Zakon o akcizama‎ > ‎

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina


Na osnovu člana 10. stav 9. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), Vlada donosi

 

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA

"Sl. glasnik RS", br. 55/2012

 

Član 1

Ovom uredbom uređuje se način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina.

Član 2

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (u daljem tekstu: duvanske prerađevine) predstavlja odnos ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Član 3

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Član 4

Ukupna vrednost svih duvanskih prerađevina predstavlja zbir pojedinačnih vrednosti duvanskih prerađevina, koja se utvrđuje tako što se svaka marka duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koja je prijavljena Upravi za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" u prethodnom polugodištu množi sa količinom tih duvanskih prerađevina posebno puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Marke duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana moraju biti upisane u odgovarajući registar kod Uprave.

Ukupnom količinom duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, smatra se ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina trgovini na veliko koju ostvare proizvođači, odnosno uvoznici u prethodnom polugodištu u Republici Srbiji.

Izuzetno, ako proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ima sopstvenu trgovinu na veliko, tada se u ukupnu količinu duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, iz stava 3. ovog člana tog proizvođača, odnosno uvoznika uračunava i ukupna količina prodatih duvanskih prerađevina koju ostvari njegova trgovina na veliko trgovini na malo.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da utvrde ukupnu vrednost svih duvanskih prerađevina i ukupnu količinu puštenih u promet duvanskih prerađevina za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno koje su prijavljene Upravi i objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije", u prethodnom polugodištu i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi u roku od 15 dana po isteku tog polugodišta.

Uprava za svaku vrstu tih duvanskih prerađevina obrazuju cenovne kategorije koje obuhvataju sve duvanske prerađevine iste vrste koje imaju istu maloprodajnu cenu, nezavisno od toga što pripadaju različitim markama tih vrsta duvanskih prerađevina, radi utvrđivanja ukupne vrednosti svih duvanskih prerađevina i ukupne količine duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu u Republici Srbiji.

Član 5

Obrađene podatke iz člana 4. ove uredbe Uprava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo), radi utvrđivanja predloga iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize.

Ministarstvo utvrđuje predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz člana 10. stav 4. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnom polugodištu.

Iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz stava 2. ovog člana ministarstvo predlaže Vladi.

Član 6

Vlada dva puta godišnje, na predlog ministarstva, utvrđuje iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize iz člana 5. stav 2. ove uredbe, i to do 31. jula - iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize u prvom polugodištu tekuće godine, odnosno do 31. januara - iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize u drugom polugodištu prethodne godine.

Iznosi prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosi minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina iz stava 1. ovog člana, utvrđeni do 31. januara, odnosno do 31. jula tekuće godine, primenjivaće se do početka primene novih iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize za sve vrste duvanskih prerađevina utvrđenih do 31. jula tekuće godine, odnosno do 31. januara naredne godine.

Član 7

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz člana 6. ove uredbe primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 8

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ako ne dostavi u propisanom roku izveštaj sa traženim podacima (član 4. stav 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Član 9

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina ("Službeni glasnik RS", br. 49/05, 116/06, 22/09 i 41/09).

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".