Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), Vlada Republike Srbije donosi

 

UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA FIZIČKOG LICA - KUPCA DOBARA, ODNOSNO KORISNIKA USLUGA U SPROVOĐENJU ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

"Sl. glasnik RS", br. 15/2005

 

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje ostvarivanje prava fizičkog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga (u daljem tekstu: kupac) u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004 - u daljem tekstu: Zakon) na refundaciju dela poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) iskazanog u fiskalnom isečku za kupljena dobra, odnosno pružene usluge koje se evidentiraju preko fiskalne kase.

Član 2

Fizičko lice - kupac kome pravno lice, odnosno preduzetnik ne evidentira promet dobara, odnosno usluga preko fiskalne kase, ili ne odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase preko koje je evidentiran promet, ima pravo da o tome dostavi podatak Ministarstvu finansija.

Član 3

Ministarstvo finansija će na osnovu dobijenih podataka izdati nalog Poreskoj upravi da izvrši kontrolu pravnog lica, odnosno preduzetnika, za koga su dobijeni podaci iz člana 2 ove uredbe.

Poreska uprava će na osnovu ovlašćenja iz Zakona izvršiti kontrolu pravnog lica, odnosno preduzetnika i ukoliko utvrdi da su dobijeni podaci iz člana 2 ove uredbe tačni, tom pravnom licu, odnosno preduzetniku izreći će meru u skladu sa Zakonom.

Član 4

Fizičkom licu - kupcu, koji je prvi dostavio podatke iz člana 2 ove uredbe, a ostavio je lične podatke, u slučaju da su ispunjeni uslovi iz člana 3 stava 2 ove uredbe, pripada naknada u iznosu od 500 dinara.

Odluku o dodeli naknade iz stava 1 ovog člana donosi ministar nadležan za poslove finansija.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".