Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan centar za velike poreske obveznike

Na osnovu člana 28. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09 - dr. zakon), Ministar finansija, na predlog direktora Poreske uprave, donosi

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VELIKIH PORESKIH OBVEZNIKA I O VRSTAMA JAVNIH PRIHODA ZA KOJE JE NADLEŽAN CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE

"Sl. glasnik RS", br. 43/2010

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika u Republici Srbiji na osnovu kojih Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika (u daljem tekstu: kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika) i određuju vrste javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike, kao organizaciona jedinica Poreske uprave.

Član 2

Polazeći od obima poreskih obaveza poreskih obveznika, Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika primenom kriterijuma utvrđenim ovim pravilnikom.

Obim poreskih obaveza, u smislu ovog pravilnika, je ukupan iznos poreskih obaveza po osnovu javnih prihoda iz člana 6. ovog pravilnika u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikog poreskog obveznika.

Član 3

Kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika su:

1) promet;

2) likvidnost.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Poreska uprava može da odredi status velikog poreskog obveznika i pravnom licu koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, smatra licem povezanim sa velikim poreskim obveznikom ako se njegov ukupan promet ili njegov pretežni deo ostvaruje po osnovu transakcija sa tim velikim poreskim obveznikom, nezavisno od ispunjenosti uslova u pogledu prometa i obima poreskih obaveza.

Član 4

Prometom, u smislu ovog pravilnika, smatra se ukupan promet dobara i usluga ostvaren po osnovu obavljanja delatnosti poreskog obveznika u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika, u iznosu većem od 1.000.000.000 dinara.

Član 5

Poreski obveznik je likvidan, u smislu ovog pravilnika, ako kod tog obveznika, u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj Poreska uprava vrši identifikaciju i određuje status velikih poreskih obveznika, nisu nastupili stečajni razlozi za otvaranje stečajnog postupka propisani zakonom kojim se uređuje stečaj nad pravnim licima, odnosno zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poreski obveznik - privredno društvo kod koga je u toku poslovne godine postojao neki od stečajnih razloga zbog toga što ima dospelo a nenaplaćeno potraživanje od direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno od korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, a stečajni postupak nije otvoren, u smislu ovog pravilnika, smatra se likvidnim.

Član 6

Kod poreskih obveznika kojima je određen status velikih poreskih obveznika, Centar za velike poreske obveznike vrši utvrđivanje, naplatu i kontrolu za sve vrste javnih prihoda koji, prema zakonu kojim se uređuje budžetski sistem, u celosti ili u delu utvrđenim zakonom pripadaju budžetu Republike Srbije, osim poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, administrativnih, sudskih i drugih taksi, kao i za sve doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje su dužni da obračunavaju i plaćaju u skladu sa zakonom.

Član 7

Poreske obveznike koji ispunjavaju kriterijume iz člana 3. ovog pravilnika, Poreska uprava po službenoj dužnosti pismeno obaveštava o sticanju statusa velikog poreskog obveznika, kao i o danu od koga Centar za velike poreske obveznike u odnosu na njih počinje da izvršava poslove iz svoje nadležnosti.

Ako veliki poreski obveznik prestane da ispunjava kriterijume iz člana 3. ovog pravilnika, Poreska uprava po službenoj dužnosti pismeno obaveštava tog obveznika o gubitku statusa velikog poreskog obveznika, kao i o danu od koga Centar za velike poreske obveznike prestaje da izvršava poslove iz svoje nadležnosti za tog obveznika.

Član 8

Veliki poreski obveznici koji su taj status stekli na osnovu kriterijuma iz Pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama poreza za koje Centar za velike poreske obveznike izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave ("Službeni glasnik RS", br. 123/03 i 102/04), zadržavaju status velikog poreskog obveznika ako ispunjavaju kriterijume iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama poreza za koje Centar za velike poreske obveznike izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave ("Službeni glasnik RS", br. 123/03 i 102/04).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".