Zakon o akcizama‎ > ‎

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe


Na osnovu člana 39b st. 1. i 3. Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 i 46/05), Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA OSTALE DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SE KORISTE ZA INDUSTRIJSKE SVRHE

"Sl. glasnik RS", br. 51/2005

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004 i 46/2005 - u daljem tekstu: Zakon), koji se koriste za industrijske svrhe.

Član 2

Refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (u daljem tekstu: derivati nafte) mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i bave se delatnostima koje su prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99) obuhvaćene sektorima V, G i Đ Klasifikacije delatnosti.

Član 3

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika može da ostvari refakciju akcize na derivate nafte pod uslovom da:

1) ima u vlasništvu, odnosno pod zakupom proizvodni pogon i instalisanu opremu za obavljanje registrovane delatnosti iz člana 2. ovog pravilnika;

2) derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača ili je sam proizvođač, odnosno uvoznik tih derivata nafte;

3) je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize;

4) proizvedene, odnosno nabavljene ili uvezene derivate nafte koristi ili će ih koristiti za industrijske svrhe u okviru obavljanja registrovane delatnosti.

Proizvođačem derivata nafte, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se i lice koje proizvodi derivate nafte na osnovu ugovora o preradi nafte iz člana 4. stav 2. Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata ("Službeni glasnik RS", br. 37/2003 i 90/2003).

Član 4

Refakcija plaćene akcize vrši se najranije po isteku meseca za derivate nafte koje je pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika nabavio u tom mesecu.

Refakcija plaćene akcize vrši se na osnovu pismenog zahteva koji pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika podnosi u dva primerka nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava), u roku od 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu REF-1, sa prilozima REF-1a i REF-1b, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi:

1) dokaz o registraciji delatnosti iz člana 2. ovog pravilnika, kao i dokaz o PIB-u;

2) dokaz o vlasništvu na prostoru u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva vlasnik tog prostora;

3) ugovor o zakupu prostora u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva zakupac tog prostora;

4) kopiju računa o nabavljenim količinama derivata nafte;

5) dokaz o plaćanju računa iz tačke 4) ovog stava;

6) kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o vrsti i količini uvezenog derivata nafte, kao i obračuna carinskog duga (akcize), ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

7) dokaz o plaćenom carinskom dugu (akcizi) za uvezene količine iz tačke 6) ovog stava, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

8) kopiju otpremnice o otpremljenim derivatima nafte koje je proizvođač derivata nafte iskoristio za industrijske svrhe u smislu člana 2. ovog pravilnika.

Dokaze iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva.

Račun iz stava 4. tačka 4) ovog člana mora da sadrži podatke i o vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte.

Račun koji ne sadrži podatke iz stava 6. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize po odredbama ovog pravilnika.

Član 5

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju akcize proverava tačnost dostavljenih podataka i dokaza, kao i da li je uvoznik, odnosno proizvođač platio obračunat propisan iznos akcize.

Ukoliko se utvrdi da su dostavljeni podaci i dokazi tačni i ispravni, kao i da je uvoznik, odnosno proizvođač platio obračunat propisan iznos akcize, Poreska uprava u roku do deset dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje kojim odobrava refakciju akcize u visini plaćene akcize na te derivate nafte, a jedan primerak dostavlja podnosiocu zahteva navedenom u rešenju i Upravi za javna plaćanja radi refakcije akcize.

Rešenje iz stava 2. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, mesec za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu, mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, broj računa sa nazivom banke i iznos akcize za refakciju.

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima iz člana 2. ovog pravilnika kojima je odobrena refakcija plaćene akcize i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija u toku kalendarske godine.

Član 6

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika ostvario refakciju akcize na derivate nafte koje je koristio za svrhe za koje nema pravo na refakciju, dužan je da za tu količinu obračuna i plati akcizu, zajedno sa kamatom obračunatom od dana ostvarene refakcije do dana uplate akcize.

Član 7

Refakciju akcize na derivate nafte po odredbama ovog pravilnika ostvaruju i pravna lica i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izvršili proizvodnju, nabavku ili uvoz ostalih derivata nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, na koje je, saglasno Pravilniku o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C ("Službeni glasnik RS", broj 48/2005) obračunat, odnosno plaćen propisan iznos akcize.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".