Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti

Na osnovu člana 159a stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon i 53/10), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA I IZGLEDU OBRAZACA POTVRDA O REZIDENTNOSTI

"Sl. glasnik RS", br. 80/2010

 

Član 1

Ovim pravilnikom, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: ugovor), propisuje se postupak i način izdavanja i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti Republike Srbije, kao i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti druge države sa kojom je zaključen ugovor.

Član 2

Status rezidenta Republike Srbije, kod inostranog isplatioca prihoda, rezident dokazuje potvrdom na obrascu propisanom ovim pravilnikom, osim u slučajevima kada se status rezidenta dokazuje isključivo potvrdom na obrascu koji propisuje nadležni organ druge države sa kojom je zaključen ugovor.

Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu POR-1 - Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije (za prethodnu/e godinu/e i tekuću godinu - na srpsko/engleskom i srpsko/francuskom jeziku).

Obrazac POR-1 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Status rezidenta druge države sa kojom je zaključen ugovor, nerezident dokazuje kod domaćeg isplatioca prihoda, potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, na obrascu propisanom ovim pravilnikom.

Potvrda iz stava 1. ovog člana overava se na Obrascu POR-2 - Potvrda o rezidentnosti druge države sa kojom je zaključen ugovor (za prethodnu/e godinu/e i tekuću godinu - na srpsko/engleskom i srpsko/francuskom jeziku).

Obrazac POR-2 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Potvrdu iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu podnetog zahteva uz koji je priložena dokumentacija propisana ovim pravilnikom, izdaje organizaciona jedinica Poreske uprave nadležna prema mestu sedišta, odnosno prebivališta, odnosno boravišta, podnosioca zahteva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

- ime i prezime, odnosno naziv podnosioca zahteva;

- adresu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta podnosioca zahteva;

- potpis podnosioca zahteva (fizičko lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik) overen pečatom pravnog lica, odnosno preduzetnika;

- navod da je potvrda o rezidentnosti potrebna za ostvarivanje prava iz ugovora;

- naziv države za koju se potvrda o rezidentnosti zahteva;

- godina za koju se potvrda o rezidentnosti traži;

- datum podnošenja zahteva.

Član 5

Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika, domaće fizičko lice, prilaže sledeću dokumentaciju:

1) potvrdu o prebivalištu (original ili overenu kopiju originala), koja sadrži podatak od kada je to lice na prijavljenoj adresi, koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova koja, u danu podnošenja zahteva, nije starija od šest meseci;

2) uplatnicu (original), kao dokaz o uplati republičke administrativne takse u propisanom iznosu.

Ako domaće fizičko lice, pre isteka roka od šest meseci od dana podnošenja prethodnog zahteva, kod iste organizacione jedinice Poreske uprave nadležne prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, podnese novi zahtev za izdavanje potvrde o rezidentnosti, uz zahtev (u kome navodi i da je prethodni zahtev podnet pre isteka roka od šest meseci) prilaže kopiju potvrde o prebivalištu iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Ako se jednim zahtevom traži izdavanje potvrda o rezidentnosti za više domaćih fizičkih lica koja su zaposlena kod istog poslodavca, uz zahtev se dostavlja dokumentacija iz stava 1. ovog člana, za svako od tih lica.

Član 6

Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika, domaće pravno lice, odnosno preduzetnik prilaže sledeću dokumentaciju:

1) izvod (original ili overenu kopiju originala) iz registracije kod Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog organa koji, u danu podnošenja zahteva, nije stariji od šest meseci;

2) uplatnicu (original), kao dokaz o uplati republičke administrativne takse u propisanom iznosu.

Ako domaće pravno lice, odnosno preduzetnik, pre isteka roka od šest meseci od dana podnošenja prethodnog zahteva, kod iste organizacione jedinice Poreske uprave nadležne prema mestu sedišta podnosioca zahteva, podnese novi zahtev za izdavanje potvrde o rezidentnosti, uz zahtev (u kome navodi i da je prethodni zahtev podnet pre isteka roka od šest meseci) prilaže kopiju izvoda iz registracije kod Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog organa iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 7

Uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika, strano fizičko lice (u daljem tekstu: stranac) prilaže sledeću dokumentaciju:

1) overenu kopiju strane putne isprave koja, u trenutku podnošenja zahteva, nije starija od šest meseci (sa važećom vizom u danu dužem od šest meseci za period za koji se potvrda o rezidentnosti izdaje);

2) odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji u trajanju dužem od šest meseci (original ili overenu kopiju originala), odnosno odobrenje stalnog nastanjenja u Republici Srbiji (original ili overenu kopiju originala), koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova koje, u danu podnošenja zahteva, nije starije od šest meseci;

3) potvrdu o prijavi boravišta (prebivališta) stranca (original ili overenu kopiju originala) koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova koja, u danu podnošenja zahteva, nije starija od šest meseci;

4) važeći ugovor o radu (original ili overenu kopiju originala) kojim je zasnovan radni odnos kod domaćeg poslodavca, odnosno važeći ugovor o upućivanju na rad u Republiku Srbiju (original ili overenu kopiju originala);

5) dokaz (original ili overenu kopiju originala) o pravu svojine, odnosno drugom stvarnom pravu na kući ili stanu;

6) uplatnicu (original), kao dokaz o uplati republičke administrativne takse u propisanom iznosu;

7) druge dokaze na zahtev nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Ako stranac, u cilju ispunjenja uslova za sticanje statusa rezidenta Republike Srbije (dokazivanje centra životnih interesa u Republici Srbiji) kao dokaz, navodi i boravak članova njegovog porodičnog domaćinstva (bračnog druga i/ili dece) u Republici Srbiji, za ta lica prilaže dokumentaciju iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, a za decu i potvrdu o pohađanju predškolske, školske, odnosno visokoškolske ustanove i sl.

Član 8

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu potvrde o rezidentnosti ("Službeni glasnik RS", br. 86/09 i 91/09 - ispravka).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine.