Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

Na osnovu člana 40. stav 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADE KOJE PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

"Sl. glasnik RS", br. 61/2013

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržaj poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. stav 12. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Isplatilac naknade - rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: isplatilac naknade) obračunava, obustavlja i na propisani račun uplaćuje porez na dobit po odbitku prilikom isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 12. i 13. Zakona.

Podatke o obračunatom i plaćenom porezu iz stava 1. ovog člana isplatilac naknade iskazuje u poreskoj prijavi na Obrascu PPDSO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica za __ tromesečje 201__. godine (u daljem tekstu: poreska prijava), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poresku prijavu isplatilac naknade dužan je da podnese nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od isteka tromesečja u kojem je izvršena isplata naknade, tako da se poreska prijava podnosi:

- za I tromesečje (januar-mart) do 15. aprila;

- za II tromesečje (april-jun) do 15. jula;

- za III tromesečje (jul-septembar) do 15. oktobra;

- za IV tromesečje (oktobar-decembar) do 15. januara.

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave, i to za isplatioca naknade:

1) koji je osnovan na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) - organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji ima sedište;

2) koji je osnovan na teritoriji Republike, a koji je, prema obimu svojih obaveza, svrstan u velikog poreskog obveznika - Centar za velike poreske obveznike;

3) koji nije osnovan na teritoriji Republike, a čije je mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike - organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji isplatilac naknade ima mesto stvarne uprave i kontrole.

Član 3

U delu I poreske prijave - Obrasca PPDSO, koji se odnosi na podatke o obračunatom i plaćenom porezu, u kolone 3 i 4 unose se podaci o iznosu bruto naknada koje bi u tromesečju za koje se poreska prijava podnosi bile isplaćene rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu, da porez nije odbijen (u daljem tekstu: bruto naknade), i to:

1) pod red. br. 1. - iznos bruto naknada u prvom mesecu tromesečja;

2) pod red. br. 2. - iznos bruto naknada u drugom mesecu tromesečja;

3) pod red. br. 3. - iznos bruto naknada u trećem mesecu tromesečja;

4) pod red. br. 4. - iznos bruto naknada u tromesečju, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 1, 2. i 3.

U kolonu 5 unosi se podatak o stopi poreza na dobit po odbitku.

U kolone 6 i 7 unose se podaci o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku, i to:

1) pod red. br. 1. - iznos poreza u prvom mesecu tromesečja;

2) pod red. br. 2. - iznos poreza u drugom mesecu tromesečja;

3) pod red. br. 3. - iznos poreza u trećem mesecu tromesečja;

4) pod red. br. 4. - iznos poreza u tromesečju, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 1, 2. i 3.

Ako se naknada za promet sekundarnih sirovina i otpada isplaćuje pravnom licu - rezidentu države sa kojom Republika ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, isplatilac naknade podnosi poresku prijavu i u slučaju kada se naknada oporezuje samo u državi ugovornici uz obavezu navođenja osnova za neplaćanje poreza u Republici.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, u Obrascu PPDSO ne iskazuju se podaci u kolonama 6 i 7.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Subpages (1): Obrazac PPDSO