Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi


Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12 i 47/13), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI

"Sl. glasnik RS", br. 117/2012, 118/2012 - ispr., 16/2013, 28/2013 i 52/2013

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se informativna poreska prijava kao izveštaj koji sadrži podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze podnosioca te prijave, lica koja su dužna da podnesu informativnu poresku prijavu, kao i način i rok za njeno podnošenje.

Član 2

Podacima od značaja za utvrđivanje poreske obaveze podnosioca informativne poreske prijave, u smislu člana 42. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12 i 47/13), smatraju se podaci o imovini fizičkih lica, čija je ukupna vrednost u zemlji i inostranstvu, na dan 1. januara 2013. godine, veća od 35.000.000 dinara (u daljem tekstu: obveznik podnošenja prijave) i podaci o imovini fizičkih lica koja su povezana sa obveznikom podnošenja prijave.

Fizičkim licima - obveznicima podnošenja prijave iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) obveznici poreza na dohodak građana u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, osim obveznika koji imaju isključivo državljanstvo druge države, a koji su upućeni na rad u Republiku Srbiju, odnosno koji su kao upućena lica zaposleni u Republici Srbiji;

2) obveznici poreza na imovinu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu.

Lica povezana sa obveznikom podnošenja prijave jesu članovi njegovog porodičnog domaćinstva, i to: supružnik, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci.

Član 3

Imovinom iz člana 2. ovog pravilnika smatraju se:

1) nepokretnosti;

2) akcije i udeli u pravnom licu;

3) oprema za obavljanje delatnosti u svojini obveznika podnošenja prijave nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave koristi za obavljanje delatnosti;

4) motorna vozila, plovila i vazduhoplovi;

5) štedni ulozi i gotov novac;

6) druga imovinska prava, i to:

(1) stvarno pravo na nepokretnosti (pravo plodouživanja, pravo upotrebe, pravo vremenskog korišćenja - tajm šering, pravo dugoročnog zakupa, pravo korišćenja građevinskog zemljišta);

(2) autorsko pravo na pisanom delu, dramskom, dramsko-muzičkom, muzičkom, odnosno filmskom delu, delu likovne umetnosti, računarskom programu i prava srodna autorskom pravu (prava interpretatora, proizvođača fonograma, proizvođača videograma, proizvođača emisije i proizvođača baze podataka);

(3) pravo na patent, žig, model, uzorak, oznaku geografskog porekla i tehničko unapređenje;

(4) licence;

(5) pravo svojine na drugim pokretnim dobrima pojedinačne vrednosti veće od 550.000 dinara.

Nepokretnostima iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatraju se sve vrste zemljišta, višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi), zgrade, posebni delovi zgrada, garaže i garažna mesta van zgrada, sportski objekti (stadioni, hale, bazeni i dr) i tereni.

Član 4

Obveznik podnošenja prijave dužan je da podnese informativnu poresku prijavu u periodu od 15. januara do 30. juna 2013. godine.

Informativna poreska prijava podnosi se na Obrascu IPP - Informativna poreska prijava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Informativna poreska prijava sastoji se iz dva dela, i to:

1) IPP-I - Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o svojoj ukupnoj imovini sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine;

2) IPP-II - Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine.

U slučaju kada obveznik podnošenja prijave nema povezana lica podnosi samo deo IPP-I, a u slučaju kada ih ima, za svako povezano lice podnosi deo IPP-II, s tim što svi delovi čine celinu informativne poreske prijave.

Kada obveznik podnošenja prijave ima povezano lice koje je takođe obveznik podnošenja prijave, u delu IPP-II iskazuje samo podatke o imenu i prezimenu, srodstvu, prebivalištu i adresi tog povezanog lica.

Obveznik podnošenja prijave može da dostavi dokumentaciju, odnosno dodatne informacije u vezi sa prijavljenom imovinom.

Član 5

Informativna poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi - Centrali neposredno ili putem pošte, odnosno elektronskim putem na portalu Poreske uprave.

Dokumentacija, odnosno dodatne informacije iz člana 4. stav 6. ovog pravilnika, podnose se Poreskoj upravi - Centrali putem pošte.

Član 6

Ukupna imovina i njena vrednost prijavljuju se sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine.

Za potrebe podnošenja informativne poreske prijave, obveznik podnošenja prijave vrednost imovine opredeljuje na osnovu cene koja bi se u slučaju prodaje imovine mogla postići na tržištu, na dan 1. januara 2013. godine.

Obveznik podnošenja prijave iskazuje u informativnoj poreskoj prijavi pojedinačnu vrednost imovine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi

"Sl. glasnik RS", br. 16/2013

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi

"Sl. glasnik RS", br. 28/2013

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi

"Sl. glasnik RS", br. 52/2013

Član 5

Obveznik podnošenja prijave, koji je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika podneo informativnu poresku prijavu u skladu sa Pravilnikom o informativnoj poreskoj prijavi ("Službeni glasnik RS", br. 117/12, 118/12 - ispravka, 16/13 i 28/13), nije u obavezi da ponovo podnese informativnu poresku prijavu.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".