Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije

Na osnovu člana 12. stav 1. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", broj 15/05), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAČUNSKOG LISTA ZA PDV I EVIDENCIONOG LISTA I NAČINU I POSTUPKU NAPLATE PDV I DRUGIH TROŠKOVA IZ BANKARSKE GARANCIJE

"Sl. glasnik RS", br. 19/2005 i 38/2005

 

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se izgled, sadržina i način popunjavanja Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista, kao i način i postupak naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije.

2. Izgled i sadržina Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista

Član 2

Obračunski list za PDV (u daljem tekstu: OLPDV) i Evidencioni list (u daljem tekstu: EL) su obrasci dimenzija 210 mm x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrasci iz stava 1. ovog člana štampaju se na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g po kvadratnom metru i ne smeju da sadrže celulozu. Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrasci iz stava 1. ovog člana moraju da sadrže naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njihovo identifikovanje.

Obrasci OLPDV i EL odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Set OLPDV i dodatni list (u daljem tekstu: OLPDV BIS) sastoji se od pojedinačnih listova četvorolisnog seta.

OLPDV BIS je obrazac koji je sastavni deo OLPDV, a koristi se ako se jednim OLPDV prijavljuje više vrsta dobara.

Obrazac OLPDV BIS odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Listovi OLPDV namenjeni su:

1) list sa brojem 1 - nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: Posebno odeljenje) iz člana 5. stav 1. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", broj 15/2005 - u daljem tekstu: Uredba) na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija;

2) list sa brojem 2 - pošiljaocu dobara;

3) list sa brojem 3 - Posebnom odeljenju na administrativnoj liniji sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), odnosno na teritoriji Republike Srbije van teritorije APKM (u daljem tekstu: Republika van teritorije APKM);

4) list sa brojem 4 - primaocu dobara.

Ako je zbog obezbeđenja određenih prava u vezi sa dobrima, odnosno zbog potrebe sprovođenja određenih postupaka potreban veći broj listova OLPDV od broja iz stava 1. ovog člana, popunjavaju se dodatni listovi sa brojem 3.

Član 4

Set EL i dodatni list (u daljem tekstu: EL BIS) sastoji se od pojedinačnih listova trolisnog seta.

EL BIS je obrazac koji je sastavni deo EL, a koristi se ako se jednim EL prijavljuje više vrsta dobara.

Obrazac EL BIS odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Listovi EL namenjeni su:

1) list sa brojem 1 - Posebnom odeljenju na teritoriji Republike van APKM;

2) list sa brojem 2 - pošiljaocu dobara;

3) list sa brojem 3 - Posebnom odeljenju na administrativnoj liniji sa APKM.

Ako je zbog obezbeđenja određenih prava u vezi sa dobrima, odnosno zbog potrebe sprovođenja određenih postupaka potreban veći broj listova EL od broja iz stava 1. ovog člana, popunjavaju se dodatni listovi sa brojem 1.

3. Način popunjavanja obrazaca OLPDV, OLPDV BIS, EL i EL BIS

Član 5

Rubrike OLPDV, OLPDV BIS, EL i EL BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u OLPDV, OLPDV BIS, EL i EL BIS ne mogu se precrtavati ili ispravljati.

Radi pravilnog popunjavanja pisaćom mašinom ili štampačem OLPDV, OLPDV BIS, EL i EL BIS treba da budu podešeni tako da prvo slovo podatka koji treba da se unesu u rubriku "Pošiljalac" bude otkucano u kvadratiću u gornjem levom uglu.

Šifre koje se upisuju u pojedine rubrike date su u Kodeksu šifara za popunjavanje Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista (u daljem tekstu: Kodeks šifara), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

3.1. Način popunjavanja Obračunskog lista za PDV

Član 6

OLPDV popunjava se na sledeći način.

Rubrika (Vrsta evidencije) popunjava se tako što se:

1) prva podela ne popunjava;

2) u drugu podelu upisuje jedna od sledećih šifara:

4 - za unos dobara,

5 - za privremeni unos i aktivno oplemenjivanje;

3) treća podela ne popunjava.

Rubrika (Pošiljalac) popunjava se tako što se upisuje:

1) u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime pošiljaoca dobara;

2) u treći red - sedište i adresa pošiljaoca dobara.

U rubriku (Naimenovanja) upisuje se ukupan broj naimenovanja u OLPDV i OLPDV BIS.

U rubriku (Broj koleta) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po OLPDV, bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:

1) u prvi red (gornji desni ugao) - PIB primaoca;

2) u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime primaoca;

3) u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa primaoca.

Rubrika (Odgovorno lice) popunjava se tako što se upisuje:

1) u prvi red (gornji desni ugao) - PIB odgovornog lica;

2) u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime odgovornog lica;

3) u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa odgovornog lica;

4) u četvrti red - PIB, naziv, sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa vlasnika dobara.

Rubrika (Prevozno sredstvo) popunjava se tako što se u prvu podelu ove rubrike upisuje registarski broj prevoznog sredstva u kome se nalaze dobra. U drugu podelu upisuje se dvoslovna šifra države u kojoj je vozilo registrovano prema standardu ISO 3166. Ako je vozilo registrovano na teritoriji APKM, u drugu podelu se upisuje "XK".

Ako se po jednom OLPDV prijavljuju dobra koja su smeštena u više prevoznih sredstava, u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz OLPDV podnosi se specifikacija prevoznih sredstava sa navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se dobra nalaze u pojedinom prevoznom sredstvu.

Rubrika (Valuta i ukupan iznos iz računa) popunjava se tako što se upisuje:

1) u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

2) u drugu podelu - ukupan iznos iz računa, zaokružen na cele brojeve.

Ako se po OLPDV prijavljuju dobra koja se unose posle sprovedenog postupka oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupna vrednost iz računa koja se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku (Cena dobra) u svim naimenovanjima.

U rubriku (Vrsta saobraćaja) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim se dobra dopremaju do Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji APKM.

Rubrika (Pakovanje i opis dobra) popunjava se tako što se upisuje:

1) u prvi red, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta i oznake koleta; ako se zbog nedostatka prostora u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz OLPDV prilaže se specifikacija oznaka koleta; ako se po OLPDV dopremaju dobra iz više naimenovanja upakovana u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja dobara koja se nalaze u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava;

2) u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se opis dobara.

Izuzetno, od stava 15. ovog člana, opis dobra u rubrici (Pakovanje i opis dobra) vrši na sledeći način:

1) ako se privremeno unose ili se unose dobra koja su bila privremeno izneta radi izlaganja na sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "Sajamska dobra", odnosno: "Izložbena dobra", odnosno: "Štand materijal";

2) ako se privremeno unosi ili se unosi privremeno izneti alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "Alat i sitan inventar", "Radio i TV oprema";

3) ako se unosi više vrsta dobara radi aktivnog oplemenjivanja, upisuje se: "Dobra za aktivno oplemenjivanje".

U rubriku (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se dobro prijavljuje u OLPDV.

Rubrika (Šifra dobra) popunjava se tako što se upisuje:

1) u treću podelu šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara;

2) u petu podelu šifra zakonskog osnova za oslobođenje, odnosno plaćanje poreza na dodatu vrednost iz Kodeksa šifara i, odvojeno kosom crtom, šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja akcize iz Kodeksa šifara.

U rubriku (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa dobra u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku (PDV plaćen) upisuje se odgovarajuća šifra za plaćanje PDV iz Kodeksa šifara.

U rubriku (Poreski postupak) upisuje se šifra traženog postupka iz Kodeksa šifara, s tim što prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike (Vrsta evidencije) moraju biti jednaki.

U rubriku (Neto masa u kg) upisuje se neto masa dobra u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku (Količina) upisuje se količina dobra u jedinici mere, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku (Cena dobra) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike (Valuta i ukupan iznos iz računa) za dobro prijavljeno u naimenovanju, zaokružen na cele brojeve. Prilikom unosa dobara dobijenih pri oplemenjivanju upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost domaćeg ugrađenog materijala i vrednost usluga).

U rubriku (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, kao i drugi potrebni podaci.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se slovima. Ako se koriste obe vrste podataka, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja OLPDV, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

U rubriku (Dinarska vrednost) upisuje se dinarska vrednost dobara u dinarima zaokružena na cele brojeve. Ako se unose dobra posle oplemenjivanja, u ovu rubriku se upisuje ukupna vrednost privremeno iznetog dobra, usluga, domaćeg ugrađenog materijala, kao i vrednost drugih troškova koji su nastali u vezi sa dobrom na teritoriji APKM.

Rubrika (Obračun PDV) popunjava se tako što se:

1) u prvu podelu (vrsta) upisuje šifra vrste dažbine iz Kodeksa šifara;

2) u drugu podelu (osnovica) upisuje osnovica za obračun zaokružena na cele brojeve;

3) u treću podelu (stopa) upisuje stopa dažbine navedene u prvoj podeli;

4) u četvrtu podelu (iznos) upisuje iznos dažbine zaokružen na cele brojeve;

5) u petu podelu (NP) upisuje šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

U rubriku (Obezbeđenje za PDV) upisuje se identifikacija garancije.

U rubriku A (Posebno odeljenje) upisuje se:

1) u prvi red - naziv organizacione jedinice Posebnog odeljenja koje popunjava OLPDV;

2) u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra organizacione jedinice Posebnog odeljenja iz Kodeksa šifara, broj OLPDV i datum;

3) u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme popunjavanja OLPDV i broj službene legitimacije ovlašćenog lica Posebnog odeljenja.

U rubriku C (Posebno odeljenje) upisuje se:

1) u prvi red - naziv organizacione jedinice Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji kojoj će dobro biti prijavljeno;

2) u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra organizacione jedinice Posebnog odeljenja iz Kodeksa šifara, datum i vreme prijavljivanja dobra na administrativnoj liniji;

3) u treći red broj službene legitimacije ovlašćenog lica Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji.

Ovlašćeno lice Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji potpisuje OLPDV i stavlja otisak službenog pečata.

U rubriku D/J (Kontrola) upisuje se:

1) u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu dobra, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

2) u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je dobro pregledano;

3) u peti red (Potpis) ime i prezime ovlašćenog lica Posebnog odeljenja.

Ovlašćeno lice Posebnog odeljenja potpisuje OLPDV i stavlja otisak službenog pečata.

3.2. Način popunjavanja Evidencionog lista

Član 7

EL popunjava se na sledeći način.

Rubrika (Vrsta evidencije) popunjava se tako što se:

1) prva podela ne popunjava;

2) u drugu podelu upisuje jedna od sledećih šifara:

1 - za iznos dobra,

2 - za privremeni iznos i pasivno oplemenjivanje;

3) treća podela ne popunjava.

Rubrika (Pošiljalac) popunjava se tako što se upisuje:

1) u prvi red (gornji desni ugao) - PIB pošiljaoca;

2) u drugi red - naziv pošiljaoca;

3) u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca.

U rubriku (Naimenovanja) upisuje se ukupan broj naimenovanja u EL i EL BIS.

U rubriku (Broj koleta) upisuje se ukupan broj koleta koja se prijavljuju po EL, bez navođenja njihove vrste. Ako je pošiljka u rasutom stanju, ova rubrika se ne popunjava.

Rubrika (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:

1) u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime primaoca dobara;

2) u treći red - sedište i adresa primaoca dobara.

Rubrika (Odgovorno lice) popunjava se tako što se upisuju:

1) u prvi red (gornji desni ugao) - PIB odgovornog lica;

2) u drugi red - naziv, odnosno ime i prezime odgovornog lica;

3) u treći red - sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa odgovornog lica;

4) u četvrti red - PIB, naziv, sedište, prebivalište, odnosno boravište i adresa vlasnika dobara.

Rubrika (Prevozno sredstvo) popunjava se tako što se u prvu podelu ove rubrike upisuje registarski broj prevoznog sredstva u kome se nalaze dobra. U drugu podelu upisuje se dvoslovna šifra države u kojoj je vozilo registrovano prema standardu ISO 3166. Ako je vozilo registrovano na teritoriji APKM, u drugu podelu se upisuje "XK".

Ako se po jednom EL prijavljuju dobra koja su smeštena u više prevoznih sredstava, u ovu rubriku upisuje se reč: "specifikacija", a uz EL podnosi se specifikacija prevoznih sredstava sa navođenjem njihovih registarskih oznaka i naznačavanjem koja se dobra nalaze u pojedinom prevoznom sredstvu.

Rubrika (Valuta i ukupan iznos iz računa) popunjava se tako što se upisuje:

1) u prvu podelu - šifra valute iz Kodeksa šifara;

2) u drugu podelu - ukupan iznos iz računa, zaokružen na cele brojeve.

Ako se po EL prijavljuju dobra koja se iznose posle sprovedenog postupka oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz računa koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku (Cena dobra) u svim naimenovanjima.

U rubriku (Vrsta saobraćaja) upisuje se šifra vrste prevoznog sredstva iz Kodeksa šifara, kojim se dobra otpremaju do Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji.

Rubrika (Pakovanje i opis dobra) popunjava se tako što se upisuje:

1) u prvi red, odvojeno kosim crtama, ukupan broj, vrsta i oznake koleta; ako se zbog nedostatka prostora u prvi red ne mogu upisati sve oznake koleta, upisuje se reč: "specifikacija", a uz EL prilaže se specifikacija oznaka koleta; ako se po EL otpremaju dobra iz više naimenovanja upakovana u jedno koleto, podaci o tom koletu upisuju se u ovu rubriku kod prvog naimenovanja, dok se kod ostalih naimenovanja dobara koja se nalaze u tom koletu prvi red ove rubrike ne popunjava;

2) u drugi i ostale redove ove rubrike upisuje se opis dobara.

Izuzetno od stava 14. ovog člana, opis dobra u rubrici (Pakovanje i opis dobra) vrši se na sledeći način:

1) ako se privremeno iznose ili se iznose dobra koja su bila privremeno uneta radi izlaganja na sajmovima, izložbama ili drugim priredbama, odnosno štand - materijal koji je bio namenjen uređenju sajamskih prostorija, upisuje se: "Sajamska dobra", odnosno: "Izložbena dobra", odnosno: "Štand materijal";

2) ako se privremeno iznosi ili se iznosi privremeno uneti alat, sitan inventar, radio oprema i televizijska oprema, upisuje se: "Alat i sitan invetar", "Radio i TV oprema";

3) ako se iznosi više vrsta dobara radi pasivnog oplemenjivanja, upisuje se: "Dobra za pasivno oplemenjivanje".

U rubriku (Naimenovanje broj) upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se dobro prijavljuje u EL.

U rubriku (Šifra dobra) u treću podelu upisuje se šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara.

U rubriku (Bruto masa u kg) upisuje se bruto masa dobra u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku (Poreski postupak) upisuje se šifra traženog postupka iz Kodeksa šifara, s tim što prva cifra šifre traženog postupka i broj upisan u drugoj podeli rubrike (Vrsta evidencije) moraju biti jednaki.

U rubriku (Neto masa u kg) upisuje se neto masa dobra u kilogramima, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku (Količina) upisuje se količina dobra u jedinici mere, zaokružena na dva decimalna mesta.

U rubriku (Cena dobra) upisuje se iznos u valuti iz prve podele rubrike (Valuta i ukupan iznos iz računa) za dobro prijavljeno u naimenovanju, zaokružen na cele brojeve. Prilikom iznosa dobara dobijenih pri oplemenjivanju upisuje se iznos koji je jednak dodatoj vrednosti (vrednost usluga i domaćeg materijala).

U rubriku (Priložene isprave i dodatne informacije) upisuju se podaci o vrsti i broju priloženih isprava, kao i drugi potrebni podaci.

Podaci, ako su određeni u Kodeksu šifara, upisuju se u šifarskom obliku, a ako nisu upisuju se slovima. Ako se koriste obe vrste podataka, prvo se navode šifarski, a zatim tekstualni podaci. Uputstvo za upis šifarskih podataka navedeno je u Kodeksu šifara.

Za priložene isprave koje se odnose na sva naimenovanja EL, šifre i podaci priloženih isprava unose se samo kod prvog naimenovanja.

U rubriku (Dinarska vrednost) upisuje se vrednost dobra u dinarima. Ako se iznose dobra posle oplemenjivanja, u ovu rubriku se upisuje ukupna vrednost dobra unetog radi oplemenjivanja, usluga i domaćeg dobra korišćenog prilikom proizvodnje, odnosno proizvodnih operacija, kao i drugi troškovi koji su nastali na teritoriji Republike van APKM.

Iznos koji se upisuje u ovu rubriku zaokružuje se na cele brojeve.

U rubriku A (Posebno odeljenje) upisuje se:

1) u prvi red - naziv organizacione jedinice Posebnog odeljenja koje popunjava EL;

2) u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra organizacione jedinice Posebnog odeljenja iz Kodeksa šifara, broj EL i datum;

3) u treći red, odvojeno kosim crtama - vreme popunjavanja EL i broj službene legitimacije ovlašćenog lica Posebnog odeljenja.

U rubriku C (Posebno odeljenje) upisuje se:

1) u prvi red - naziv organizacione jedinice Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji kojoj će dobro biti prijavljeno;

2) u drugi red, odvojeno kosim crtama - šifra organizacione jedinice Posebnog odeljenja iz Kodeksa šifara, datum i vreme prijavljivanja dobra na administrativnoj liniji;

3) u treći red broj službene legitimacije ovlašćenog lica Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji.

Ovlašćeno lice Posebnog odeljenja na administrativnoj liniji potpisuje EL i stavlja otisak službenog pečata.

U rubriku D/J (Kontrola) upisuje se:

1) u prvi red (Rezultat) podaci o izvršenom pregledu dobra, odnosno priloženih isprava, a ako pregled nije izvršen, prvi red se ne popunjava;

2) u drugi red (Stavljene plombe: Broj) ukupan broj stavljenih plombi;

3) u treći red (Identitet) podaci o vrstama i oznakama stavljenih plombi;

4) u četvrti red (Rok (datum)) datum i vreme kad je dobro pregledano;

5) u peti red (Potpis) ime i prezime ovlašćenog lica Posebnog odeljenja.

Ovlašćeno lice Posebnog odeljenja potpisuje OLPDV i stavlja otisak službenog pečata.

4. Način i postupak naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije

Član 8

Za iznos obračunatog PDV i drugih troškova u skladu sa odredbom člana 8. stav 1. Uredbe može se položiti neopoziva bankarska garancija izdata od strane banke na teritoriji Republike van APKM u korist Republike Srbije - Ministarstva finansija.

Rok važenja bankarske garancije ne može biti kraći od roka u kojem može nastati poreski dug, produženog još za 90 radnih dana.

Član 9

Bankarska garancija se ne može povući dok se ne izmiri obaveza plaćanja poreskog duga za dobra, koji je nastao za vreme važenja bankarske garancije.

Član 10

Posebno odeljenje Poreske uprave vodi evidenciju o primljenim bankarskim garancijama i njihovoj iskorišćenosti, kao i evidenciju poreskih dužnika koji nisu izmirili svoje obaveze po osnovu poreskog duga u propisanom roku.

Član 11

Ako Posebno odeljenje kontrolom položene bankarske garancije utvrdi njenu ispravnost, u skladu sa članom 8 stav 2 Uredbe, sačiniće obaveštenje o iznosu obračunatog PDV iz OLPDV i drugih troškova, koje se uručuje licu koje vrši promet dobara domaćeg porekla, sa obavezom da se iskazani iznos plati u roku od osam dana od dana uručenja obaveštenja.

Ako obračunati iznos PDV i drugih troškova nije plaćen u roku od osam dana, pokreće se postupak naplate iz bankarske garancije.

5. Završna odredba

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".