Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike

Na osnovu člana 29. stav 3. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS", broj 36/06) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 64a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 7/08, 5/09, 7/09, 3/10, 4/11, 52/11, 101/11 i 7/12), Vlada donosi

 

UREDBA O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE

"Sl. glasnik RS", br. 46/2012

 

Član 1

Ovom uredbom uređuje se iznos, način i dinamika uplate doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Član 2

Za lica iz člana 1. ove uredbe sredstva za uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije do visine najniže mesečne osnovice doprinosa propisane članom 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Razliku doprinosa između najniže mesečne osnovice doprinosa i opredeljene osnovice doprinosa uplaćuje osiguranik, odnosno crkva ili verska zajednica, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije na razdelu organa nadležnog za poslove vera, u skladu sa zakonom.

Član 3

Organ nadležan za poslove vera prenosiće sredstva na propisane uplatne račune doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za lica iz člana 1. ove uredbe, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Član 4

Nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje dostavlja podatke o osiguranicima i promenama u osiguranju za osiguranike iz člana 1. ove uredbe Poreskoj upravi, u rokovima propisanim Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Osnovicu doprinosa za svakog osiguranika crkva, odnosno verska zajednica opredeljuje u saradnji sa nadležnom organizacijom za obavezno socijalno osiguranje koja podatke o tome dostavlja Poreskoj upravi, u skladu sa zakonom.

Poreska uprava donosi rešenja o zaduženju, na osnovicu doprinosa koju opredeli crkva, odnosno verska zajednica u saradnji sa nadležnom organizacijom za obavezno socijalno osiguranje. Osnovica se opredeljuje za određenog osiguranika i ne može se menjati u toku tekuće godine.

Član 5

Poreska uprava, po izvršenoj uplati iz člana 2. ove uredbe, evidentira uplaćene doprinose o svakom osiguraniku o čemu dostavlja podatke nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje.

Član 6

Poreska uprava, najkasnije do 5. u mesecu dostavlja podatke o sveštenicima i verskim službenicima, o jedinici lokalne samouprave na kojoj se vrši zaduženje za određenog osiguranika, obeležjima za identifikaciju obveznika, najnižoj mesečnoj osnovici osiguranja i obračunatom iznosu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na tu osnovicu, organu nadležnom za poslove vera.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".