Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića


Na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/2002, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA

"Sl. glasnik RS", br. 3/2005

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina, vrsta podataka i način vođenja registra proizvođača alkoholnih pića (u daljem tekstu: Registar).

Član 2

Registar vodi Poreska uprava - Centrala.

Poreska uprava - Centrala vodi Registar u obliku registarske knjige.

Na naslovnoj strani registarske knjige stavlja se štambilj Poreske uprave - Centrale, naziv Registra i redni broj knjige.

Registar se može voditi i putem automatske obrade podataka.

Član 3

Registarska knjiga sastoji se od numerisanih odeljaka koji se formiraju za svaku vrstu alkoholnih pića.

Odeljak iz stava 1 ovog člana čine registarski ulošci koji se formiraju za svakog proizvođača te vrste alkoholnih pića.

Registarski ulošci iz stava 2 ovog člana sastoje se od omota u koje se ulaže dokumentacija od značaja za upis proizvođača alkoholnih pića u Registar, promene tih podataka i brisanje iz Registra.

U jednom registarskom ulošku mogu se voditi podaci samo za jednog proizvođača alkoholnih pića.

Registarski ulošci su povezani odgovarajućim mehanizmom sa koricama registarske knjige tako da čine celinu iz koje se mogu izdvojiti.

Svi omoti registarskog uloška numerisani su.

Numeraciju omota vrši ovlašćeno lice rednim brojevima.

Član 4

Upis u Registar, u smislu ovog pravilnika, jeste osnovni (konstitutivni) upis podataka, promena podataka i brisanje iz Registra.

Član 5

Osnovni (konstitutivni) upis u Registar vrši se na osnovu pismenog zahteva proizvođača (u daljem tekstu: zahtev), koji se podnosi Poreskoj upravi - Centrali.

Zahtev iz stava 1 ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi zahtev;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) - za fizička lica - proizvođače alkoholnih pića;

3) poreski indentifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB);

4) broj i datum akta o registraciji delatnosti kod nadležnog organa;

5) imena lica ovlašćenih za zastupanje;

6) podatke o punomoćniku i punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

7) mesto i adresu pogona i sličnog prostora u kome će se obavljati proizvodnja tih proizvoda;

8) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 1 ovog člana podnosi se dokaz:

1) da je pravno lice, odnosno preduzetnik registrovao delatnost upisom u odgovarajući registar koji vodi nadležni organ;

2) o PIB-u;

3) o svim otvorenim računima kod banaka;

4) da je nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prijavljeno mesto pogona i sličnog prostora u kome će se obavljati proizvodnja tih proizvoda;

5) da protiv proizvođača nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti;

6) da ovlašćeno lice za zastupanje u preduzeću, preduzetnik, odnosno fizičko lice nije pod istragom, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo.

Dokaz iz stava 3 tačka 6) ovog člana ne može biti stariji od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva iz stava 1 ovog člana.

Podnosilac zahteva za upis u Registar dostavlja overene kopije isprava kojima se dokazuju podaci iz st. 3 i 4 ovog člana.

Poreska uprava - Centrala odbiće zahtev za upis u Registar ako nisu dostavljene sve isprave, odnosno dokazi u smislu st. 3 do 5 ovog člana.

Član 6

U Registar se upisuju, odnosno unose sledeći podaci:

 1) redni broj i datum upisa;

 2) ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica ili preduzetnika koji podnosi zahtev;

 3) adresa i mesto sedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika;

 4) PIB i JMBG;

 5) matični broj i šifra delatnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika;

 6) broj i datum akta o upisu u registar koji se vodi kod nadležnog organa prilikom registracije delatnosti proizvodnje alkoholnih pića;

 7) imena lica ovlašćenih za zastupanje;

 8) svi otvoreni računi kod banaka;

 9) podaci o punomoćniku i punomoćju, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

10) datum brisanja iz Registra;

11) podaci o promenama iz člana 3 stav 3 ovog pravilnika;

12) podaci o pravnim licima i preduzetnicima koji kupuju alkoholna pića od fizičkog lica - proizvođača alkoholnih pića.

U Registar se upisuju i promene podataka iz stava 1 ovog člana.

Član 7

Poreska uprava - Centrala izdaje proizvođaču uverenje o upisu u Registar.

Član 8

Proizvođač iz člana 1 ovog pravilnika može podneti Poreskoj upravi - Centrali zahtev za brisanje upisa po isteku 60 dana od dana izvršenog upisa u Registar.

Poreska uprava - Centrala može i po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za brisanje upisa.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".