Zakon o akcizama‎ > ‎

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza


Na osnovu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09), Vlada donosi

 

UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

"Sl. glasnik RS", br. 137/2004 i 109/2009 i i 96/2012

 

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom - u daljem tekstu: rashod) akciznih proizvoda, na koji se, u smislu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12), ne plaća akciza.

Član 2

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji sa proizvodima, a koji su nesumnjivo posledica tehnološkog procesa, odnosno preduzimanja neophodnih radnji u postupanju sa proizvodima u akciznom skladištu.

Član 3

Obveznik akcize utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao redovnim ili vanrednim popisom robe u akciznom skladištu.

Utvrđivanje rashoda vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija poreskog obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član 4

Akciza se ne plaća na rashod iz čl. 2. i 3. ove uredbe, najviše do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana izražava se u procentu od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u akcizno skladište.

Član 5

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza i porez na promet proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 68/2001).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

"Sl. glasnik RS", br. 109/2009

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

"Sl. glasnik RS", br. 96/2012

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

NORMATIV ZA UTVRĐIVANJE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Redni
broj

Naziv proizvoda

Stopa (%)

1)

olovni benzin

0,425

2)

bezolovni benzin

0,425

3)

gasna ulja

0,325

4)

kerozin

0,325

5)

tečni naftni gas

0,535

6)

ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C

0,325

7)

cigarete i ostale prerađevine od duvana

0

8)

alkoholna pića

1,00