Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

 Na osnovu člana 3a stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O LISTI JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM

“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012, od 25.12.2012. godine

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Lista iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.