Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik


Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12 i 47/13) i člana 40. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), Ministar finansija i privrede donosi

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK

"Sl. glasnik RS", br. 56/2013

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik u skladu sa članom 40. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poreska prijava za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona i prihode koje po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari iz člana 40. stav 6. Zakona, ostvaruje nerezidentni obveznik, na teritoriji Republike, podnosi se na Obrascu PPKDZ – Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik (u daljem tekstu: poreska prijava), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, odnosno na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog društva u kojem nerezidentni obveznik ima udeo ili hartije od vrednosti čijom prodajom ostvaruje kapitalni dobitak.

U slučaju kada nerezidentni obveznik prodajom investicione jedinice ostvari prihod po osnovu kapitalnog dobitka, poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište investicionog fonda.

U slučaju kada nerezidentni obveznik davanjem u zakup i podzakup nepokretnosti na teritoriji Republike ostvaruje prihod, poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, a u slučaju kada nerezidentni obveznik ostvaruje prihod po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike, poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište ili prebivalište lica koje isplaćuje prihod po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari.

Član 3.

Nerezidentni obveznik je, za prihode iz člana 40. st. 5. i 6. Zakona, dužan da nadležnom poreskom organu, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija (u daljem tekstu: poreski punomoćnik), podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja tih prihoda.

Nerezidentni obveznik podnosi poresku prijavu i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez na kapitalni dobitak plaća u državi čiji je rezident, uz navođenje osnova za neplaćanje poreza u Republici.

Uz poresku prijavu iz stava 2. ovog člana nerezidentni obveznik podnosi potvrdu o rezidentnosti overenu od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Član 4.

Nerezidentni obveznik uz poresku prijavu podnosi i svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način obračuna kapitalnog dobitka, a naročito obračun prodajne i nabavne cene imovine u skladu sa Zakonom (knjigovodstvene isprave, ugovori o kupovini odnosno prodaji, podaci o obavljenom prenosu hartija od vrednosti, pozivanje na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i dr.).

Nerezidentni obveznik koji prodajom imovine iz člana 27. Zakona ostvari kapitalni gubitak, preko poreskog punomoćnika, podnosi nadležnom poreskom organu poresku prijavu i svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način određivanja kapitalnog gubitka.

Nerezidentni obveznik koji ostvaruje prihod od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari uz poresku prijavu podnosi ugovor o zakupu, odnosno podzakupu, kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za utvrđivanje poreske obaveze.

Član 5.

U poreskoj prijavi – Obrascu PPKDZ, u delu I Podaci o ostvarenim prihodima, u kolonu 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – ukupno ostvaren kapitalni dobitak iskazan kao zbir ostvarenih kapitalnih dobitaka sa red. br. 2, 3, 4. i 5;

2) pod rednim brojem 2. – kapitalni dobitak ostvaren prodajom nepokretnosti, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

3) pod rednim brojem 2.1. – prodajna cena nepokretnosti čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

4) pod rednim brojem 2.2. – nabavna cena nepokretnosti čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

5) pod red. br. 3. i 4. – kapitalni dobitak ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti (u daljem tekstu: HOV), u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

6) pod red. br. 3.1. i 4.1. – prodajna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih HOV čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

7) pod red. br. 3.2. i 4.2. – nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih HOV čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

8) pod rednim brojem 5. – kapitalni dobitak ostvaren prodajom investicione jedinice u slučaju kada je investicionu jedinicu otkupio otvoreni investicioni fond, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

9) pod rednim brojem 5.1. – prodajna cena investicione jedinice, tj. cena po kojoj je investiciona jedinica otkupljena od strane otvorenog investicionog fonda;

10) pod rednim brojem 5.2. – nabavna cena investicione jedinice, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

11) pod rednim brojem 6. – bruto prihod koji od zakupa i podzakupa nepokretnosti ostvaruje nerezidentni obveznik, u skladu sa odredbom člana 40. stav 6. Zakona;

12) pod rednim brojem 7. – bruto prihod koji od zakupa i podzakupa pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik, u skladu sa odredbom člana 40. stav 6. Zakona.

Član 6.

Nerezidentni obveznik koji prodajom imovine iz člana 27. Zakona ostvari kapitalni gubitak, u poreskoj prijavi – Obrascu PPKDZ ne iskazuje podatke u delu I Podaci o ostvarenim prihodima.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/10 i 122/12).

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Subpages (1): Obrazac PPKDZ