Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte

Na osnovu člana 32. stav 7. i člana 32a stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČINU SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA I NAČINU UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK, ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE

"Sl. glasnik RS", br. 120/2012

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon), smatra opremom i objektima za vršenje delatnosti i ulaganjima u objekte, način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i način utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i za ulaganja u objekte.

Član 2

Opremom za vršenje delatnosti, u smislu Zakona, smatra se dobro pojedinačne vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV, koje ima karakter opreme, čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, a koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti.

Objektima za vršenje delatnosti, u smislu Zakona, smatraju se objekti iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, a koji se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti.

Ulaganjem u objekte, u smislu Zakona, smatraju se ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte koji se koriste za obavljanje delatnosti, a koja podrazumevaju izvođenje, odnosno finansiranje građevinskih, zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije (zamena krova, uvođenje, odnosno zamena instalacija i dr.), osim ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekata.

Ulaganjima koja se odnose na redovno održavanje objekata iz stava 3. ovog člana smatraju se ulaganja koja podrazumevaju izvođenje, odnosno finansiranje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera (popravka krova, krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i sl.).

Član 3

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je nastala izmena uslova koji su važili za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza pri nabavci ili proizvodnji opreme ili objekata za vršenje delatnosti, odnosno pri ulaganju u objekte.

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza utvrđuje se po sledećoj formuli:


Kod utvrđivanja dužine perioda iz člana 32. stav 2. Zakona, u period ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza uračunava se i period u kojem je prenosilac imovine, odnosno dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona ispunjavao uslove za ostvarivanje ovog prava.

Član 4

Obveznik PDV stiče pravo na odbitak dela prethodnog poreza po osnovu nabavke ili proizvodnje opreme ili objekata za vršenje delatnosti, odnosno po osnovu ulaganja u objekte, u poreskom periodu u kojem su se stekli uslovi za ostvarivanje ovog prava.

Iznos dela prethodnog poreza koji obveznik PDV naknadno može da ostvari za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno za ulaganja u objekte, utvrđuje se po sledećoj formuli:

 

Kod utvrđivanja dužine perioda iz člana 32a stav 2. Zakona, u period u kojem uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza nisu bili ispunjeni uračunava se i period u kojem prenosilac imovine, odnosno dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona nije ispunjavao uslove za ostvarivanje ovog prava.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 67/05).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.