Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi

Na osnovu čl. 30a st. 4 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka i 93/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH EVIDENCIJA KOJE BANKA DOSTAVLJA PORESKOJ UPRAVI

"Sl. glasnik RS", br. 107/2012

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se bliža sadržina, način i postupak dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi u vezi realizacije naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorenu naknadu za privremene i povremene poslove, u celini ili delimično, kao i naloga za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na te isplate.

Član 2.

Banka preko koje je izvršena realizacija naloga za isplatu, po svim ili po pojedinim osnovama iz člana 1. ovog pravilnika, elektronskim putem, u obliku elektronskih poruka, putem sredstava za elektronsku komunikaciju, dostavlja Poreskoj upravi preko Udruženja banaka Srbije elektronske informacije o izvršenom platnom prometu po tim osnovama.

Udruženje banaka Srbije dostavlja Poreskoj upravi objedinjene podatke svih banaka iz stava 1. ovog člana, do isteka narednog dana od dana kada je izvršena realizacija naloga.

Član 3.

Elektronske informacije iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika sadrže:

1) poslovno ime banke koja je realizovala naloge (šifru banke);

2) datum realizacije naloga;

3) poslovno ime, odnosno naziv i PIB isplatioca;

4) iznos zarada, odnosno naknada zarada, odnosno ugovorenih naknada za privremene i povremene poslove, koje su u toku tog dana isplaćene po nalogu svakog isplatioca i šifru plaćanja;

5) iznose poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji su u toku tog dana plaćeni na zarade, na naknade zarada, kao i na naknade za privremene i povremene poslove po nalogu svakog isplatioca i šifre plaćanja;

6) druge podatke neposredno povezane sa izvršenim nalozima za isplatu zarada, naknada zarada i ugovorenih naknada za privremene i povremene poslove (npr. vrsta plaćanja: gotovinski, odnosno bezgotovinski).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.