Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Na osnovu člana 73. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04 i 61/05), Vlada donosi

 

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

"Sl. glasnik RS", br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005

 

Član 1

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi iz člana 73. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 i 23/2003 (u daljem tekstu: Zakon) pod kojima se poreskom obvezniku može odložiti plaćanje dospelog poreskog duga (u daljem tekstu: dug).

Član 2

Plaćanje duga Poreska uprava može da odloži poreskom obvezniku (u daljem tekstu: obveznik) ako dug iznosi najmanje, i to za:

1) fizičko lice - 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;

2) preduzetnika i malo pravno lice - 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;

3) srednja i velika pravna lica - 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Član 3

Zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Uz zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 2. ove uredbe, kao i instrumente obezbeđenja naplate duga propisane članom 74. Zakona.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".