Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina

Na osnovu člana 45a stav 13. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06), Ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja sporazumno donose


 PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PRIPRAVNIKE I NOVOZAPOSLENA LICA MLAĐA OD 30 GODINA

"Sl. glasnik RS", br. 72/2006

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina, saglasno članu 45a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poslodavac koji zaposli lice koje se na dan zaključenja ugovora o radu, u smislu zakona kojim se uređuje rad, smatra pripravnikom, odnosno koje je mlađe od 30 godina, i koje ispunjava uslove propisane članom 45a stav 1, odnosno stav 2. Zakona, radi ostvarivanja prava na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: poslodavac) na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca za to lice, dostavlja propisane podatke Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3

Poslodavac Nacionalnoj službi dostavlja podatke o novozaposlenim licima za koja ima pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa saglasno članu 45a st. 1. i 2. Zakona na propisanim obrascima, i to:

1) za pripravnike mlađe od 30 godina iz člana 45a stav 1. Zakona (u daljem tekstu: pripravnik) - na Obrascu ONSZ-P - Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima i Obrascu INSZ-P - Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike;

2) za lica mlađa od 30 godina iz člana 45a stav 2. Zakona (u daljem tekstu: lice mlađe od 30 godina) - na Obrascu ONSZ-M - Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina i Obrascu INSZ-M - Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica mlađa od 30 godina.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U obrasce INSZ-P i INSZ-M novčani iznosi unose se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih u celom broju.

Član 4

Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M podnose se pri zasnivanju radnog odnosa sa pripravnikom, odnosno licem mlađim od 30 godina, kao i po prestanku radnog odnosa pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina.

Obrasci iz stava 1. ovog člana podnose se i pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa drugih lica koja poslodavac, po isteku perioda korišćenja olakšice iz člana 45a stav 1, odnosno stav 2. Zakona, prima u radni odnos umesto lica za koja koristi olakšice iz člana 45a Zakona - Obrazac ONSZ-P ako se drugo lice prima u radni odnos umesto pripravnika, a Obrazac ONSZ-M ako se drugo lice prima u radni odnos umesto lica mlađeg od 30 godina.

Član 5

Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica iz člana 4. ovog pravilnika (u daljem tekstu: novozaposleno lice).

Ako u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica, poslodavac, u smislu člana 45a st. 8-10. Zakona, umesto tog lica, zaposli drugog pripravnika, odnosno drugo lice mlađe od 30 godina, odnosno drugo lice (u daljem tekstu: drugo lice), podnose se istovremeno dva Obrasca ONSZ - za zaposlenog kome je prestao radni odnos i za drugo lice, u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa drugog lica.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, u Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M koji se podnosi za zaposlenog umesto koga je zasnovan radni odnos sa drugim licem, pod "Napomenom" se unosi ime i prezime i JMBG tog zaposlenog i ime i prezime i JMBG drugog lica.

Kopiju Obrasca ONSZ-P i Obrasca ONSZ-M poslodavac dostavlja i Poreskoj upravi, u rokovima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 6

Obrazac INSZ-P i Obrazac INSZ-M poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u tri primerka, u roku od osam dana od dana isplate zarade za koju se vrši obračun i plaćanje doprinosa i podnosi taj obrazac.

Nacionalna služba, po izvršenom plaćanju doprinosa na teret sredstva Nacionalne službe, na dostavljenom Obrascu INSZ-P i Obrascu INSZ-M overava da je plaćanje doprinosa izvršeno.

Jedan primerak overenog Obrasca INSZ-P i Obrasca INSZ-M Nacionalna služba vraća poslodavcu sa kopijom izvoda organa nadležnog za javna plaćanja o izvršenoj uplati doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, u roku od 15 dana od dana uplate doprinosa.

Overeni obrasci INSZ-P i INSZ-M i kopija izvoda nadležnog organa za javna plaćanja iz stava 3. ovog člana, za poslodavca čine verodostojnu dokumentaciju i osnov za unos podataka u prijavu podataka za matičnu evidenciju o plaćenim doprinosima za zaposlenog na teret sredstava Nacionalne službe, u skladu sa zakonom koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.

Drugi primerak overenog Obrasca INSZ-P i Obrasca INSZ-M Nacionalna služba dostavlja Poreskoj upravi u roku propisanom zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju za dostavljanje zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

II NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ONSZ-P i ONSZ-M

Član 7

U Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M, poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 - ime i prezime lica sa kojim je zaključen ugovor o radu - pripravnik, odnosno lice mlađe od 30 godina;

- u kolonu 3 - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za lice iz kolone 2;

- u kolonu 4 - godine starosti lica iz kolone 2;

- u kolonu 5 - dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Nacionalna služba;

- u kolonu 6 - datum zaključenja ugovora o radu između poslodavca i lica iz kolone 2;

- u kolonu 7 - datum stupanja na rad kod poslodavca lica iz kolone 2.

Kada se Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M podnose po prestanku radnog odnosa pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina, odnosno drugog lica, pored iskazivanja podataka u kol. 2 do 7, unose se i podaci u kol. 8 i 9, i to:

- u kolonu 8 - datum prestanka radnog odnosa lica iz kolone 2;

- kolonu 9 - pravni osnov prestanka radnog odnosa lica iz kolone 2, u smislu zakona koji uređuje rad (odredba i naziv zakona).

III NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA INSZ-P I OBRASCA INSZ-M

Član 8

U Obrazac INSZ-P i Obrazac INSZ-M, poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 - ime i prezime lica sa kojim je zaključen ugovor o radu - pripravnik, odnosno lice mlađe od 30 godina;

- u kolonu 3 - JMBG za lice iz kolone 2;

- u kolonu 4 - osnovica za obračun doprinosa, iskazana na način kako se kod obračuna i plaćanja doprinosa na zarade zaposlenih iskazuje na propisanom obrascu zbirne poreske prijave - PP OD;

- u kol. 5 do 7 - iznose obračunatih doprinosa na teret poslodavca, za svaki oblik osiguranja, koji se dobijaju primenom zakonom propisanih stopa na osnovicu iz kolone 4;

- u kol. 8 do 10 - iznose obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7, za svaki oblik osiguranja, koje plaća Nacionalna služba (kojih je poslodavac oslobođen po članu 45a st. 1. i 2. Zakona);

- u kolonu 11 - ukupan iznos doprinosa koji je uplatila Nacionalna služba za pripravnika, odnosno lice mlađe od 30 godina, koji predstavlja zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u kol. 8 do 10.

Član 9

Po unosu pojedinačnih podataka na način iz člana 8. ovog pravilnika, u Obrazac INSZ-P i Obrazac INSZ-M pod "Ukupno", u kol. 4 do 11 unosi se zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u tim kolonama.

IV GUBITAK PRAVA NA OSLOBAĐANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA

Član 10

Kad se steknu uslovi iz člana 45a st. 6. i 8. Zakona za gubitak prava na oslobađenje od plaćanja doprinosa, Nacionalna služba će, u roku od tri dana od dana prijema Obrasca ONSZ-P, odnosno Obrasca ONSZ-M za pripravnika, odnosno lice mlađe od 30 godina, odnosno drugo lice kome je prestao radni odnos, poslodavcu poslati pismeno obaveštenje o visini i roku za plaćanje njegovih obaveza u smislu člana 45. stav 7. Zakona.

U slučaju da poslodavac ne izmiri svoje obaveze u visini i u roku utvrđenom u članu 45. stav 7. Zakona, Nacionalna služba će bez odlaganja o tome pismeno obavestiti Poresku upravu.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava će rešenjem, koje se dostavlja Nacionalnoj službi i poslodavcu, utvrditi obavezu poslodavca da Nacionalnoj službi plati doprinos u visini utvrđenoj u članu 45. stav 7. Zakona, rukovodeći se podacima iz obrazaca ONSZ-P, ONSZ-M, INSZ-P i INSZ-M, obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i drugih podataka kojima raspolaže.

V ZAVRŠNA ODREDBA

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.