Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini

Na osnovu člana 68. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/04), Ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja, sporazumno donose

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU POVRAĆAJA VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANKU OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI

"Sl. glasnik RS", br. 100/2004

 

I OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, postupak i način povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinos) i prestanak obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini.

II POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA

Član 2

Obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose, odnosno kome su u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu, utvrđene u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004 - u daljem tekstu: Zakon), pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

Povraćaj više plaćenog doprinosa vrši se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, na osnovu unetih podataka u matičnu evidenciju nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i na osnovu potvrda isplatilaca prihoda o visini osnovice doprinosa i obračunatim i plaćenim doprinosima po odbitku i podataka nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini obračunatog i plaćenog doprinosa po rešenju.

Član 4

Obveznik doprinosa iz člana 2 ovog pravilnika može da podnese zahtev nadležnoj organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za izdavanje uverenja o osnovici na koju je plaćen doprinos za prethodnu godinu, počev od 1. februara naredne godine.

Zahtev iz stava 1 ovog člana obveznik doprinosa podnosi organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje kod koje se vodi kao osiguranik u matičnoj evidenciji preko nadležne organizacione jedinice, i to:

1) prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice u kojoj radi - ako ima status osiguranika zaposlenog;

2) prema mestu u kome je registrovano obavljanje samostalne delatnosti, odnosno prema prebivalištu - ako ima status osiguranika samostalnih delatnosti;

3) prema sedištu organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za utvrđivanje poreza na prihod od poljoprivredne delatnosti - ako ima status osiguranika poljoprivrednika.

Uverenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu raspoloživih podataka, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako prijave podataka za matičnu evidenciju, na osnovu kojih se utvrđuje podatak o visini osnovice na koju je plaćen doprinos, nisu dostavljene do isteka roka za izdavanje uverenja, nadležna organizacija za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje je dužna da osiguranika obavesti da, prema raspoloživim podacima, nema osnova za izdavanje uverenja.

Član 5

Na osnovu uverenja nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iz člana 4 ovog pravilnika, osiguranik podnosi zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Uverenje nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iz člana 4 ovog pravilnika, potvrde isplatilaca prihoda o visini osnovice i obračunatim i plaćenim doprinosima po odbitku i podaci nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici doprinosa i obračunatim i plaćenim doprinosima po rešenju, smatraju se relevantnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, obavezno zdravstveno osiguranje i obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Potvrde isplatilaca prihoda iz stava 1 ovog člana izdaju se na obrascu koji je propisan u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

III PRESTANAK PLAĆANJA DOPRINOSA NA UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI

Član 7

Osiguranik za koga je u toku godine plaćen doprinos na osnovicu koju čini ugovorena naknada, koja zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaćeni po drugim osnovima dostigne iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom, može da podnese zahtev nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje za donošenje rešenja o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u toku tekuće godine.

Zahtev iz stava 1 ovog člana podnosi se na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8

Zahtev iz člana 7 ovog pravilnika podnosi se nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje - organizacionoj jedinici čija se nadležnost utvrđuje shodno članu 4 stav 2 ovog pravilnika.

Uz zahtev iz stava 1 ovog člana, obveznik doprinosa podnosi potvrdu poslodavca, odnosno drugog isplatioca o isplaćenoj zaradi, odnosno oporezivom prihodu, kao osnovici doprinosa i plaćenom doprinosu po odbitku na Obrascu 4, i uverenje nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini plaćenog doprinosa po rešenju.

Obrazac 4 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Rešenje iz člana 7 stav 1 ovog pravilnika donosi se na osnovu podataka iz potvrde poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda, uverenja nadležne organizacione jedinice Poreske uprave i posebne evidencije o plaćenim doprinosima na ugovorene naknade, koju vodi nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Rešenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na Obrascu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Rešenje iz stava 1 ovog člana, obveznik doprinosa dostavlja isplatiocu ugovorene naknade, radi prestanka obračuna i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na buduće ugovorene naknade u tekućoj godini, saglasno članu 67 stav 1 Zakona.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o uslovima i načinu povraćaja više uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznad najviše osnovice za osiguranike - zaposlene koji obavljaju poslove po osnovu ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 79/2003 i 118/2003),

2) Pravilnik o uslovima i načinu povraćaja više uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznad najviše osnovice za osiguranike - samostalnih delatnosti koji obavljaju poslove po osnovu ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 79/2003 i 118/2003),

3) Pravilnik o uslovima i načinu povraćaja uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznad najviše osnovice za osiguranike poljoprivrednike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 96/2003 i 118/2003).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".