Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica

Na osnovu člana 41. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka i 93/12), Ministar finansija i privrede donosi

 

 

PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012, od 25.12.2012. godine

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, uključujući i nerezidentna pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom iz člana 3a Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. Zakona.

Isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku i u slučaju kad prihode iz člana 40. stav 1. tačka 1) i stav 3. Zakona isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Obračunate i plaćene poreze iz st. 1. i 2. ovog člana rezidentno pravno lice iskazuje u zbirnoj poreskoj prijavi na Obrascu PDPO – Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (u daljem tekstu: Obrazac PDPO), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poresku prijavu iz stava 3. ovog člana isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice dužan je da podnose nadležnom poreskom organu, u roku koji je propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Nadležni poreski organ iz stava 4. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave, i to za isplatioca prihoda – rezidentno pravno lice:

1) koje je osnovano na teritoriji Republike Srbije – organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji ima sedište;

2) koje je osnovano na teritoriji Republike Srbije, a koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

3) koje nije osnovano na teritoriji Republike Srbije, a čije je mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike Srbije – organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji to pravno lice ima mesto stvarne uprave i kontrole.

Član 3.

U Obrazac PDPO, u kolonu 3, unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 – bruto prihod koji po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu ostvaruju nerezidentna pravna lica;

2) pod rednim brojem 2 – iznos poreza na prihode pod red. br. 1 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 2.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 2.1 – 2.4 ako se primenjuju različite stope;

3) pod red. br. 2.1 – 2.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 1 na koji se primenjuje ista stopa;

4) pod rednim brojem 3 – bruto prihod koji po osnovu autorskih naknada ostvaruju nerezidentna pravna lica;

5) pod rednim brojem 4 – iznos poreza na prihode pod red. br. 3 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 4.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 4.1 – 4.4 ako se primenjuju različite stope;

6) pod red. br. 4.1 – 4.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 3 na koji se primenjuje ista stopa;

7) pod rednim brojem 5 – bruto prihod koji po osnovu kamata ostvaruju nerezidentna pravna lica, osim kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

8) pod rednim brojem 6 – iznos poreza na prihode pod red. br. 5 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 6.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 6.1 – 6.4 ako se primenjuju različite stope;

9) pod red. br. 6.1 – 6.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 5 na koji se primenjuje ista stopa;

10) pod rednim brojem 7 – bruto prihod koji od naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruju nerezidentna pravna lica;

11) pod rednim brojem 8 – iznos poreza na prihode pod red. br. 7 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 8.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 8.1 – 8.4 ako se primenjuju različite stope;

12) pod red. br. 8.1 – 8.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 7 na koji se primenjuje ista stopa;

13) pod rednim brojem 9 – bruto prihod koji po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa, ostvaruju nerezidentna pravna lica;

14) pod rednim brojem 10 – iznos poreza na prihode pod red. br. 9 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 10.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 10.1 – 10.4 ako se primenjuju različite stope;

15) pod red. br. 10.1 – 10.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 9 na koji se primenjuje ista stopa;

16) pod rednim brojem 11 – bruto prihod koji od naknada po osnovu usluga ostvaruju nerezidentna pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemima;

17) pod rednim brojem 12 – iznos poreza na prihode pod red. br. 11 obračunatog primenom zakonom propisane stope;

18) pod rednim brojem 12.1 – iznos poreza koji se obračunava množenjem propisane stope i prihoda;

19) pod rednim brojem 13 – ukupno obračunati porez po odbitku, kao zbir obračunatog poreza po odbitku sa red. br. 2, 4, 6, 8, 10. i 12.

U Obrazac PDPO, u kolonu 4, pod red. br. 2, 4, 6, 8, 10. i 12, unose se podaci o uplatnim računima javnih prihoda na koje je izvršena uplata poreza po odbitku.

U Obrazac PDPO novčani iznosi upisuju se u dinarima, bez decimala.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica („Službeni glasnik RS”, br. 116/04, 20/10 i 11/12).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Subpages (1): Obrazac PDPO