Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA VREDNOSTI LIKVIDACIONOG OSTATKA ZA POTREBE ODREĐIVANJA IZNOSA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012, od 25.12.2012. godine

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Vrednost likvidacionog ostatka iz člana 1. ovog pravilnika jednaka je tržišnoj vrednosti imovine društva u likvidaciji preostaloj posle izmirenja svih obaveza društva, odnosno podmirenja poverilaca, a koja se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, raspodeljuje članovima društva u skladu sa odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka.

Tržišnom vrednošću imovine iz stava 1. ovog člana smatra se vrednost koja bi se postigla u transakciji između lica koja se ne smatraju povezanim licima u skladu sa Zakonom.

Likvidacioni ostatak iz stava 1. ovog člana, iznad vrednosti uloženog kapitala, smatra se dividendom koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji.

Član 3.

Za svrhu određivanja dividende iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, likvidacioni upravnik popunjava Obrazac DPDL – Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji (u daljem tekstu: Obrazac DPDL) u dva primerka ako je primalac dividende rezidentno pravno lice, rezidentno fizičko lice ili nerezidentno fizičko lice, odnosno u tri primerka ako je primalac dividende nerezidentno pravno lice.

Likvidacioni upravnik dostavlja jedan primerak Obrasca DPDL primaocu dividende, drugi zadržava za svoje potrebe, a treći primerak Obrasca DPDL koji popunjava u slučaju kada je primalac dividende nerezidentno pravno lice podnosi nadležnom poreskom organu kao prilog uz Obrazac PDP – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica koji čini sastavni deo Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj __/12).

Obrazac DPDL odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

U Obrazac DPDL, u kolonu 3. unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 – vrednost likvidacionog ostatka koji pripada članu privrednog društva, utvrđen odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka;

2) pod rednim brojem 2 – vrednost uloženog kapitala;

3) pod rednim brojem 3 – pozitivna razlika iznosa sa red. br. 1 i 2 koja predstavlja dividendu člana privrednog društva u likvidaciji.

Vrednost likvidacionog ostatka iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje se po tržišnoj vrednosti imovine, na dan donošenja odluke o raspodeli likvidacionog ostatka.

Vrednost uloženog kapitala iz stava 1. tačka 2) ovog člana je vrednost po kojoj je ulog unet i registrovan kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata.

Ulogom iz stava 3. ovog člana smatra se osnivački ulog i povećanje osnivačkog uloga.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Subpages (1): Obrazac DPDL