Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA

„Službeni glasnik RS“, br. 118/13

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara, a koji se u skladu sa članom 85. stav 1. tač. 9) i 16) Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka i 108/13) smatraju drugim prihodima.

 Član 2.

Isplatilac prihoda koji fizičkim licima isplaćuje prihod po osnovu prodaje dobara u gotovom novcu u momentu predaje dobara iz člana 1. ovog pravilnika (u daljem tekstu: isplatilac prihoda) obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku na propisani račun, na dan isplate prihoda, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate prihoda platni promet nije radio.

 Član 3.

Poreska prijava iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se na Obrascu PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima propisanim Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), u kojem isplatilac prihoda iskazuje podatke na način propisan ovim pravilnikom.

 Član 4.

 U Obrazac PPP-PD, deo 1. Podaci o prijavi, isplatilac prihoda unosi:

1) Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave - oznaku 1 (opšta prijava).

2) Pod rednim brojem 1.2 Obračunski period - mesec i godinu u kojem se vrši isplata prihoda.

3) Pod rednim brojem 1.3 Datum nastanka poreske obaveze - ne popunjava se.

4) Pod rednim brojem 1.4 Datum plaćanja - datum kada je prihod isplaćen, a najkasnije prvi naredni dan kada radi platni promet, ako u momentu isplate prihoda platni promet nije radio.

5) Pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave - ne popunjava se.

6) Pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave - ne popunjava se.

7) Pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda - ne popunjava se.

8) Pod rednim brojem 1.6a Osnov - ne popunjava se.

9) Pod rednim brojem 1.7 Najniža osnovica - ne popunjava se.

 U Obrazac PPP-PD, deo 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Tip isplatioca - oznaka jednog od navedenih tipova, i to:

- za pravno lice koje se ne finansira iz budžeta (oznaka 1),

- za pravno lice koje se finansira iz budžeta (oznaka 2),

- za predstavništvo, odnosno ogranak stranog lica (oznaka 3),

- za preduzetnika (oznaka 4).

Pravnim licem koje se finansira iz budžeta smatra se lice sa spiska korisnika javnih sredstava koji se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

2) Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) - PIB isplatioca prihoda.

3) Pod rednim brojem 2.3 Broj zaposlenih - ne popunjava se.

4) Pod rednim brojem 2.4 JMBG podnosioca pojedinačne poreske prijave - jedinstveni matični broj građana podnosioca pojedinačne poreske prijave.

5) Pod rednim brojem 2.5 Matični broj - matični broj isplatioca prihoda dobijen od strane Agencije za privredne registre.

6) Pod rednim brojem 2.6 Naziv/Prezime i ime - naziv isplatioca prihoda.

7) Pod rednim brojem 2.7 Sedište/Prebivalište - podatak o šifri opštine sedišta isplatioca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

8) Pod rednim brojem 2.8 Telefon kontakt osobe - podatak o telefonu kontakt osobe isplatioca prihoda.

9) Pod rednim brojem 2.9 Ulica i broj - podatak o adresi isplatioca prihoda.

10) Pod rednim brojem 2.10 Elektronska pošta - podatak o elektronskoj adresi podnosioca pojedinačne poreske prijave.

Podaci pod red. br. 2.1, 2.2, 2.4 i 2.10 su obavezni podaci.

 U Obrazac PPP-PD, deo 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 R.B. - podatak o rednom broju primaoca prihoda.

2) Pod rednim brojem 3.2 V.I. (vrsta identifikacije primaoca prihoda) - oznaka jednog od identifikatora primaoca prihoda, i to:

- jedinstveni matični broj građana (oznaka 1) ili

- izbeglička legitimacija (oznaka 2).

 Pod rednim brojem 3.3 Podatak za identifikaciju lica - podatak u zavisnosti od unete oznake pod rednim brojem 3.2 V.I. (vrsta identifikacije primaoca prihoda), unosi se:

- jedinstveni matični broj građana ili 1

- broj izbegličke legitimacije.

4) Pod rednim brojem 3.4 Prezime - prezime primaoca prihoda.

5) Pod rednim brojem 3.4a Ime - ime primaoca prihoda.

6) Pod rednim brojem 3.5 Prebivalište - podatak o šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta primaoca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

7) Pod rednim brojem 3.6 Šifra vrste prihoda - upisuje se jedna od dole navedenih šifri vrste prihoda propisanih pravilnikom kojim se uređuje poreska prijava za porez po odbitku, a u zavisnosti od vrste primaoca prihoda i osnova za isplatu prihoda:

Šifra vrste prihoda

Prihodi po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova kada primalac prihoda:

1 01 601 00 0

- je osiguran po osnovu zaposlenja

1 03 601 00 0

- je osiguran po osnovu obavljanja samostalne delatnosti

1 08 601 00 0

- je vojni osiguranik

1 09 601 00 0

- je osiguran kao penzioner po osnovu zaposlenja

1 10 601 00 0

- je osiguran kao penzioner po osnovu samostalne delatnosti

1 12 601 00 0

- je osiguran kao vojni penzioner

1 05 602 00 0

- nije osiguran po drugom osnovu

1 11 603 00 0

- ima rešenjem Republičkog fonda PIO utvrđeno pravo na prestanak plaćanja doprinosa

Šifra vrste prihoda

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina kod isplate u gotovini, uz priznavanje normiranih troškova od 20%

1 11 607 00 0

- prihod na koji se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Šifra vrste prihoda

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja fizičkih lica, izuzev:
-fizičkih lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva;
-fizičkih lica koja doprinose obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
-fizičkih lica koja su korisnici poljoprivredne penzije; kada fizičko lice - primalac prihoda

1 01 625 00 0

- je osiguran po osnovu zaposlenja

1 03 625 00 0

- je osiguran po osnovu obavljanja samostalne delatnosti

1 08 625 00 0

- je vojni osiguranik

1 09 625 00 0

- je osiguran kao penzioner po osnovu zaposlenja

1 10 625 00 0

- je osiguran kao penzioner po osnovu samostalne delatnosti

1 12 625 00 0

- je osiguran kao vojni penzioner

1 05 626 00 0

- nije osiguran po drugom osnovu

8) Pod rednim brojem 3.7 Broj dana - ne popunjava se.

9) Pod rednim brojem 3.8 Broj sati - ne popunjava se.

9a) Pod rednim brojem 3.8a Fond sati - ne popunjava se.

10) Pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod - iznos bruto prihoda utvrđenog u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana i zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

11) Pod rednim brojem 3.10 Osnovica za porez - iznos razlike između bruto prihoda iz polja pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod i iznosa normiranih troškova.

12) Pod rednim brojem 3.11 Porez - iznos poreza.

13) Pod rednim brojem 3.12 Osnovica za doprinose - iznos propisan zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

14) Pod rednim brojem 3.13 PIO - iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

15) Pod rednim brojem 3.14 Zdravstvo - iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje.

16) Pod rednim brojem 3.15 Nezaposlenost - ne popunjava se.

17) Pod rednim brojem 3.16 Beneficirani PIO - ne popunjava se.

18) Pod rednim brojem 3.17 MFP (multifunkcionalno polje) za obračun - ne popunjava se.

19) Ukupno za red. br. 3.9-3.16 - ne popunjava podnosilac poreske prijave, nego ih obračunava Poreska uprava.

20) Kamata za red. br. 3.11, 3.13-3.16 - ne popunjava se.

 Član 5.

U pogledu načina utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara i drugih pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom primenjuju se odredbe Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 74/13 i 118/13).

 Član 6.

Pored poreske prijave za porez po odbitku iz člana 3. ovog pravilnika, za svaku isplatu prihoda izvršenu u januaru, odnosno februaru 2014. godine isplatilac prihoda dužan je da Poreskoj upravi podnese i poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku propisanu Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 82/06, 61/13 i 74/13 - dr. propis).

 Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.