Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike

Na osnovu člana 58a stav 6. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06), Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom, koji je na osnovu Odluke predsednika Vlade broj 02-01-00001/2006-01 od 14. novembra 2006. godine, objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 102/06, preuzeo ovlašćenja ministra finansija, donosi

 

PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

"Sl. glasnik RS", br. 65/2005 i 116/2006

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac prijave za utvrđivanje akontacione i konačne obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) za samostalne umetnike iz člana 6. tačka 16) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Prijavu iz člana 1. ovog pravilnika samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi na Obrascu PPD-SU - Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PPD-SU novčani iznosi unose se u dinarima bez para.

Član 3

Prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, najkasnije do 15. februara tekuće godine za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa do kraja tekuće godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za utvrđivanje mesečne akontacije doprinosa za period od 1. avgusta do 31. decembra 2005. godine, lica koja na dan 1. avgusta 2005. godine imaju status samostalnog umetnika u smislu člana 1. ovog pravilnika, dužna su da poresku prijavu iz stava 1. ovog člana podnesu najkasnije u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS, broj 61/05).

Član 4

U Obrazac PPD-SU, unose se podaci:

1) o obvezniku;

2) o umetničkom udruženju kod koga se obveznik vodi u evidenciji;

3) o računu obveznika u banci;

4) za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa;

5) za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa;

6) o priloženim dokazima (popis priloženih dokaza).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike

"Sl. glasnik RS", br. 116/2006

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2007. godine.
Subpages (1): Obrazac PPD-SU