Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 45b stav 6. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06), Ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja sporazumno donose

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA LICA SA INVALIDITETOM

"Sl. glasnik RS", br. 72/2006

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom, saglasno članu 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05 i 62/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, radi ostvarivanja prava na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: poslodavac) na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca za to lice, dostavlja propisane podatke Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3

Poslodavac Nacionalnoj službi dostavlja podatke o licu sa invaliditetom za koje ima pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa saglasno članu 45b Zakona, na propisanim obrascima, i to na:

1) Obrascu ONSZ-I - Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom;

2) Obrazac INSZ-I - Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U Obrazac INSZ-I novčani iznosi unose se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih u celom broju.

Član 4

Obrazac ONSZ-I podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa lica sa licem sa invaliditetom, kao i po prestanku radnog odnosa tog lica.

Uz Obrazac ONSZ-I koji podnosi prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem sa invaliditetom, poslodavac je dužan da dostavi odgovorajuću pravno-medicinsku dokumentaciju o invalidnosti novozaposlenog lica, saglasno članu 45b stav 1. Zakona.

Član 5

Obrazac ONSZ-I poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica sa invaliditetom.

Kopiju Obrasca ONSZ-I poslodavac dostavlja i Poreskoj upravi, u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 6

Obrazac INSZ-I poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u tri primerka, u roku od osam dana od dana isplate zarade za koju se vrši obračun i plaćanje doprinosa i podnosi taj obrazac.

Nacionalna služba, po izvršenom plaćanju doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, na dostavljenom Obrascu INSZ-I overava da je plaćanje doprinosa izvršeno.

Jedan primerak overenog Obrasca INSZ-I Nacionalna služba vraća poslodavcu sa kopijom izvoda organa nadležnog za javna plaćanja o izvršenoj uplati doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, u roku od 15 dana od dana uplate doprinosa.

Overeni Obrazac INSZ-I i kopija izvoda organa nadležnog za javna plaćanja iz stava 3. ovog člana, za poslodavca čini verodostojnu dokumentaciju i osnov za unos podataka u prijavu podataka za matičnu evidenciju o plaćenim doprinosima za zaposlenog na teret sredstava Nacionalne službe, u skladu sa zakonom koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.

Drugi primerak overenog Obrasca INSZ-I Nacionalna služba dostavlja Poreskoj upravi u roku propisanom zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju za dostavljanje zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

II NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ONSZ-I

Član 7

U Obrazac ONSZ-I poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 - ime i prezime lica sa invaliditetom sa kojim je zaključen ugovor o radu;

- u kolonu 3 - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za lice sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 4 - godine starosti lica sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 5 - dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Nacionalna služba;

- u kolonu 6 - datum zaključenja ugovora o radu između poslodavca i lica sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 7 - datum stupanja na rad kod poslodavca lica sa invaliditetom iz kolone 2.

Kada se Obrazac ONSZ-I podnosi po prestanku radnog odnosa lica sa invaliditetom, pored iskazivanja podataka u kol. 2 do 7, unose se i podaci u kol. 8 i 9, i to:

- u kolonu 8 - datum prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 9 - pravni osnov prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom iz kolone 2, u smislu zakona koji uređuje rad (odredba i naziv zakona).

III NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA INSZ-I

Član 8

U Obrazac INSZ-I poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 - ime i prezime lica sa invaliditetom sa kojim je zaključen ugovor o radu;

- u kolonu 3 - JMBG za lice sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 4 - osnovica za obračun doprinosa, iskazana na način kako se iskazuje kod obračuna i plaćanja doprinosa na zarade zaposlenih na propisanom obrascu zbirne poreske prijave - PP OD;

- u kol. 5 do 7 - iznos obračunatih doprinosa na teret poslodavca, za svaki oblik osiguranja, koji se dobija primenom zakonom propisanih stopa na osnovicu iz kolone 4;

- u kol. 8 do 10 - iznose obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7, za svaki oblik osiguranja, koje plaća Nacionalna služba za lice sa invaliditetom (kojih je poslodavac oslobođen po članu 45b Zakona);

- u kolonu 11 - ukupan iznos doprinosa koji je uplatila Nacionalna služba za lice sa invaliditetom, koji predstavlja zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u kol. 8 do 10.

Član 9

Po unosu pojedinačnih podataka na način iz člana 8. ovog pravilnika, u Obrazac INSZ-I pod "Ukupno", u kol. 4 do 11 unosi se zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u tim kolonama.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.