Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

Na osnovu člana 15. stav 1. i člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), a u vezi sa članom 9. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02 – US, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US i 47/13), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Član 1.

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 45/04 i 27/11) prestaje da važi.

Član 2.

Izuzetno, kod utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za 2013. godinu i za ranije godine, poreska osnovica, saglasno članu 37. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, broj 47/13), utvrdiće se u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 45/04 i 27/11).

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2014. godine.