Službeni glasnik RS", br. 107/04 i 65/05).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".