Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora


Na osnovu člana 39a stav 2. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 i 101/11), Ministar finansija i privrede donosi

 

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DIZEL GORIVO, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA REFAKCIJE, USLOVIMA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA DISTRIBUCIJU DIZEL GORIVA, NORMATIVIMA POTREBNIH KOLIČINA ZA POGON TRAKTORA

"Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 5/2005, 63/2007, 23/2008, 20/2012 i 88/2012

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, kao i način i postupak ostvarivanja refakcije, uslovi za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva za pogon traktora, kao i normativi potrebnih količina za ove namene.

1. Uslovi za ostvarivanje prava na refakciju

Član 2

Refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora može da ostvari kupac dizel goriva - poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i koje se vodi u aktivnom statusu kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor, u skladu sa propisom kojim se uređuje Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Refakcija akcize iz stava 1. ovog člana može da se ostvari pod uslovom da se prodaja dizel goriva vrši preko ovlašćenog distributera.

Refakcija plaćene akcize ne može da se ostvari po osnovu korišćenja zemljišta ako je u toj godini ostvareno pravo na refakciju akcize na dizel gorivo po osnovu korišćenja istog zemljišta.

2. Ovlašćeni distributer

Član 3

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog pravilnika, jeste lice koje je registrovano i bavi se prodajom na malo derivata nafte.

3. Pravo na refakciju akcize od strane krajnjih korisnika dizel goriva

Član 4

Dizel gorivo sa pravom na refakciju plaćene akcize može da nabavlja poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar, za pogon traktora za obradu zemljišta, osim pašnjaka, ribnjaka, bara, neplodnog i ostalog zemljišta, do normativa potrebnih količina iz člana 5. ovog pravilnika.

4. Normativi potrebnih količina

Član 5

Poljoprivredno gazdinstvo iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, može sa pravom na refakciju plaćene akcize, da nabavi dizel gorivo za pogon traktora za kalendarsku godinu u količini od najviše 60 litara po hektaru zemljišta iz člana 4. ovog pravilnika upisanog u Registar.

5. Način i postupak nabavke dizel goriva za pogon traktora

Član 6

Ovlašćeni distributer je dužan da prodaje na malo dizel gorivo za pogon traktora na prodajnim mestima i da na poleđini fiskalnog isečka, odnosno fakture o prodaji dizel goriva unese podatak o broju poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: BPG) iz Registra i da fiskalni isečak, odnosno fakturu o prodaji dizel goriva overi potpisom i otiskom pečata.

6. Način i postupak refakcije plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora

Član 7

Refakcija plaćene akcize na dizel gorivo vrši se na osnovu pismenog zahteva poljoprivrednog gazdinstva koji se podnosi najranije desetog dana u mesecu po isteku meseca u kojem je nabavljeno dizel gorivo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) datum podnošenja zahteva;

2) naziv, adresu, mesto sedišta i PIB - ako je poljoprivredno gazdinstvo pravno lice, odnosno preduzetnik;

3) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstven matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) poljoprivrednika, kao nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

4) BPG iz Registra;

5) količine nabavljenog dizel goriva i datum nabavke dizel goriva sa fiskalnog isečka;

6) broj računa kod banke.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana poljoprivredno gazdinstvo podnosi: fiskalne isečke, odnosno kopiju fakture sa podacima iz člana 6. ovog pravilnika i izvod banke o plaćenom iznosu iz fakture.

Fiskalni isečak, odnosno faktura koja nema sve podatke iz člana 6. ovog pravilnika ne može se upotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize po odredbama ovog pravilnika.

Pismeni zahtev za refakciju plaćene akcize na dizel gorivo poljoprivredno gazdinstvo podnosi u dva primerka nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor prema mestu upisa gazdinstva u Registar (u daljem tekstu: Uprava).

Uprava, nakon upoređivanja podataka iz zahteva sa podacima sa fiskalnog isečka, odnosno fakture, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka u roku od pet dana od dana prijema zahteva i ispostavlja nalog kojim se vrši refakcija u visini plaćene akcize, umanjene za 1,00 dinar po litru dizel goriva na ime manipulativnih troškova.

Član 7a

(Brisan)

Član 8

Ako se u toku godine u kojoj je ostvarena refakcija plaćene akcize poljoprivredno gazdinstvo briše iz Registra iz razloga navedenih u propisu kojim se uređuje Registar poljoprivrednih gazdinstava, Uprava će preko Poreske uprave pokrenuti postupak za povraćaj isplaćenih novčanih sredstava na ime refakcije akcize na dizel gorivo.

Član 9

(Brisano)

Član 10

Uprava vodi evidenciju o licima iz člana 4. ovog pravilnika kojima je odobrena refakcija plaćene akcize i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija u toku kalendarske godine.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta

"Sl. glasnik RS", br. 63/2007

Član 12

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji su nabavili dizel gorivo za pogon građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, kao i lica koja su podnela pismeni zahtev za refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 61/07), okončaće postupak za refakciju plaćene akcize na dizel gorivo prema odredbama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta ("Službeni glasnik RS", br. 3/05 i 5/05).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora

"Sl. glasnik RS", br. 20/2012

Član 9

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nabavila dizel gorivo za pogon traktora, mogu da ostvare pravo na refakciju u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 5/05, 63/07 i 23/08).

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika podnela zahtev za refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora, pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruju u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora ("Službeni glasnik RS", br. 3/05, 5/05, 63/07 i 23/08).

Fizičko lice koje je nabavilo dizel gorivo, odnosno ostvarilo pravo na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo na način utvrđen st. 1. i 2. ovog člana može da nabavlja dizel gorivo putem bonova do količine koja ne može biti veća od razlike količina utvrđenih članom 4. stav 2. ovog pravilnika.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora

"Sl. glasnik RS", br. 88/2012

Član 9

Izuzetno od odredaba ovog pravilnika, fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva upisano u Registar u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podatka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12) i nalazi se u aktivnom statusu, može da nabavi dizel gorivo sa pravom na refakciju plaćene akcize, za jesenje radove u 2012. godini u količini od 40 litara po hektaru prijavljenog obradivog zemljišta, osim pašnjaka, ribnjaka, bara, neplodnog i ostalog zemljišta.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva iz stava 1. ovog člana može da podnese zahtev za refakciju plaćene akcize za dizel gorivo nabavljeno od dana početka primene ovog pravilnika.

Prilikom prodaje dizel goriva iz stava 1. ovog člana, ovlašćeni distributer je dužan da na poleđini fiskalnog isečka unese podatak o broju poljoprivrednog gazdinstva iz Registra i da fiskalni isečak o prodaji dizel goriva overi potpisom i otiskom pečata.

Zahtev iz stava 2. ovog člana nosilac poljoprivrednog gazdinstva podnosi najranije desetog dana u mesecu po isteku meseca u kojem je dizel gorivo nabavljeno.

Zahtev iz stava 4. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) datum podnošenja zahteva;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstven matični broj građana poljoprivrednika, kao nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) BPG iz Registra;

4) količine nabavljenog dizel goriva i datum nabavke dizel goriva sa fiskalnog isečka;

5) broj računa kod banke.

Uz zahtev iz stava 4. ovog člana nosilac poljoprivrednog gazdinstva podnosi i fiskalne isečke.

Fiskalni isečak koji na poleđini ne sadrži podatak o broju poljoprivrednog gazdinstva iz Registra i koji nije overen potpisom i otiskom pečata od strane ovlašćenog distributera ne može se upotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize.

Pismeni zahtev za refakciju plaćene akcize na dizel gorivo nosilac poljoprivrednog gazdinstva podnosi u dva primerka nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Uprava za trezor nakon upoređivanja podataka iz zahteva sa podacima sa fiskalnog isečka, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka u roku od pet dana od dana prijema zahteva i ispostavlja nalog kojim se vrši refakcija u visini plaćene akcize, umanjene za 1,00 dinar po litru dizel goriva na ime manipulativnih troškova.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. septembra 2012. godine.