Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila


Na osnovu člana 30. stav 6. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon i 61/07), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRODAVACA TEČNOG NAFTNOG GASA ZA POGON MOTORNIH VOZILA

"Sl. glasnik RS", br. 63/2007

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina, vrsta podataka i način vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila (u daljem tekstu: Registar).

Član 2

Registar vodi Poreska uprava - Centrala.

Poreska uprava - Centrala vodi Registar u obliku registarske knjige.

Na naslovnoj strani registarske knjige stavlja se štambilj Poreske uprave - Centrale, naziv Registra i redni broj knjige.

Registar se može voditi i putem automatske obrade podataka.

Član 3

Registarska knjiga prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila sastoji se od registarskih uložaka koji se formiraju za svakog prodavca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

Registarski ulošci iz stava 1. ovog člana sastoje se od omota u koje se ulaže dokumentacija od značaja za upis u Registar, promene tih podataka i brisanje iz Registra.

U jednom registarskom ulošku mogu se voditi podaci samo za jednog prodavca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

Registarski ulošci su povezani odgovarajućim mehanizmom sa koricama registarske knjige tako da čine celinu iz koje se mogu izdvojiti.

Svi omoti registarskog uloška numerisani su.

Numeraciju omota vrši ovlašćeno lice rednim brojevima.

Član 4

Upis u Registar, u smislu ovog pravilnika, jeste osnovni (konstitutivni) upis podataka, promena podataka i brisanje iz Registra.

Član 5

Osnovni (konstitutivni) upis u Registar vrši se na osnovu pismenog zahteva pravnog lica, odnosno preduzetnika koji će vršiti prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, koji se podnosi Poreskoj upravi - Centrali.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi zahtev;

2) PIB podnosioca zahteva;

3) broj i datum akta o upisu u odgovarajući registar kod nadležnog organa;

4) imena lica ovlašćenih za zastupanje;

5) o punomoćniku i punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

6) mesto i adresu prodajnog mesta na kome će se vršiti prodaja tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila;

7) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik ima više prodajnih mesta na kojima obavlja prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, kao podatak iz stava 2. tačka 6) ovog člana, navodi mesto i adresu svih prodajnih mesta na kojima obavlja prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz:

1) da je pravno lice, odnosno preduzetnik upisan u odgovarajući registar kod nadležnog organa;

2) o PIB-u;

3) o svim otvorenim računima kod banaka;

4) da protiv pravnog lica, odnosno preduzetnika nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti.

Prodavac tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila dužan je da Poreskoj upravi - Centrali dostavi i svaku promenu podataka iz stava 2. ovog člana i to u roku od pet dana od dana nastale promene.

Podnosilac zahteva za upis u Registar dostavlja overene kopije isprava kojima se dokazuju podaci iz stava 4. ovog člana.

Član 6

U Registar se upisuju, odnosno unose sledeći podaci:

1) redni broj i datum upisa;

2) naziv pravnog lica ili preduzetnika koji podnosi prijavu;

3) adresa i mesto sedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika;

4) mesto i adresa svih mesta na kojima se obavlja prodaja tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

5) PIB;

6) matični broj i šifra delatnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika;

7) broj i datum akta o upisu u odgovarajući registar kod nadležnog organa;

8) imena lica ovlašćenih za zastupanje;

9) svi otvoreni računi kod banaka;

10) o punomoćniku i punomoćju, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

11) datum brisanja iz Registra;

12) o promeni podataka iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika.

U Registar se upisuju i promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Član 7

Poreska uprava - Centrala izdaje prodavcu tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila uverenje o upisu u Registar, kao i uverenje o promeni podataka iz člana 6. ovog pravilnika.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik ima više prodajnih mesta na kojima obavlja prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila, Poreska uprava - Centrala izdaje tom pravnom licu, odnosno preduzetniku jedno uverenje o upisu u Registar za sva prodajna mesta na kojima se vrši prodaja tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

Član 8

Prodavac iz člana 1. ovog pravilnika može podneti Poreskoj upravi - Centrali zahtev za brisanje upisa po isteku 60 dana od dana izvršenog upisa u Registar.

Poreska uprava - Centrala može i po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za brisanje upisa.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".