Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik o listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva


Na osnovu člana 9a stav 3. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12), Ministar finansija i privrede i Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine sporazumno donose

 

PRAVILNIK O LISTI ADITIVA, ODNOSNO EKSTENDERA KOJI SU KAO TAKVI DEKLARISANI ZA DODAVANJE U POGONSKA GORIVA

"Sl. glasnik RS", br. 95/2012

 

Član 1

Ovaj pravilnik sadrži Listu aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva, na koje se plaća akciza propisana članom 9. stav 1, a u vezi sa članom 9a st. 1. i 2. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12).

Lista iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

LISTA
ADITIVA, ODNOSNO EKSTENDERA KOJI SU KAO TAKVI DEKLARISANI ZA DODAVANJE U POGONSKA GORIVA

Pogonsko gorivo

Aditiv, odnosno ekstender

Tarifna oznaka

gasno ulje

za niskotemperaturne karakteristike

3811 90 00 00

za mazivost sa antistatikom

3811 90 00 00

boja sa markerom

3204 19 00 00

kerozin

antistatik

3811 90 00 00

antioksidans

3811 90 00 00

tečni naftni gas

odorant - etil merkaptan

2930 90 99 90

antikorozivni

3403 99 00 00

za sprečavanje smrzavanja vode u rezervoarima - metanol

2905 11 00 00