Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

Na osnovu člana 41. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003 i 70/2003), Ministar finansija i ekonomije donosi

 

PRAVILNIK O OBRASCU POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA

"Sl. glasnik RS", br. 128/2003

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak građana i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda - fizičkog lica, odnosno o obračunatom i plaćenom porezu na dobit preduzeća po odbitku na teret primaoca prihoda - pravnog lica (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava).

Član 2

Isplatilac prihoda, kao poreski platac, Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu na Obrascu PPP - Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Pojedinačna poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici na čijoj teritoriji je sedište poreskog placa.

Član 4

Obrazac iz člana 2 ovog pravilnika sastoji se iz četiri dela, i to:

- I Podaci o poreskom placu;

- II Podaci o primaocima prihoda iz radnog odnosa - fizičkim licima;

- III Podaci o primaocima prihoda van radnog odnosa - fizičkim licima;

- IV Podaci o primaocima prihoda - pravnim licima.

Član 5

U Obrazac PPP iz člana 2 ovog pravilnika, deo I Podaci o poreskom placu, unosi se:

1) pod rednim brojem 1 - poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) poreskog placa iz potvrde o dodeljenom PIB-u;

2) pod rednim brojem 2 - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) poreskog placa, ako je poreski platac fizičko lice (za zarade kućnog i pomoćnog osoblja i dr.);

3) pod rednim brojem 3 - matični broj poreskog placa iz Registra jedinica razvrstavanja (popunjavaju pravna lica i preduzetnici);

4) pod rednim brojem 4 - naziv poreskog placa, odnosno firma koja je registrovana kod organa nadležnog za registraciju (popunjavaju pravna lica i preduzetnici);

5) pod rednim brojem 5 - prezime i ime poreskog placa, ako je poreski platac fizičko lice;

6) pod rednim brojem 6 - sedište, odnosno prebivalište ili boravište poreskog placa;

7) pod rednim brojem 7 - naziv ulice i broj u kojoj je sedište, odnosno prebivalište ili boravište poreskog placa;

8) pod rednim brojem 8 - broj telefona - faksa u sedištu, odnosno prebivalištu ili boravištu poreskog placa;

9) pod rednim brojem 9 - ukupan broj primalaca prihoda za koje se podnosi pojedinačna poreska prijava.

Ako se za istog primaoca prihoda iskazuju podaci u delu II i III Obrasca PPP iz člana 2 ovog pravilnika, u ukupnom broju primalaca prihoda iskazuje se jedan primalac prihoda.

U deo II Podaci o primaocima prihoda iz radnog odnosa - fizičkim licima, unosi se:

1) u kolonu 1 - redni broj primaoca prihoda;

2) u kolonu 2 - ime i prezime, prebivalište ili boravište i adresa i JMBG primaoca prihoda;

3) u kolonu 3 - zarada iz čl. 13 i 14 Zakona o porezu na dohodak građana - "Službeni glasnik RS", br. 24/2001 i 80/2002 (u daljem tekstu: Zakon);

4) u kolonu 4 - iznos poreza na dohodak građana koji je obračunat i plaćen na zarade iz kolone 3;

5) u kolonu 5 - iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji je obračunat i plaćen na teret zaposlenog na zaradu iz kolone 3 ili propisanu osnovicu doprinosa;

6) u kolonu 6 - iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koji je obračunat i plaćen na teret zaposlenog na zaradu iz kolone 3 ili propisanu osnovicu doprinosa;

7) u kolonu 7 - iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji je obračunat i plaćen na teret zaposlenog na zaradu iz kolone 3 ili propisanu osnovicu doprinosa.

U deo III Podaci o primaocima prihoda van radnog odnosa - fizičkim licima, unosi se:

1) u kolonu 1 - redni broj primaoca prihoda;

2) u kolonu 2 - ime i prezime, prebivalište ili boravište i adresa i JMBG primaoca prihoda;

3) u kolonu 3 - oporezivi prihod, i to za: prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine iz člana 55 Zakona; prihode od kapitala iz člana 63 Zakona; prihode od nepokretnosti iz člana 68 Zakona; prihode od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82 Zakona; dobitke od igara na sreću iz člana 83 Zakona; prihode od osiguranja lica iz člana 84 Zakona; prihode sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona i druge prihode iz člana 85 Zakona.

Ako je isti primalac prihoda ostvario prihode po više osnova, oporezivi prihod unosi se zbirno za sve ostvarene prihode;

4) u kolonu 4 - iznos poreza na dohodak građana koji je obračunat i plaćen na oporezivi prihod iz kolone 3;

5) u kolonu 5 - iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji je obračunat i plaćen na teret primaoca prihoda na oporezivi prihod iz kolone 3, odnosno ugovorenu naknadu ili propisanu osnovicu doprinosa za prihode po osnovu privremenih i povremenih poslova;

6) u kolonu 6 - iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koji je obračunat i plaćen na teret primaoca prihoda na ugovorenu naknadu ili propisanu osnovicu doprinosa za prihode po osnovu privremenih i povremenih poslova;

7) u kolonu 7 - iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji je obračunat i plaćen na teret primaoca prihoda na ugovorenu naknadu ili propisanu osnovicu za prihode po osnovu privremenih i povremenih poslova.

U deo IV Podaci o primaocima prihoda - pravnim licima, unosi se:

1) u kolonu 1 - redni broj primaoca prihoda;

2) u kolonu 2 - naziv, odnosno firma, sedište i adresa i PIB primaoca prihoda;

3) u kolonu 3 - prihod iz člana 40 Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002 i 43/2003).

Ako je isti primalac prihoda ostvario prihode po više osnova, oporezivi prihod unosi se zbirno za sve ostvarene prihode;

4) u kolonu 4 - iznos poreza na dobit po odbitku koji je obračunat i plaćen na oporezivi prihod iz kolone 3.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".