Zakon o akcizama‎ > ‎

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića


Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 i 43/11), Vlada donosi

 

UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA

"Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006 i 83/2011

 

Član 1

Ovom uredbom uređuje se izgled kontrolne akcizne markice, vrsta podataka na markici i način i postupak odobravanja i izdavanja markica, način vođenja evidencije o odobrenim i izdatim kontrolnim akciznim markicama (u daljem tekstu: markica) i način obeležavanja cigareta i alkoholnih pića tim markicama od strane proizvođača, odnosno uvoznika tih proizvoda.

I IZGLED MARKICE I VRSTA PODATAKA NA MARKICI

Član 2

Markica za obeležavanje cigareta iz čl. 40a i 40b Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10 i 43/11 - u daljem tekstu: Zakon) sadrži sledeće podatke:

1)

slovnu oznaku:


(1)

U - za cigarete iz uvoza,


(2)

D - za cigarete koje su proizvedene u zemlji,


(3)

EC - za cigarete koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice);

2)

reči: "Republika Srbija - Ministarstvo finansija";

3)

oznaku serije i serijski broj markice.

Markica za obeležavanje cigareta je pravougaonog oblika, veličine 45 mm x 19 mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:

1) u plavoj - za cigarete iz uvoza (oznaka U);

2) u crvenoj - za cigarete koje su proizvedene u zemlji (oznaka D);

3) u žutoj - za cigarete koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EC).

Član 3

Markica za obeležavanje alkoholnih pića iz člana 12. Zakona sadrži sledeće podatke:

1)

slovnu oznaku:


(1)

za alkoholna pića proizvedena u zemlji:- R -

za rakije od voća, grožđa i specijalne rakije,- P -

za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina,- Ž -

za žestoka alkoholna pića i likere,- N -

za niskoalkoholna pića,


(2)

za alkoholna pića iz uvoza:- UR - za rakije od voća, grožđa i specijalne rakije,- UP - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina,- UŽ - za žestoka alkoholna pića i likere,- UN - za niskoalkoholna pića,


(3)

EA - za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama;

2)

reči: "Republika Srbija - Ministarstvo finansija";

3)

oznaku serije i serijski broj markice.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića je pravougaonog oblika, veličine 84 mm x 19 mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:

1) u sivoj - za alkoholna pića proizvedena u zemlji (oznake R, P, Ž i N);

2) u narandžastoj - za alkoholna pića iz uvoza (oznake UR, UP, UŽ i UN);

3) u ljubičastoj - za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EA).

Član 4

Slovna oznaka markice ispisuje se velikim ćiriličkim štampanim slovima.

II NAČIN OBELEŽAVANJA AKCIZNIH PROIZVODA

Član 5

Obeležavanje akciznih proizvoda iz člana 1. ove uredbe vrši se lepljenjem markice na kutiji (paklici), odnosno flaši ili drugoj ambalaži u koju se pakuju proizvodi, na način koji obezbeđuje vidljivost podataka iz člana 2. stav 1. i člana 3. stav 1. ove uredbe.

Markica za obeležavanje cigareta lepi se na kutiji (paklici) ispod celofana, tako da se kutija ne može otvoriti a da se markica ne iscepa.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića lepi se preko zatvarača flaše ili druge ambalaže, odnosno preko drugog mesta predviđenog za otvaranje ambalaže, tako da se flaša ili druga ambalaža ne može otvoriti a da se markica ne iscepa.

III ŠTAMPANJE, ODOBRAVANJE I IZDAVANJE MARKICA

1. Štampanje markica

Član 6

Štampanje markica vrši, u skladu sa članom 18. stav 3. Zakona, Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider (u daljem tekstu: Zavod) koji obezbeđuje poseban način zaštite kakav se koristi za štampanje vrednosnica.

Štampanje markica vrši se na papiru i na način koji sprečava falsifikovanje tih markica.

Ugovorom između ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo) i Zavoda regulisaće se vrsta papira za štampanje, način zaštite od falsifikovanja i drugi tehnički detalji, kao i druga pitanja od značaja za izdavanje, preuzimanje i dostavljanje markica.

2. Odobravanje i izdavanje markica

Član 7

Izdavanje markica vrši Zavod po prethodnom odobrenju ministarstva.

Zahtev za izdavanje markica podnosi se ministarstvu na Obrascu ZAM - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica (sastoji se od četiri samokopirajuća primerka), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podnosilac zahteva iz stava 2. ovog člana prilikom podnošenja zahteva popunjava podatke u Obrascu ZAM označene pod "I - Podaci o podnosiocu zahteva", "II - Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno ovlašćenom distributeru inostranog proizvođača" i "III - Podaci o traženim akciznim markicama".

Član 8

Proizvođač cigareta uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) dokaz da je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

3) dokaz da su cigarete koje proizvodi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

4) podatak o maloprodajnoj ceni cigareta za koje podnosi zahtev i broj "Službenog glasnika Republike Srbije" u kome su maloprodajne cene cigareta objavljene.

Proizvođač alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača alkoholnog pića.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz da je registrovan za obavljanje spoljnotrgovinske delatnosti;

2) dokaz da su cigarete koje uvozi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

3) podatak o maloprodajnoj ceni cigareta za koje podnosi zahtev i broj "Službenog glasnika Republike Srbije" u kome su maloprodajne cene cigareta objavljene.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica, pored dokaza iz stava 3. ovog člana, podnosi i garanciju banke u visini pripadajuće akcize za količine proizvoda za koje se izdaju markice sa rokom važenja garancije banke, koji se može produžiti. Uz ovu garanciju uvoznik podnosi i obračun akcize za te količine proizvoda.

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica slovne oznake EC i EA, dostavlja dokaze iz stava 3. ovog člana.

Garancija banke iz stava 4. ovog člana je sredstvo obezbeđenja da će uvoznik u roku važenja garancije banke izvršiti uvoz cigareta i alkoholnih pića, odnosno povraćaj oštećenih markica sa vidljivom oznakom serijskog broja, odnosno neiskorišćenih markica.

Ako u roku važenja garancije banke njena vrednost ne pokriva pripadajući iznos akcize zbog povećanja maloprodajne cene cigareta iz stava 1. tačka 4) i stava 3. tačka 3) ovog člana ili povećanja iznosa akcize za cigarete, odnosno alkoholna pića, uvoznik je dužan da dostavi garanciju banke sa uvećanom vrednošću za pripadajući iznos akcize, i to najkasnije osam dana pre isteka roka ranije dostavljene garancije banke.

Dokaze iz st. 1-3. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik podnosi prilikom prvog podnošenja zahteva za izdavanje markica, osim podataka o maloprodajnoj ceni cigareta iz stava 1. tačka 4) i stava 3. tačka 3) ovog člana, koje podnosi uz svaki zahtev za izdavanje markica.

Član 9

Zahtev za izdavanje markica za cigarete i alkoholna pića iz uvoza podnosi ovlašćeni uvoznik.

Ovlašćeni uvoznik, u smislu stava 1. ovog člana, jeste lice koje je od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača, ovlašćeno za prodaju tih proizvoda na tržištu Republike Srbije.

Podatke o inostranom proizvođaču, odnosno ovlašćenom distributeru inostranog proizvođača iz stava 2. ovog člana uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića dostavlja ministarstvu prilikom podnošenja zahteva za izdavanje markica.

Podatke o ovlašćenom uvozniku i podatke o nazivu robnih marki za koje je dato ovlašćenje za prodaju na tržištu Republike Srbije, pribavlja ministarstvo neposredno od inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača.

Član 10

Zahtev za izdavanje markica neposredno podnosi lice koje je ovlastio proizvođač, odnosno uvoznik.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, fotokopija lične karte i fotografija u boji ovlašćenog lica predaje se ministarstvu, u dva primerka.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, za pravno lice potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica, a za preduzetnika vlasnik samostalne radnje.

Ministarstvo dostavlja Zavodu jedan primerak ovlašćenja, sa fotokopijom lične karte i fotografijom u boji lica koje je ovlašćeno za podizanje markica.

Član 11

Po prijemu zahteva, ministarstvo utvrđuje da li je podnosilac zahteva podneo propisanu dokumentaciju, određuje evidencioni broj, broj i datum zahteva i odobrava izdavanje markica, stavljanjem otiska pečata na sva četiri primerka Obrasca ZAM.

Ako se zahtev za izdavanje markica odnosi na uvozne cigarete i alkoholna pića iz uvoza, ministarstvo odobrava izdavanje markica po pribavljanju podataka iz člana 9. ove uredbe.

Ministarstvo prvi, drugi i treći primerak Obrasca ZAM dostavlja Zavodu preko podnosioca zahteva, četvrti primerak zadržava za svoje potrebe, a podnosioca upućuje u Zavod radi izdavanja markica.

Član 12

Izdavanje markica Zavod vrši domaćem proizvođaču cigareta, odnosno alkoholnih pića preko ovlašćenog lica iz člana 10. stav 1. ove uredbe.

Kod cigareta, odnosno alkoholnih pića iz uvoza, Zavod dostavlja poštom markice na adresu inostranog proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića.

Pre izdavanja markica proizvođač, odnosno uvoznik podnosi dokaz o uplati cene štampanja i dostavljanja markica.

Zavod po izdavanju odštampanih markica popunjava u Obrascu ZAM podatke označene pod "IV - Podaci o izdatim akciznim markicama", pri čemu prvi primerak zahteva vraća podnosiocu zahteva, drugi dostavlja ministarstvu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Član 13

Uvoznik, pri carinjenju cigareta, odnosno alkoholnih pića podnosi nadležnom carinskom organu Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića (sastoji se od dva samokopirajuća primerka), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz Obrazac PU uvoznik podnosi i fotokopiju zahteva za izdavanje markica za cigarete, odnosno alkoholna pića i original tog zahteva na uvid.

Obrazac PU popunjava nadležni carinski organ.

Prvi primerak popunjenog Obrasca PU nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća uvozniku, koji ga dostavlja ministarstvu u roku iz člana 17. stav 2. ove uredbe, kao dokaz o izvršenom uvozu cigareta, odnosno alkoholnih pića.

Član 14

Oštećene, odnosno neiskorišćene markice proizvođač, odnosno uvoznik vraća ministarstvu zalepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijski broj markice.

Markice iz stava 1. ovog člana proizvođač dostavlja kvartalno, u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala, s tam što se markice za cigarete i alkoholna pića iz uvoza vraćaju do isteka roka važenja garancije banke.

Markice za cigarete, odnosno alkoholna pića sa slovnom oznakom EC i EA proizvođač, odnosno uvoznik vraća kvartalno, u roku od 15 dana po isteku kvartala.

Broj (količinu) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice, kao i potpuno uništene markice odobrava ministarstvo, s tim što taj broj po jednom Obrascu ZAM ne može biti veći od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno za alkoholna pića.

Proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića koji je uništio cigarete, odnosno alkoholna pića u skladu sa članom 19. stav 1. tačka 6a) Zakona, a koje su bile obeležene markicama, dostavlja ministarstvu izveštaj o vrsti i broju tih markica, zajedno sa fotokopijom dokumenta kojim mu je od strane nadležnog organa odobreno ili naloženo uništavanje cigareta, odnosno alkoholnih pića, radi odobravanja tih markica od strane ministarstva.

Ministarstvo sačinjava poseban zapisnik o vraćenim, odnosno odobrenim markicama iz st. 1, 3, 4. i 5. ovog člana.

Ministarstvo uništava markice iz stava 1. ovog člana i o tome sastavlja zapisnik.

Postupak uništavanja markica iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

IV EVIDENCIJE

Član 15

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića, za svakog proizvođača, odnosno uvoznika pojedinačno.

Član 16

Evidencija iz člana 15. ove uredbe, koja se vodi za svakog proizvođača pojedinačno sadrži sledeće podatke:

1) broj (količinu) po vrsti izdatih markica;

2) oznaku serije i serijske brojeve (od - do) po vrsti izdatih markica;

3) broj (količinu) po vrsti iskorišćenih markica u proizvodnji u kvartalu za koji se dostavljaju podaci;

4) broj (količinu) po vrsti oštećenih, odnosno potpuno uništenih markica;

5) oznaku serije i serijske brojeve po vrsti oštećenih markica;

6) broj (količinu) po vrsti neiskorišćenih markica;

7) oznaku serije i serijske brojeve (od - do) neiskorišćenih markica po vrsti;

8) broj i datum zahteva po kojima su izdate markice iz stava 1. tač. 1)-7) ovog člana;

9) količinu proizvedenih alkoholnih pića posebno, po svakoj akciznoj grupi alkoholnog pića, po kojoj se plaća akciza;

10) količinu alkoholnih pića posebno, po svakoj akciznoj grupi alkoholnog pića, po kojoj se plaća akciza, koja je stavljena u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona;

11) broj (količinu) proizvedenih paklica cigareta po cenovnim grupama;

12) količinu cigareta po cenovnim grupama koja je stavljena u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona;

13) broj (količinu) markica za cigarete, odnosno alkoholna pića koja su prodata u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, za koje je carinski organ izdao odgovarajuće carinske isprave.

Proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića dužan je da ministarstvu dostavi podatke iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala.

Član 17

Evidencija iz člana 15. ove uredbe, koja se vodi za svakog uvoznika pojedinačno sadrži sledeće podatke:

1) broj (količinu) po vrsti izdatih markica;

2) oznaku serije i serijske brojeve (od - do) po vrsti izdatih markica;

3) broj (količinu) po vrsti oštećenih, odnosno potpuno uništenih markica;

4) oznaku serije i serijske brojeve po vrsti oštećenih markica;

5) broj (količinu) neiskorišćenih markica;

6) oznaku serije i serijske brojeve (od - do) neiskorišćenih markica;

7) broj i datum zahteva za izdavanje markica po kojima su izdate markice iz tač. 1)-6) ovog stava;

8) broj (količinu) uvezenih paklica cigareta po cenovnim grupama;

9) broj (količinu) uvezenih pojedinačnih pakovanja alkoholnih pića po svakoj akciznoj grupi, po kojoj se plaća akciza;

10) broj (količinu) markica za cigarete razvrstane po cenovnim grupama, odnosno alkoholna pića razvrstana po grupama po kojima se plaća akciza, koja su prodata u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama, za koje je nadležni carinski organ izdao odgovarajuće carinske isprave, kao i broj i datum carinske isprave.

Uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića dužan je da u periodu važenja garancije banke ministarstvu dostavlja podatke iz stava 1. ovog člana i to najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kome je izvršen uvoz cigareta, odnosno alkoholnih pića i plaćen pripadajući iznos akcize, a za uvoz izvršen u mesecu u kome ističe rok važenja garancije banke - najkasnije do dana isticanja roka važenja garancije banke.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, uvoznik cigareta obeleženih markicama slovne oznake EC, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama slovne oznake EA dužan je da ministarstvu dostavi podatke iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca.

Član 18

Ministarstvo će pokrenuti postupak za realizaciju garancije banke iz člana 8. stav 4. ove uredbe ako uvoznik u roku važenja garancije banke ne uveze i ne podnese dokaz o plaćenom pripadajućem iznosu akcize za količine cigareta, odnosno alkoholnih pića za koje su izdate markice ili ne izvrši povraćaj izdatih, a neiskorišćenih markica, odnosno oštećenih markica sa vidljivom oznakom serijskog broja.

Sredstva ostvarena realizacijom garancije banke iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije i uplaćuju se na odgovarajuće uplatne račune za cigarete, odnosno alkoholna pića iz uvoza.

V KAZNENE ODREDBE

Član 19

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavi garanciju sa uvećanom vrednošću za pripadajući iznos akcize, a po osnovu povećanog iznosa akcize za cigarete, odnosno alkoholna pića, kao i maloprodajne cene cigareta (član 8. stav 7);

1a) ne dostavi u propisanom roku tražene podatke (član 16. stav 2. i član 17. st. 2. i 3);

2) ne izvrši popis i Obrazac SZ i popisnu listu ne dostavi u propisanom roku (član 20. st. 1. i 2, član 21. st. 1-4. i član 21a);

3) vrši prodaju proizvoda nakon propisanog roka (član 20. stav 3. i član 21. stav 5);

4) ne vrati neutrošene markice u propisanom roku (član 22. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Proizvođači, prodavci na veliko i prodavci na malo koji imaju na zalihama cigarete i alkoholna pića sa nalepljenim markicama koje su izdate u skladu sa Uredbom o izdavanju kontrolnih akciznih markica i načinu obeležavanja duvanih prerađevina i alkoholnih pića tim markicama ("Službeni list SRJ", br. 33/97, 39/97 i 55/98) izvršiće popis zaliha cigareta i alkoholnih pića na dan početka primene ove uredbe i sačiniti popisnu listu.

Popisnu listu iz stava 1. ovog člana, proizvođači, prodavci na veliko i prodavci na malo su dužni da dostave nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava), najkasnije u roku od deset dana od dana početka primene ove uredbe.

Proizvođači, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića sa zalepljenim markicama iz stava 1. ovog člana mogu da prodaju te cigarete, odnosno alkoholna pića najkasnije do 31. oktobra 2005. godine.

Proizvođači, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama iz stava 1. ovog člana mogu da prodaju te cigarete i alkoholna pića i po isteku roka iz stava 3. ovog člana, pod uslovom da ih do tog roka obeleže i markicama izdatim u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05 i 75/05 - u daljem tekstu: Uredba).

Član 21

Proizvođači, prodavci na veliko i prodavci na malo, kao i uvoznici koji imaju na zalihama cigarete i alkoholna pića sa nalepljenim markicama koje su izdate u skladu sa Uredbom o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 33/2002, 45/2002, 46/2002 i 58/2004) izvršiće popis zaliha tih proizvoda na dan početka primene ove uredbe i sačiniti popisnu listu.

Uvoznici će, na dan početka primene ove uredbe, izvršiti popis zaliha cigareta i alkoholnih pića sa nalepljenim markicama iz stava 1. ovog člana koje se nalaze pod carinskim nadzorom, odnosno u fabrici inostranog proizvođača i sačiniti popisnu listu.

Proizvođači i uvoznici će, na dan početka primene ove uredbe, izvršiti popis zaliha cigareta i alkoholnih pića sa nalepljenim markicama iz stava 1. ovog člana koje su otpremili u avione i brodove koji saobraćaju na međunarodnim linijama i sačiniti popisnu listu.

Popisnu listu iz st. 1-3. ovog člana proizvođači, prodavci na veliko i prodavci na malo i uvoznici su dužni da dostave Poreskoj upravi najkasnije u roku od deset dana od dana početka primene ove uredbe.

Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića sa nalepljenim markicama iz stava 1. ovog člana mogu da prodaju te cigarete, odnosno alkoholna pića najkasnije do 30. novembra 2005. godine.

Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama iz stava 1. ovog člana mogu da prodaju te cigarete i alkoholna pića i po isteku roka iz stava 5. ovog člana, pod uslovom da ih do tog roka obeleže i markicama izdatim u skladu sa Uredbom.

Član 21a

Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo koji imaju na zalihama cigarete, odnosno alkoholna pića sa zalepljenim markicama iz člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. ove uredbe izvršiće na dan 16. oktobra 2005. godine popis tih zaliha cigareta i alkoholnih pića.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od tri dana od dana izvršenog popisa dostave podatke iz popisnih listi Poreskoj upravi na Obrascu SZ - Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Član 21b

Izdavanje markica kojima se vrši obeležavanje cigareta i alkoholnih pića u smislu člana 20. stav 4. i člana 21. stav 6. ove uredbe vrši se na osnovu pismenog zahteva proizvođača, uvoznika, prodavaca na veliko i prodavaca na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića, koji se podnosi Poreskoj upravi u četiri istovetna primerka na Obrascu ZAM-1 - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Zahtev iz stava 1. ovog člana neposredno podnosi lice koje je ovlastio proizvođač, uvoznik, prodavac na veliko ili prodavac na malo.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana, za pravno lice potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica, za preduzetnika vlasnik samostalne radnje, a za fizičko lice - proizvođača alkoholnih pića proizvođač lično.

Uz zahtev se podnosi ovlašćenje iz stava 2. ovog člana u dva primerka i kopija Obrasca SZ iz člana 21a stav 2. ove uredbe.

Prilikom podnošenja zahteva Poreska uprava popunjava podatke u Obrascu ZAM-1 označene pod "I - Podaci o broju i datumu zahteva", podnosilac zahteva popunjava podatke pod "II - Podaci o podnosiocu zahteva" i "III - Podaci o traženim akciznim markicama", a Zavod popunjava podatke pod "IV - Podaci o izdatim akciznim markicama".

Po prijemu zahteva, Poreska uprava utvrđuje da li je podnosilac zahteva podneo propisanu dokumentaciju, zadržava jedan primerak ovlašćenja iz stava 2. ovog člana i Obrazac SZ, utvrđuje broj i datum zahteva i odobrava izdavanje markica stavljanjem originalnog potpisa i otiska pečata na sva četiri primerka Obrasca ZAM-1.

Poreska uprava tri primerka Obrasca ZAM-1 i drugi primerak ovlašćenja dostavlja Zavodu preko podnosioca zahteva, četvrti primerak Obrasca ZAM-1 zadržava za svoje potrebe, a podnosioca upućuje u Zavod radi izdavanja markica.

Zavod po izdavanju odštampanih markica popunjava u Obrascu ZAM-1 podatke označene pod "IV - Podaci o izdatim akciznim markicama", pri čemu jedan primerak Obrasca ZAM-1 vraća podnosiocu zahteva, drugi dostavlja ministarstvu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Izdavanje markica iz stava 1. ovog člana vrši Zavod, po prethodnom odobrenju Poreske uprave na način propisan u stavu 6. ovog člana.

Član 21v

Markica za obeležavanje cigareta u smislu člana 20. stav 4. i člana 21. stav 6. ove uredbe lepi se preko celofana kutije (paklice) cigareta, tako da se vidi serijski broj ranije zalepljene markice iz člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. ove uredbe, kao i da se kutija ne može otvoriti a da se markica ne iscepa.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića u smislu člana 20. stav 4. i člana 21. stav 6. ove uredbe lepi se na način iz člana 5. stav 3. ove uredbe, unakrst preko postojeće markice.

Član 22

Na dan početka primene ove uredbe, proizvođači, odnosno uvoznici dužni su da izvrše popis zatečenih zaliha markica iz člana 21. stav 1. ove uredbe, koje do početka primene ove uredbe nisu zalepljene na cigaretama i alkoholnim pićima i dostave ih ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana od dana početka primene ove uredbe, sa specifikacijom o vrsti i količini vraćenih markica.

Na dan početka primene ove uredbe, Zavod će izvršiti popis zatečenih zaliha markica odštampanih u skladu sa Uredbom o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 33/2002, 45/2002, 46/2002 i 58/2004) i dostaviti ih ministarstvu u roku od 15 dana od dana početka primene ove uredbe.

Ministarstvo će uništiti markice iz st. 1. i 2. ovog člana i o tome sačiniti zapisnik.

Postupak iz stava 3. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

Član 23

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 33/2002, 45/2002, 46/2002 i 58/2004).

Član 24

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

   

Samostalni član Uredbe o izmenama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

"Sl. glasnik RS", br. 11/2005

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

"Sl. glasnik RS", br. 29/2005

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

"Sl. glasnik RS", br. 56/2005

Član 10

Obrazac SZ - Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Odštampani obrasci ZAM koji nisu iskorišćeni do dana stupanja na snagu ove uredbe, mogu se koristiti do njihovog utroška ukoliko nema potrebe da se u njih unose podaci propisani ovom uredbom.

Član 11

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

  Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

"Sl. glasnik RS", br. 88/2005

Član 6[s1]

Obrasci SZ - Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića i ZAM-1 - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 7[s1]

Proizvođači, uvoznici, prodavci na veliko i prodavci na malo cigareta, odnosno alkoholnih pića obeleženih markicama iz člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. ove uredbe, a koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe odlepili i vratili ministarstvu markice sa neprodatih količina cigareta i alkoholnih pića, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda na način propisan u članu 5. ove uredbe i obeleže ih markicama propisanim Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05 i 75/05), na način i u rokovima propisanim odredbama čl. 3-5. ove uredbe.

Član 8[s1]

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 16. oktobra 2005. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

"Sl. glasnik RS", br. 108/2006

Član 6[s2]

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

"Sl. glasnik RS", br. 83/2011

Član 9[s3]

Uvoznik cigareta i alkoholnih pića koji je do dana stupanja na snagu ove uredbe dostavio ministarstvu garanciju banke iz člana 8. stav 4. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i 108/06), dužan je da na dan stupanja na snagu ove uredbe sačini izveštaj o količini preostalih nerazduženih markica i pripadajućem iznosu akcize za tu količinu markica i dostavi ga ministarstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ministarstvo će za iznos pripadajućeg iznosa poreza na dodatu vrednost na količinu preostalih nerazduženih markica iz stava 1. ovog člana umanjiti vrednost garancije banke.

Član 10[s3]

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta i alkoholnih pića obeleženih kontrolnom akciznom markicom slovne oznake EC i EA, koji je do dana stupanja na snagu ove uredbe dostavio ministarstvu garanciju banke iz člana 8. stav 5. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i 108/06), dužan je da sačini izveštaj o izvršenoj prodaji i visini pripadajuće akcize i poreza na dodatu vrednost zaključno sa poslednjim danom meseca u kome je ova uredba stupila na snagu, za koje je nadležni carinski organ izdao odgovarajuće carinske isprave iz člana 16. stav 1. tačka 13) i člana 17. stav 1 tačka 10) Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05 i 108/06) i dostavi ga ministarstvu u roku od 20 dana po isteku meseca u kome je ova uredba stupila na snagu.

Ministarstvo, nakon sprovedenog postupka u vezi sa razduživanjem kontrolnih akciznih markica, vraća banci garanciju iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja.

Član 11[s3]

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".