Pravilnik o sadržini poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti

PRAVILNIK O SADRŽINI PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE JEDNOKRATNOG POREZA NA EKSTRA DOHODAK I EKSTRA IMOVINU STEČENE ISKORIŠĆAVANJEM POSEBNIH POGODNOSTI

"Sl. glasnik RS", br. 41/2001

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina poreske prijave za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti (u daljem tekstu: jednokratni porez).

Član 2

Obveznik jednokratnog poreza odnosno osnivač pravnog lica iz člana 7 st. 1 i 2 Zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti (u daljem tekstu: poreski obveznik), podnosi poresku prijavu za utvrđivanje jednokratnog poreza, i to:

1) pravno lice - rezident Republike, na obrascu Poreska prijava za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti JP-1 (u daljem tekstu: Obrazac JP-1),

2) pravno lice - nerezident Republike, na obrascu Poreska prijava za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti JP-1a (u daljem tekstu: Obrazac JP-1a),

3) fizičko lice - rezident Republike, na obrascu Poreska prijava za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti JP-2 (u daljem tekstu: Obrazac JP-2),

4) fizičko lice - nerezident Republike, na obrascu Poreska prijava za utvrđivanje jednokratnog poreza na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečenu iskorišćavanjem posebnih pogodnosti JP-2a (u daljem tekstu: Obrazac JP-2a).

Obrasci JP-1, JP-1a, JP-2 i JP-2a odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

U Obrascu JP-1, deo I Podaci o poreskom obvezniku odnosno osnivaču pravnog lica, unose se opšti podaci koji se odnose na obveznika poreza: broj poreskog računa, firma, sedište, šifra delatnosti, matični broj i broj žiro računa sa nazivom i sedištem nosioca platnog prometa.

U Obrascu JP-1, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, unose se podaci o transakcijama iz kojih je nastao predmet oporezivanja i podaci na osnovu kojih se utvrđuje vrednost predmeta oporezivanja (poreska osnovica).

U Obrascu JP-1, deo III Podaci o drugim okolnostima od značaja za utvrđivanje postojanja poreske obaveze i visine poreske osnovice obveznik poreza navodi okolnosti koje su od uticaja na utvrđivanje postojanja obaveze po osnovu jednokratnog poreza i visine poreske osnovice.

U Obrascu JP-1, deo IV Podaci o drugim poreskim dužnicima unose se podaci o firmi, odnosno prezime i ime, sedište odnosno prebivalište, matični odnosno lični broj i broj računa lica koje u skladu sa Zakonom o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/2001 - u daljem tekstu: Zakon) ima status jemca, kao i osnov za sticanje tog svojstva.

U obrascu JP-1, deo V Dokazivanje nepostojanja poreske obaveze1, unose se dokumenti o izvorima prihoda, odnosno dokazi o uredno plaćenom porezu, doprinosima, drugim javnim prihodima i ostalim propisanim dažbinama na prihode čiji se izvori dokumentuju.

Uz dokaze koji se prilažu navodi se redni broj transakcije iz Obrasca JP-1, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, u vezi sa kojom se podnose.

Član 4

U Obrascu JP-1a, deo I Podaci o poreskom obvezniku odnosno osnivaču pravnog lica, unose se opšti podaci koji se odnose na obveznika poreza: broj poreskog računa, firma, sedište i broj žiro računa sa nazivom i sedištem nosioca platnog prometa.

U Obrascu JP-1a, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, unose se podaci o transakcijama iz kojih je nastao predmet oporezivanja, i podaci na osnovu kojih se utvrđuje vrednost predmeta oporezivanja (poreska osnovica).

U Obrascu JP-1a, deo III Podaci o drugim okolnostima od značaja za utvrđivanje postojanja poreske obaveze i visini poreske osnovice obveznik poreza navodi okolnosti koje su od uticaja na utvrđivanje postojanja obaveze po osnovu jednokratnog poreza i visine poreske osnovice.

U Obrascu JP-1a, deo IV Podaci o drugim poreskim dužnicima unose se podaci o firmi, odnosno prezime i ime, sedište odnosno prebivalište, matični odnosno lični broj i broj računa lica koje u skladu sa Zakonom ima status jemca, kao i osnov za sticanje tog svojstva.

U Obrascu JP-1a, deo V Dokazivanje nepostojanja poreske obaveze2, unose se dokumenti o izvorima prihoda, odnosno dokazi o uredno plaćenom porezu, doprinosima, drugim javnim prihodima i ostalim propisanim dažbinama na prihode čiji se izvori dokumentuju.

Uz dokaze koji se prilažu navodi se redni broj transakcije iz Obrasca JP-1a, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, u vezi sa kojom se podnose.

Član 5

U Obrascu JP-2, deo I Podaci o poreskom obvezniku odnosno osnivaču pravnog lica, unose se opšti podaci koji se odnose na obveznika poreza: šifra poreskog obveznika, prezime, očevo ime i ime, mesto stanovanja, lični broj, firma i sedište poslodavca, radnja obveznika i adresa i broj poslovnog računa sa nazivom i sedištem nosioca platnog prometa.

U Obrascu JP-2, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, unose se podaci o transakcijama iz kojih je nastao predmet oporezivanja, i podaci na osnovu kojih se utvrđuje vrednost predmeta oporezivanja (poreska osnovica).

U Obrascu JP-2, deo III Podaci o drugim okolnostima od značaja za utvrđivanje postojanja poreske obaveze i visini poreske osnovice obveznik poreza navodi okolnosti koje su od uticaja na utvrđivanje postojanja obaveze po osnovu jednokratnog poreza i visine poreske osnovice.

U Obrascu JP-2, deo IV Podaci o drugim poreskim dužnicima unose se podaci o firmi, odnosno prezime i ime, sedište odnosno prebivalište, matični odnosno lični broj i broj računa lica koje u skladu sa Zakonom ima status jemca, kao i osnov za sticanje tog svojstva.

U Obrascu JP-2, deo V Dokazivanje nepostojanja poreske obaveze3, unose se dokumenti o izvorima prihoda, odnosno dokazi o uredno plaćenom porezu, doprinosima, drugim javnim prihodima i ostalim propisanim dažbinama na prihode čiji se izvori dokumentuju.

Uz dokaze koji se prilažu navodi se redni broj transakcije iz Obrasca JP-2, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, u vezi sa kojom se podnose.

Član 6

U Obrascu JP-2a, deo I Podaci o poreskom obvezniku odnosno osnivaču pravnog lica, unose se opšti podaci koji se odnose na obveznika poreza: šifra poreskog obveznika, prezime, očevo ime i ime, mesto stanovanja, broj pasoša, firma i sedište poslodavca, radnja obveznika i adresa i broj poslovnog računa sa nazivom i sedištem nosioca platnog prometa.

U Obrascu JP-2a, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, unose se podaci o transakcijama iz kojih je nastao predmet oporezivanja, i podaci na osnovu kojih se utvrđuje vrednost predmeta oporezivanja (poreska osnovica).

U Obrascu JP-2a, deo III Podaci o drugim okolnostima od značaja za utvrđivanje postojanja poreske obaveze i visini poreske osnovice obveznik poreza navodi okolnosti koje su od uticaja na utvrđivanje postojanja obaveze po osnovu jednokratnog poreza i visine poreske osnovice.

U Obrascu JP-2a, deo IV Podaci o drugim poreskim dužnicima unose se podaci o firmi, odnosno prezime i ime, sedište odnosno prebivalište, matični odnosno lični broj i broj računa lica koje u skladu sa Zakonom ima status jemca, kao i osnov za sticanje tog svojstva.

U Obrascu JP-2a, deo V Dokazivanje nepostojanja poreske obaveze4, unose se dokumenti o izvorima prihoda, odnosno dokazi o uredno plaćenom porezu, doprinosima, drugim javnim prihodima i ostalim propisanim dažbinama na prihode čiji se izvori dokumentuju.

Uz dokaze koji se prilažu navodi se redni broj transakcije iz Obrasca JP-2a, deo II Podaci od značaja za utvrđivanje poreske osnovice, u vezi sa kojom se podnose.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".