Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04 i 61/07), Ministar finansija donosi

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU IZJAVE KUPCA STANA DA KUPUJE PRVI STAN ZA SEBE, ODNOSNO ZA SEBE I ODREĐENE ČLANOVE NJEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA

"Sl. glasnik RS", br. 63/2007

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se sadržina i obrazac izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva.

Član 2

Kupac prvog stana izjavu iz člana 1. ovog pravilnika daje na Obrascu IKPS - PPAP - Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stanom, u smislu ovog pravilnika, smatra se stan i porodična stambena zgrada.

Član 3

Obrazac IKPS - PPAP iz člana 2. ovog pravilnika sadrži podatke o kupcu prvog stana i određenim članovima njegovog porodičnog domaćinstva za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, a koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan ili porodičnu stambenu zgradu na teritoriji Republike Srbije i nikada nisu ostvarili pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, niti je bilo koje lice ostvarilo pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, po osnovu kupovine prvog stana na teritoriji Republike Srbije za kupca prvog stana ili za člana njegovog porodičnog domaćinstva.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Subpages (1): Obrazac IKPS - PPAP