Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

Na osnovu člana 45. stav 9. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06) Ministar finansija i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike sporazumno donose

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVOZAPOSLENE STARIJE OD 45, ODNOSNO 50 GODINA

"Sl. glasnik RS", br. 99/2004, 33/2005 i 72/2006

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina, saglasno članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poslodavac koji zaposli lice koje je na dan zaključenja ugovora o radu starije od 50 godina, odnosno od 45 godina i koje ispunjava uslove propisane članom 45. st. 1. i 2. Zakona, radi ostvarivanja prava na potpuno, odnosno delimično oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca za to lice, Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) dostavlja podatke na obrascima koji su propisani ovim pravilnikom.

Član 3

Poslodavac iz člana 2. ovog pravilnika, Nacionalnoj službi dostavlja podatke o zaposlenim licima za koje ima pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa, po članu 45. st. 1. i 2. Zakona, na sledećim obrascima:

1) Obrazac ONSZ - Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45. st. 1. i 2. Zakona.

2) Obrazac INSZ - Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica iz člana 45. st. 1. i 2. Zakona.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U obrazac iz stava 1. tačka 2) ovog člana novčani iznosi unose se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih u celom broju.

Član 4

Obrazac ONSZ podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa sa licem koje je starije od 50, odnosno od 45 godina, kao i po prestanku radnog odnosa tog lica.

Član 5

Obrazac ONSZ poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog, za tog zaposlenog Obrazac ONSZ podnosi se u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Ako u roku iz stava 2. ovog člana poslodavac, u smislu člana 45. stav 5. Zakona, zaposli drugo lice (u daljem tekstu: drugo lice), podnose se istovremeno dva Obrasca ONSZ - za zaposlenog kome je prestao radni odnos i za drugo lice, u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa drugim licem.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, u Obrazac ONSZ koji se podnosi za zaposlenog umesto koga je zasnovan radni odnos sa drugim licem, pod "Napomenom" se unosi ime i prezime i JMBG tog zaposlenog i ime i prezime i JMBG drugog lica.

Kopiju Obrasca ONSZ poslodavac dostavlja i Poreskoj upravi, u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 5a

Obrazac INSZ poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u tri primerka, u roku od osam dana od dana isplate zarade za koju se vrši obračun i plaćanje doprinosa i podnosi taj obrazac.

Nacionalna služba, po izvršenom plaćanju doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, na dostavljenom Obrascu INSZ overava da je plaćanje doprinosa izvršeno.

Jedan primerak overenog Obrasca INSZ Nacionalna služba vraća poslodavcu sa kopijom izvoda organa nadležnog za javna plaćanja o izvršenoj uplati doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, u roku od 15 dana od dana uplate doprinosa.

Overeni obrazac INSZ i kopija izvoda organa nadležnog za javna plaćanja iz stava 3. ovog člana, za poslodavca čini verodostojnu dokumentaciju i osnov za unos podataka u prijavu podataka za matičnu evidenciju o plaćenim doprinosima za zaposlenog na teret sredstava Nacionalne službe, u skladu sa zakonom koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Drugi primerak overenog Obrasca INSZ Nacionalna služba dostavlja Poreskoj upravi u roku propisanom zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju za dostavljanje zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim porezu i doprinosima po odbitku.

II NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ONSZ

Član 6

U Obrazac ONSZ, poslodavac unosi sledeće podatke:

U kolonu 2 - ime i prezime lica sa kojim je zaključen ugovor o radu, a koje je starije od 50, odnosno od 45 godina;

U kolonu 3 - poreski identifikacioni broj - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za zaposleno lice iz kolone 2;

U kolonu 4 - godine starosti zaposlenog lica iz kolone 2;

U kolonu 5 - status koji je kod Nacionalne službe imalo lice iz kolone 2 na dan zaključenja ugovora o radu: korisnik novčane naknade za vreme nezaposlenosti ili prijavljeno kao nezaposleno lice najmanje godinu dana bez prekida kod Nacionalne službe.

Ako je zaposleno lice iz kolone 2 imalo istovremeno status korisnika novčane naknade i status prijavljenog nezaposlenog lica najmanje godinu dana bez prekida kod Nacionalne službe, u koloni 5 navode se oba statusa;

U kolonu 6 - datum zaključenja ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog lica iz kolone 2;

U kolonu 7 - datum stupanja na rad kod poslodavca zaposlenog lica iz kolone 2.

Kada se Obrazac ONSZ podnosi po prestanku radnog odnosa zaposlenog lica starijeg od 50, odnosno od 45 godina, pored iskazivanja podataka u kol. 2 do 7, iskazuju se i podaci u kol. 8 i 9, i to:

U koloni 8 - datum prestanka radnog odnosa lica iz kolone 2;

U koloni 9 - pravni osnov prestanka radnog odnosa lica iz kolone 2, u smislu zakona koji uređuju radne odnose (odredba i naziv zakona).

III NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA INSZ

Član 7

U Obrazac INSZ, poslodavac unosi sledeće podatke:

U kolonu 2 - ime i prezime lica sa kojim je zaključen ugovor o radu, a koje je starije od 50, odnosno od 45 godina;

U kolonu 3 - JMBG za zaposleno lice iz kolone 2;

U kolonu 4 - osnovica za obračun doprinosa, iskazana na način kako se iskazuje kod obračuna i plaćanja doprinosa na zarade zaposlenih na propisanom obrascu zbirne poreske prijave - PP OD;

U kol. 5 do 7 - iznos obračunatih doprinosa na teret poslodavca, za svaki oblik osiguranja, koji se dobija primenom zakonom propisanih stopa na osnovicu iz kolone 4;

U kol. 8 do 10 - iznose doprinosa od obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7, za svaki oblik osiguranja, koje plaća Nacionalna služba (kojih je poslodavac oslobođen po članu 45. st. 1. i 2. Zakona), a koji su za lice starije od 50 godina jednaki obračunatim doprinosima iz kol. 5 do 7, a za lice starije od 45 godina iznose 80% od obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7;

U kol. 11 do 13 - iznose doprinosa od obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7, za svaki oblik osiguranja, koje plaća poslodavac, kao razliku između obračunatih doprinosa u kol. 5 do 7 i iznosa doprinosa iz kol. 8 do 10 koje plaća Nacionalna služba (kojih je oslobođen poslodavac po članu 45. st. 1. i 2. Zakona).

Član 7a

Po unosu pojedinačnih podataka na način iz člana 7. ovog pravilnika, u Obrazac INSZ pod Ukupno, u kol. 4. do 13. unosi se zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u tim kolonama.

IV GUBITAK PRAVA NA OSLOBAĐANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA

Član 8

Kad se steknu uslovi iz člana 45. st. 4. i 5. Zakona za gubitak prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa, Nacionalna služba će, u roku od tri dana od dana prijema Obrasca ONSZ za zaposlenog, odnosno drugog lica kome je prestao radni odnos, poslodavcu poslati pismeno obaveštenje o visini i roku za plaćanje njegovih obaveza u smislu člana 45. stav 4. Zakona.

U slučaju da poslodavac ne izmiri svoje obaveze u visini i u roku utvrđenom u članu 45. stav 4. Zakona, Nacionalna služba će bez odlaganja o tome pismeno obavestiti Poresku upravu.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava će rešenjem, koje se dostavlja Nacionalnoj službi i poslodavcu, utvrditi obavezu poslodavca da Nacionalnoj službi plati doprinos u visini utvrđenoj u članu 45. stav 4. Zakona, rukovodeći se podacima iz obrazaca ONSZ i INSZ, obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i drugih podataka kojima raspolaže.

V ZAVRŠNA ODREDBA

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

"Sl. glasnik RS", br. 33/2005

Član 5

Nacionalna služba za zapošljavanje će na kopiji Obrasca INSZ koji je primila od poslodavca u periodu od 1. septembra 2004. godine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, overiti da je plaćanje doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe izvršeno i tako overenu kopiju dostaviti poslodavcu sa izvodom organa nadležnog za javna plaćanja o izvršenoj uplati doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

"Sl. glasnik RS", br. 72/2006

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.
Subpages (2): Obrazac INSZ Obrazac ONSZ