Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), člana 5. stav 3. i člana 63. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12 i 7/14 - US), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

"Sl. glasnik RS", br. 24/2014

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, uključujući i sadržaj poreske prijave koju podnosi stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika).

Član 2

Poreska prijava za obračun poreza na dobit pravnih lica podnosi se na Obrascu PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za period od ___ do ___ 201__. godine, na Obrascu PDN - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije za period od ___ do ___ 201__. godine, odnosno na Obrascu PDO - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika za period od ___ do ___ 201__. godine, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Poresku prijavu na Obrascu PDP podnosi obveznik poreza na dobit pravnih lica, i to:

1) privredno društvo, odnosno preduzeće;

2) drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti radi sticanja dobiti;

3) zadruga.

Član 4

Poresku prijavu na Obrascu PDN podnosi obveznik poreza na dobit pravnih lica - nedobitna organizacija koja primenjuje Kontni plan za budžetski sistem i nedobitna organizacija koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (nedobitna organizacija).

Član 5

Poresku prijavu na Obrascu PDO podnosi stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika - u daljem tekstu: ogranak).

Član 6

U Obrazac PDP podaci se unose na sledeći način:

1) u deo 1 - Podaci o poreskom obvezniku - unose se osnovni podaci o poreskom obvezniku (PIB, matični broj, firma, odnosno poslovno ime i podaci o sedištu poreskog obveznika);

2) u deo 2 - Podaci o delatnosti - unose se osnovni podaci o delatnosti (šifra i naziv pretežne delatnosti) i datum upisa u registar nadležnog organa;

3) u deo 3 - Podaci o računu u banci - unose se podaci o mestu poslovanja banke, nazivu banke i broju računa u banci;

4) u deo 4 - Podaci o izdvojenim poslovnim jedinicama van teritorije Republike Srbije - unose se podaci o državi, mestu, adresi i datumu upisa u registar nadležnog organa izdvojenih poslovnih jedinica obveznika van teritorije Republike Srbije;

5) u deo 5 - Podaci o proceni poslovnog rezultata i podaci za utvrđivanje visine akontacije - unosi se:

(1) pod red. br. 5.1. do 5.3 - procena prihoda, rashoda i dobiti novoosnovanih pravnih lica od dana upisa u registar nadležnog organa do kraja prve poslovne godine;

(2) pod rednim brojem 5.4 - stopa poreza na dobit;

(3) pod rednim brojem 5.5 - obračunata akontacija poreza (iznos sa rednog broja 5.3. pomnožen poreskom stopom sa rednog broja 5.4);

(4) pod rednim brojem 5.6 - mesečni iznos akontacije (iznos obračunate akontacije sa rednog broja 5.5. podeljen brojem meseci do kraja prve poslovne godine).

U broj meseci do kraja prve poslovne godine za obveznika koji je registrovan do 15. u mesecu uračunava se i mesec u kome je registrovan, a za obveznika koji je registrovan od 16. do kraja meseca uračunavanje broja meseci se vrši od prvog narednog meseca u odnosu na mesec u kome je registrovan;

6) u deo 6 - Podaci o poslovnom rezultatu - unose se podaci iz Bilansa uspeha o ostvarenoj dobiti, odnosno gubitku poslovne godine;

7) u deo 7 - Podaci od značaja za ostvarivanje poreskih podsticaja - unose se podaci značajni za ostvarivanje poreskih podsticaja;

8) u deo 8 - Podaci o poreskom oslobođenju, odnosno umanjenju obračunatog poreza - unosi se:

(1) pod rednim brojem 8.1 - iznos poreskog oslobođenja (100%) za novoosnovano koncesiono preduzeće na rok do pet godina;

(2) pod rednim brojem 8.2 - iznos poreskog oslobođenja za preduzeće za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih u skladu sa članom 46. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13 - u daljem tekstu: Zakon);

(3) pod rednim brojem 8.3 - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva i razvoj kao nematerijalnu imovinu (redni broj 14. Obrasca PK koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 20/14) - u daljem tekstu: Pravilnik);

(4) pod rednim brojem 8.4 - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (redni broj 12. Obrasca PK 1 propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13) - u daljem tekstu: Pravilnik o poreskom bilansu);

(5) pod rednim brojem 8.5 - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreza koji je plaćen na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi, a najviše do iznosa koji bi se obračunao primenom odredaba Zakona;

(6) pod rednim brojem 8.6 - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskog kredita u skladu sa članom 52. Zakona (redni broj 9. Aneksa Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom);

(7) pod rednim brojem 8.7 - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskog kredita u skladu sa članom 53a Zakona (redni broj 4. Aneksa 1 Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom);

(8) pod rednim brojem 8.8 - iznos poreskog oslobođenja u skladu sa članom 50a Zakona (redni broj 6. Obrasca SU propisanog Pravilnikom);

(9) pod rednim brojem 8.9 - iznos poreskog oslobođenja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje delatnosti u nedovoljno razvijenom području (redni broj 6. Obrasca SU 2 propisanog Pravilnikom o poreskom bilansu);

9) u deo 9 - Podaci o poreskoj osnovici i obračunatom porezu - unosi se:

(1) pod rednim brojem 9.1 - podatak sa rednog broja 62. Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom;

(2) pod rednim brojem 9.2 - stopa poreza na dobit;

(3) pod rednim brojem 9.3 - obračunati porez (iznos sa rednog broja 9.1. pomnožen poreskom stopom sa rednog broja 9.2);

(4) pod rednim brojem 9.4 - podatak sa rednog broja 8;

(5) pod rednim brojem 9.5 - obračunati porez po umanjenju;

(6) pod rednim brojem 9.6 - iznos obračunatog poreza srazmerno imovini stečenoj statusnom promenom (redni broj 4. Obrasca SI propisanog Pravilnikom);

(7) pod rednim brojem 9.7 - obračunati porez kao zbir obračunatog poreza po umanjenju i obračunatog poreza srazmerno imovini stečenoj statusnom promenom;

(8) pod rednim brojem 9.8 - obračunati porez po osnovu gubitka prava na poreski podsticaj;

(9) pod rednim brojem 9.9 - obračunati porez kao zbir iznosa sa red. br. 9.7. i 9.8;

(10) pod rednim brojem 9.10 - iznos uplaćenih akontacija;

(11) pod rednim brojem 9.11 - iznos poreza za uplatu - ako je iznos obračunatog poreza veći od iznosa uplaćenih akontacija;

(12) pod rednim brojem 9.12 - iznos poreza za povraćaj - ako je iznos uplaćenih akontacija veći od obračunatog poreza;

10) u deo 10 - Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije - unose se:

(1) pod rednim brojem 10.1 - obračunati porez dobijen množenjem iznosa iskazanog na rednom broju 55. Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom (saglasno članu 67. stav 1. Zakona prema kome osnovica za utvrđivanje akontacije poreza na dobit odgovara oporezivoj dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke) poreskom stopom sa rednog broja 9.2;

(2) pod rednim brojem 10.2 - ukupan iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 10.2.1. do 10.2.3;

(3) pod red. br. 10.2.1. do 10.2.3 - pojedinačni iznosi neiskorišćenog dela poreskog kredita iskazanog na rednom broju 15. Obrasca PK (najviše do visine od 33%, odnosno 70% obračunatog poreza) i rednom broju 10. Aneksa Obrasca PB 1, propisanih Pravilnikom, kao i rednom broju 13. Obrasca PK 1 propisanog Pravilnikom o poreskom bilansu;

(4) pod rednim brojem 10.3 - umanjenje obračunatog poreza iz člana 50a Zakona, iskazano na rednom broju 6. Obrasca SU propisanog Pravilnikom;

(5) pod rednim brojem 10.4 - umanjenje obračunatog poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje delatnosti u nedovoljno razvijenom području, iskazano na rednom broju 6. Obrasca SU 2 propisanog Pravilnikom o poreskom bilansu;

(6) pod rednim brojem 10.5 - ukupan iznos akontacija (iznos sa rednog broja 10.1. umanjen za iznose sa red. br. 10.2, 10.3. i 10.4.);

(7) pod rednim brojem 10.6 - mesečni iznos akontacije (ukupan iznos akontacija sa rednog broja 10.5. podeljen sa 12, odnosno brojem meseci poreskog perioda);

11) u deo 11 - Podaci od značaja za izmenu mesečne akontacije - unose se:

(1) pod rednim brojem 11.1 - poreski period za koji se podnose podaci;

(2) pod rednim brojem 11.2 - ostatak oporezive dobiti iskazan na rednom broju 55. Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom (saglasno članu 67. stav 1. Zakona prema kome osnovica za utvrđivanje akontacije poreza na dobit odgovara oporezivoj dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke);

(3) pod rednim brojem 11.3 - stopa poreza na dobit;

(4) pod rednim brojem 11.4 - obračunati porez (iznos sa rednog broja 11.2. pomnožen poreskom stopom sa rednog broja 11.3.);

(5) pod rednim brojem 11.5 - podatak o umanjenju obračunatog poreza kao zbir iznosa sa red. br. 11.5.1. i 11.5.2;

(6) pod rednim brojem 11.5.1 - iznos sa rednog broja 15. Obrasca PK propisanog Pravilnikom, koji je podnet uz poslednji poreski bilans, a najviše do visine od 33%, odnosno 70% obračunatog poreza;

(7) pod rednim brojem 11.5.2 - iznos sa rednog broja 13. Obrasca PK 1 propisanog Pravilnikom o poreskom bilansu, koji je podnet uz poslednji poreski bilans;

(8) pod rednim brojem 11.6 - umanjenje obračunatog poreza, koje se obračunava tako što se priznato umanjenje obračunatog poreza (zbir iznosa sa rednog broja 6. Obrasca SU propisanog Pravilnikom i rednog broja 6. Obrasca SU 2 propisanog Pravilnikom o poreskom bilansu, podnetih uz poslednji poreski bilans) podeli sa 12 i pomnoži brojem meseci perioda za koji se podnosi poreska prijava za izmenu mesečne akontacije;

(9) pod rednim brojem 11.7 - obračunati porez po umanjenju (iznos sa rednog broja 11.4. umanjen za iznose sa red. br. 11.5. i 11.6);

(10) pod rednim brojem 11.8 - mesečni iznos akontacije dobijen deljenjem iznosa sa rednog broja 11.7. brojem meseci poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava;

12) u deo 12 - Podaci o poreskom konsolidovanju - unose se:

(1) pod rednim brojem 12.1. i 12.2 - naziv i PIB matičnog pravnog lica koje vrši poresko konsolidovanje;

(2) pod rednim brojem 12.3 - iznos obračunatog poreza za uplatu iz kolone 11 Obrasca KPB propisanog Pravilnikom;

(3) pod rednim brojem 12.4 - iznos mesečne akontacije iz kolone 12 Obrasca KPB propisanog Pravilnikom;

13) u deo 13 - Ostali podaci - unose se podaci vezani za postupak stečaja, odnosno likvidacije, kao i podaci vezani za izvršenu statusnu promenu (datum otvaranja stečajnog, odnosno likvidacionog postupka, broj rešenja, ime i prezime stečajnog upravnika i oznaka stečajnog, odnosno likvidacionog veća, datum odluke o statusnoj promeni);

14) u deo 14 - Popis priloženih dokaza - unosi se spisak priloženih dokumenata koje je obveznik podneo, a koji su od značaja za obračun poreza na dobit pravnog lica;

15) u deo 15 - Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika - unosi se (ukoliko je potrebna) napomena poreskog obveznika vezana za podnošenje poreske prijave.

Član 7

U Obrazac PDN podaci se unose na sledeći način:

1) u deo 1 - Podaci o poreskom obvezniku - unose se osnovni podaci o poreskom obvezniku (PIB, matični broj, firma, odnosno poslovno ime i podaci o sedištu poreskog obveznika);

2) u deo 2 - Podaci o delatnosti - unose se osnovni podaci o delatnosti (šifra i naziv pretežne delatnosti) i datum upisa u registar nadležnog organa;

3) u deo 3 - Podaci o računu - unosi se broj otvorenog podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora, odnosno broj računa u banci;

4) u deo 4 - Podaci o poreskoj osnovici i obračunatom porezu - unose se podaci iz obrasca PBN (u daljem tekstu: Obrazac PBN), odnosno obrasca PBN 1 pravilnika kojim se uređuje sadržaj poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica, i to:

(1) pod rednim brojem 4.1 - podatak o ukupnim prihodima ostvarenim na tržištu, pri čemu obveznik koji primenjuje kontni plan za budžetski sistem unosi ukupne prihode uvećane za iznos primanja od prodaje nefinansijske imovine u zalihama, koji se iskazuje na odgovarajućem rednom broju Obrasca PBN;

(2) pod rednim brojem 4.2 - podatak o ukupnim rashodima vezanim za prihode ostvarene na tržištu, pri čemu obveznik koji primenjuje kontni plan za budžetski sistem unosi ukupne rashode uvećane za pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine, koji se iskazuje na odgovarajućem rednom broju Obrasca PBN;

(3) pod rednim brojem 4.3 - podatak o višku prihoda nad rashodima (poreska osnovica), koji se iskazuje kao razlika iznosa sa red. br. 4.1. i 4.2;

(4) pod rednim brojem 4.4 - stopa poreza na dobit;

(5) pod rednim brojem 4.5 - obračunati porez (iznos sa rednog broja 4.3. pomnožen stopom sa rednog broja 4.4);

5) u deo 5 - Podaci od značaja za ostvarivanje poreskog oslobođenja - unose se podaci o uslovima za oslobođenje iz člana 44. Zakona;

6) u deo 6 - Podaci za utvrđivanje visine akontacije - unose se:

(1) pod rednim brojem 6.1 - obračunati porez na dobit, odnosno ukupan iznos akontacija (iznos sa rednog broja 4.5);

(2) pod rednim brojem 6.2 - mesečni iznos akontacije (ukupan iznos akontacija podeljen sa 12 meseci, odnosno brojem meseci poreskog perioda);

7) u deo 7 - Popis priloženih dokaza - unosi se spisak priloženih dokumenata koje je obveznik podneo, a koji su od značaja za obračun poreza na dobit pravnih lica;

8) u deo 8 - Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika - unosi se (ukoliko je potrebna) napomena poreskog obveznika vezana za podnošenje poreske prijave.

Član 8

U Obrazac PDO podaci se unose na sledeći način:

1) u deo 1 - Podaci o ogranku nerezidentnog obveznika - unose se osnovni podaci o ogranku (PIB, matični broj, firma odnosno poslovno ime, podaci o mestu poslovanja, osnivaču i zastupniku ogranka);

2) u deo 2 - Podaci o delatnosti - unose se osnovni podaci o delatnosti (šifra i naziv pretežne delatnosti) i datum upisa u registar nadležnog organa;

3) u deo 3 - Podaci o računu u banci - unose se podaci o mestu poslovanja banke, nazivu banke i broju računa u banci;

4) u deo 4 - Podaci o proceni poslovnog rezultata i podaci za utvrđivanje visine akontacije - unosi se:

(1) pod red. br. 4.1-4.3 - procena prihoda, rashoda i dobiti novoosnovanih ogranaka od dana upisa u registar nadležnog organa do kraja prve poslovne godine;

(2) pod rednim brojem 4.4 - stopa poreza na dobit;

(3) pod rednim brojem 4.5 - obračunata akontacija poreza (iznos sa rednog broja 4.3. pomnožen poreskom stopom sa rednog broja 4.4);

(4) pod rednim brojem 4.6 - mesečni iznos akontacije (iznos obračunate akontacije sa rednog broja 4.5. podeljen brojem meseci do kraja prve poslovne godine).

U broj meseci do kraja prve poslovne godine za ogranak koji je registrovan do 15. u mesecu uračunava se i mesec u kome je registrovan, a za ogranak koji je registrovan od 16. do kraja meseca uračunavanje broja meseci se vrši od prvog narednog meseca u odnosu na mesec u kome je registrovan;

5) u deo 5 - Podaci o poslovnom rezultatu - unose se podaci iz Bilansa uspeha o ostvarenoj dobiti, odnosno gubitku poslovne godine;

6) u deo 6 - Podaci o poreskoj osnovici i obračunatom porezu - unosi se:

(1) pod rednim brojem 6.1 - podatak sa rednog broja 62. Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom;

(2) pod rednim brojem 6.2 - stopa poreza na dobit;

(3) pod rednim brojem 6.3 - obračunati porez (iznos sa rednog broja 6.1. pomnožen poreskom stopom sa rednog broja 6.2);

(4) pod rednim brojem 6.4 - iznos uplaćenih akontacija;

(5) pod rednim brojem 6.5 - iznos poreza za uplatu - ako je iznos obračunatog poreza veći od iznosa uplaćenih akontacija;

(6) pod rednim brojem 6.6 - iznos poreza za povraćaj - ako je iznos uplaćenih akontacija veći od obračunatog poreza;

7) u deo 7 - Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije - unose se:

(1) pod rednim brojem 7.1 - obračunati porez dobijen množenjem iznosa iskazanog na rednom broju 55. Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom (saglasno članu 67. stav 1. Zakona prema kome osnovica za utvrđivanje akontacije poreza na dobit odgovara oporezivoj dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke) stopom poreza na dobit;

(2) pod rednim brojem 7.2 - mesečni iznos akontacije (dobijen deljenjem obračunatog poreza sa 12, odnosno brojem meseci poreskog perioda);

8) u deo 8 - Podaci od značaja za izmenu mesečne akontacije - unose se:

(1) pod rednim brojem 8.1 - poreski period za koji se podnose podaci;

(2) pod rednim brojem 8.2 - ostatak oporezive dobiti iskazan na rednom broju 55. Obrasca PB 1 propisanog Pravilnikom (saglasno članu 67. stav 1. Zakona prema kome osnovica za utvrđivanje akontacije poreza na dobit odgovara oporezivoj dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke);

(3) pod rednim brojem 8.3 - stopa poreza na dobit;

(4) pod rednim brojem 8.4 - obračunati porez (iznos sa rednog broja 8.2. pomnožen poreskom stopom sa rednog broja 8.3);

(5) pod rednim brojem 8.5 - mesečni iznos akontacije dobijen deljenjem iznosa sa rednog broja 8.4. brojem meseci poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava;

9) u deo 9 - Popis priloženih dokaza - unosi se spisak priloženih dokumenata koje je ogranak podneo, a koji su od značaja za obračun poreza na dobit pravnih lica;

10) u deo 10 - Napomena zastupnika - unosi se (ukoliko je potrebna) napomena zastupnika ogranka vezana za podnošenje poreske prijave.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 99/10 i 8/13).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".