Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Na osnovu člana 44. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE – OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

"Sl. glasnik RS", br. 60/2014

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreskog bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitne organizacije) iz člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13).

Član 2.

Nedobitne organizacije sastavljaju poreski bilans, i to:

1) obveznik koji primenjuje kontni plan za budžetski sistem, a uključen je u konsolidovani račun trezora – na Obrascu PBN – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od _____ do _____ 201__. godine;

2) obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike – na Obrascu PBN 1 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od _____ do _____ 201__. godine;

3) obveznik koji primenjuje kontni okvir za banke – na Obrascu PBN 2 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke;

4) obveznik koji primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije – na Obrascu PBN 3 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije.

Obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3.

U Obrazac PBN unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama OP u koloni 5 Obrasca 2 – Bilans prihoda i rashoda, koji je propisan Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 51/07 i 14/08), na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. – prihodi od kamata (OP 2069);

2) pod red. br. 2. do 4. – prihodi ostvareni prodajom dobara na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (OP 2076, 2078 i 2079);

3) pod rednim brojem 5. – ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1. do 4;

4) pod red. br. 6. do 9. (OP 2132, 2134, deo 2138 iskazan na subanalitičkom kontu 413151 – prevoz na posao i sa posla, 2145 i 2147) – plate i dodaci zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca, naknade za zaposlene, kao i nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, koji se odnose na poslove vezane za ostvarivanje prihoda na tržištu i koji se pokrivaju iz tih prihoda, a ne iz doznačenih sredstava iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora;

5) pod red. br. 10. do 16. (OP 2154, 2162, 2168, 2177, 2185, 2188 i 2198) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (OP 2154, 2162, 2168, 2177, 2185, 2188 i 2198) iskazanih u Bilansu prihoda i rashoda, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;

6) pod rednim brojem 17. – ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 6. do 16) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom dobara na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;

7) pod rednim brojem 18. – ostvareni višak prihoda nad rashodima koji se utvrđuje kao razlika iznosa sa red. br. 5. i 17;

8) pod rednim brojem 19. – primanja od prodaje nefinansijske imovine u zalihama (OP 2112);

9) pod rednim brojem 20. – pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine, odnosno izdaci za nefinansijsku imovinu (OP 2298 umanjeno za OP 2341);

10) pod rednim brojem 21. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima, tako što se o zbira iznosa sa red. br. 18. i 19. oduzme iznos sa rednog broja 20.

Član 4.

U Obrazac PBN 1 unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 Obrasca Bilans uspeha, koji je propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS”, br. 114/06, 5/07 – ispravka, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/14), na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. – prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga (AOP 202), uključujući i dobitke od prodaje imovine koji se iskazuju na odgovarajućim računima grupe 67 (deo AOP 217);

2) pod rednim brojem 2. – prihodi od zakupnina iskazani na računu 650 (deo AOP 206);

3) pod rednim brojem 3. – prihodi od kamata iskazani na računu 662 (deo AOP 215);

4) pod rednim brojem 4. – ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;

5) pod red. br. 5. do 9. – (AOP 208, 209, 210, 211 i 212) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (AOP 208, 209, 210, 211 i 212) iskazanih u Bilansu uspeha, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;

6) pod rednim brojem 10. – ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 9) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom robe i proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;

7) pod rednim brojem 11. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 10.).

Član 5.

U Obrazac PBN 2 unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 obrasca Bilans uspeha koji je propisan Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS”, br. 74/08, 3/09, 12/09 – ispravka i 5/10), na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. – dobici po osnovu kamata, naknada i provizija (AOP 203 i 207);

2) pod rednim brojem 2. – dobici od prodaje hartija od vrednosti, udela (učešća) i ostalih plasmana (AOP 209, 211, 213, 215 i 217);

3) pod rednim brojem 3. – prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani na odgovarajućem računu grupe 74 (deo AOP 222);

4) pod rednim brojem 4. – ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;

5) podred. br. 5. do 7. – (AOP 225, 226 i 227) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika;

6) pod rednim brojem 8. – ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 7) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim na tržištu;

7) pod rednim brojem 9. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 8.).

Član 6.

U Obrazac PBN 3 unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 obrasca Bilans uspeha koji je propisan Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 7/09 i 5/10), na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. – prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani na odgovarajućem računu grupe 74 (deo AOP 222);

2) pod red. br. 2. do 4. – (AOP 225, 226 i 227) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika;

3) pod rednim brojem 5. – ukupan iznos rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (zbir iznosa sa red. br. 2. do 4.);

4) pod rednim brojem 6. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 1. i 5.).

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 19/05, 15/06, 20/08, 99/10 i 8/13).

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.